Månadens forskare: Annika Bergström

AnnikaJag tycker att det är spännande hur språket berättar om oss människor, och hur språket också formar våra tolkningar av världen.

Mitt forskningsområde är semantik, dvs. språklig betydelse. Jag arbetar inom en teoribildning som kallas kognitiv semantik. Inom den kognitiva semantiken intresserar man sig för hur språk och tänkande, om omvärlden, formar varandra. Genom att studera språket kan man då också lära sig mer om hur det mänskliga tänkandet fungerar. Vissa drag i tänkandet, och språket, ses som centrala, som att den mänskliga kroppen är en viktig utgångspunkt för vår förståelse av världen, att vi försöker sortera det mesta som vi kommer i kontakt med i olika kategorier och att vi förstår nya företeelser utifrån det som vi redan känner till, bland annat genom metaforisk överföring, till exempel som i UPPÅT ÄR BRA, NERÅT ÄR DÅLIGT och en varm sommardagen varm person.

I min avhandling Temperatur i språk och tanke. En jämförande semantisk studie av svenska temperaturadjektiv (2010) undersökte jag våra vanligaste temperaturadjektivs olika fysiska och metaforiska betydelser. Nu går jag vidare med en studie av alla sinnesord i svenskan (ord som lyssna, se, mjuk, besk, lukt och ljud), med fokus på övergripande språkliga mönster och på samverkan mellan språk och perception. Tillsammans med forskare i andra språk, bland annat japanska, håller jag också på med en studie där vi, utifrån deckare, jämför hur fysiska reaktioner är kopplade till vissa känslor, och hur detta kan skilja sig åt i olika språk och kulturer.

Jag är också mycket intresserad av skrivande i olika genrer, framför allt skönlitterärt, vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande, och jag tycker mycket om att undervisa. Det är en fantastisk upplevelse att som lärare få bidra till att någon utvecklas och lär sig nya saker.

Annika Bergström