Månadens forskare: Maria Westman

Maria WestmanMin forskning handlar om literacy och språk som potential för meningsskapande och lärande.

Text och framför allt skrivande i skolkontext är i fokus, med min avhandling om skriftpraktiker på yrkesprogram i gymnasieskolan som utgångspunkt. Därefter sträcker sig mitt intresse från mer övergripande aspekter på skrivande som läroplansanalyser (Borgström & Westman kommande) till läromedelsanalyser (Westman 2013) och även bedömning (Hagberg Persson & Westman kommande) för att försöka förstå skrivande i skolan utifrån mer teoretiska perspektiv.

Projektet Digitaliseringen av skolans tidiga literacypraktiker  (2011-2015) undersöker digitalisering av tidig läs- och skrivundervisning. I projektet studerades initialt hur metoden Att skriva sig till läsning ASL implementeras och används i en kommun i mellersta Sverige (Hultin & Westman 2014).

Metoden ASL innebär att den allra första läs- och skrivundervisningen i årskurs 1 sker med hjälp av datorer istället för på traditionellt sätt med penna och papper. 7-åringarna introduceras till läsande och skrivandet med datorn som medierande redskap. Metoden ASL låter skrivande vara en väg in i läsandet. Eleverna börjar därför skriva texter från första dagen i skolan, trots att alla ”inte kan” skriva eller läsa.

Projektet har följt eleverna genom skolans första fem år. Syftet med studien är dels att undersöka vad som sker med undervisningen när en ny läs- och skivutvecklingsmetod implementeras, dels att följa och förstå hur elevernas skrivande utvecklas under låg- och mellanstadietiden. Textanalyser har använts för att bredda förståelsen av hur elever skapar mening med text. En delstudie lyfter exempelvis fram i vilka genrer eleverna skriver, medan en annan belyser hur eleverna positionerar sig genom sitt skrivande. En tredje studie fokuserar på kollektiva skrivprocesser utifrån begreppen förhandlingar och maktkamper. (Hultin & Westman 2013, 2014, 2017)

Mitt senaste projekt är en vidareutveckling av ASL-projektet. Där fokuseras på grupper av lärare och deras didaktiska överväganden gällande skrivundervisning. Lärare har i en forskningscirkel beskrivit och diskuterat sin skrivundervisning, och dessa samtal har sedan analyserats utifrån perspektivet lärares didaktiska val om skrivande och skrivundervisning. 

Maria Westman

Tidigare månadens forskare