Månadens forskare: Erik Falk

ErikKan språkforskare över huvud taget säga någonting om muntligt språkbruk i äldre tider genom att studera skrivna texter? Javisst är det möjligt! Det finns nämligen från äldre och yngre nysvensk tid flera texttyper som på olika sätt är talspråksnära, till exempel privata brev, dagböcker och dramatexter. Intressanta drag av muntligt språkbruk i dem kan vara hälsnings- och avskedsfraser, tilltalsformer, utrop, svordomar eller gräl.

Domstolsprotokoll som källa för muntligt språkbruk

Domstolsprotokoll är en texttyp som man kanske snarast förknippar med en formell juridisk sakprosa, men eftersom de är anteckningar från muntliga rättegångsprocesser så innehåller de också en rad muntliga drag. Inte så sällan har nämligen protokollföraren även nedtecknat direkta repliker, och i fall av ärekränkningsbrott utvecklar sig protokollsnotiserna till formidabla diskussionsforum om förolämpningar och förtal.

Om just detta, om protokollens textmönster, om juristernas syn på ärekränkningar och om folks förolämpande språkmissbruk har min forskning handlat. Resultatet redovisas i min avhandling Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala. En historisk talaktsanalys (2011). Den visar på en tydlig språksocial skillnad mellan universitetsstadens två talgemenskaper, mellan borgarna och studenterna. Borgarna uppfattade förolämpningarna som bevisbara anklagelser om olika brott medan studenterna snarast använde dem allmänt som ventil för sin personliga frustration.

Forskning framöver

Verbala förolämpningar är utan tvekan ett tidlöst fenomen i vår språkbrukshistoria och som uttryck för mänsklig konflikt väcker de särskilt intresse. Jag förbereder därför en uppföljningsstudie till avhandlingen för att undersöka en utveckling av språkhandlingen över tid. Nu närmast i december 2012 deltar jag också i ett symposium med det nordiska nätverket SwiSca, Swearing in Scandinavia, som planerar samnordisk forskning kring expressivt språkbruk i nutid.

I nutid uppehåller jag mig också med mitt andra stora forskningsintresse för gymnasieelevers och studenters skrivande, texthandledning, skrivprov och bedömning.

Erik Falk