Månadens forskare: Tiina Pitkäjärvi

Bild TiinaI min forskning utnyttjar jag tvärvetenskapliga perspektiv för att studera sociala företeelser.

Min undersökning är semiotiskt inriktad – empiriskt granskar jag insamlings- och medvetenhetskampanjerna gällande bröstcancer i den svenska kontexten. Fokus i mitt arbete ligger på hur kampanjerna konstrueras, men också hur dessa konstruerar sina subjekt, och vilka former av och möjligheter till engagemang och deltagande de erbjuder.  Bl.a. ställer jag frågor om hur olika, heterogena praktiker samsas inom vad som ligger i skärningspunkten mellan konsumtion, folkhälsoupplysning, folkrörelser och aktivism.

En viktig utmaning och metodologiskt centralt blir det därför att utnyttja språkvetenskapens möjligheter att närstudera fenomen på detaljerad textnivå, och samtidigt förhålla sig till och influeras av andra kunskapsfält. Föremålet för min studie är inte endast en samling texter, utan ett fenomen som jag försöker närma mig genom att undersöka de verbaltextuella, visuella – och även artefaktuella – spår som detta fenomen såväl konstruerar som konstrueras genom.

Det innebär t.ex. ett processuellt metodarbete och att metoderna utvecklas explorativt och i ständig växelverkan med materialet. För att hitta mönster och systematisera dessa utgår jag delvis från ett sociosemiotiskt perspektiv på betydelseskapande som grundat i människors behov att tillsammans konstruera mening, samtidigt som jag också tillämpar nymaterialistisk kunskap – med detta följer en vidgad förståelse av agens. Bägge synsätt involverar materialitet, men det senare perspektivet lyfter fram realiseringar som samkonstituerande fenomen mellan t.ex. texter, materiella artefakter och organisatoriska aktörer och utmanar därmed traditionella subjekts- och objektspositioner.

Texter och artefakter är med andra ord inte bara resurser eller uttryck för diskursiva betydelser utan även aktörer med performativ agens i sig själva – betydelseskapande följer en dubbelriktad process.

Jag är intresserad av semiotik, materialitet, varumärkesbyggande och av processer/fenomen som kommodifiering.  

Tiina Pitkäjärvi