Månadens forskare: Karin Hagren Idevall

KarinAtt studera språk kan också vara att studera mänskliga relationer, olika perspektiv på världen och effekterna av att vi formulerar dem. Språket är både en handling och en följd av andra handlingar, och som språkvetare återkommer jag ständigt till frågorna: Hur går det till? Och vad händer när vi språkar?

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag hur människor kategoriseras språkligt utifrån bland annat etnicitet, kön, ras, nationalitet, religion och sexualitet och hur de olika kategoriseringarnas samspel skapar maktpositioneringar. Hur bidrar språket till att diskriminera, gynna, marginalisera, normalisera, exkludera och/eller inkludera människor? Och hur åstadkoms detta interaktionellt, i samspel mellan språkbrukare? Jag har kommit att intressera mig för samtal som sker skriftligt i offentlig debatt online, där olika åsikter och världsbilder möts i en förhandling om hur de fenomen som diskuteras ska förstås och värderas. Det mest intressanta är att studera det som inte sägs rakt ut, det som finns dolt och förgivettaget i de språkliga framställningarna. Som forskare letar jag upp den svarta lådan, och tar mig an den spännande uppgiften att plocka isär den för att se de inre strukturer som gör språkandet till aktör i samhället.

Min forskning är relevant för de delar av undervisningen som tar upp sambanden mellan språk och samhälle, inte minst de kurser som berör språk och kön.

Karin Hagren Idevall