Månadens forskare: Elin Pihl

ElinDen 28:e februari disputerar jag på min avhandling Ägonamn - namnbildning och namnkontinuitet i två uppländska socknar.

Namn är intressanta av många anledningar. Ur ett språkligt perspektiv kan man ofta spåra äldre språkförändringar och skeenden i namnen. Inte sällan innehåller våra ortnamn ord som var i bruk för över tusen år sedan. Att veta att Hjälmaren återgår på ett fornsvenskt Jalman med betydelsen ’den ljudande (sjön), sjön med starkt dån’ tycker jag väcker en känsla av samhörighet och förståelse för det folk som en gång levde vid samma sjö som vi fortfarande kan bada eller fiska i idag. Samtidigt ger namnen en bild av verkligheten, såsom namngivarna uppfattade den. Vi kan anta att Hjälmaren ”dånade” när vindarna drog över den och att namnbrukarna tyckte att det var ett passande namn. Namnen kan även berätta mycket om sin samtid. Personnamnens eller företagsnamnens mode följer ofta sociala trender och vi kan i namnen se vilket språk eller vilken stil de samtida människorna attraheras av.

I min avhandling har jag särskilt undersökt ägonamn, dvs. namn på åkrar, ängar och hagar. Jag har samlat in ägonamn från 1600-talets mitt till 2012 i Almunge och Väddö socknar, båda i Uppland. För bara drygt hundra år sedan utgjorde ägonamnen en stor del av den vanliga människans vardag. Till varje bondgård fanns det knutet ett antal bruksområden som man namngav efter tycke och smak. Till skillnad från större ortnamn, såsom stadsnamn eller bynamn, fanns det oftast inte lika många namnbrukare och det stod den enskilde bonden fritt att välja ett namn som han eller hon tyckte passade. Ägonamnen överlevde oftast inte flera generationer av brukare, men i vissa fall finns ägonamn från 1600-talet bevarade än idag. Min avhandling visar att ett stort antal ägonamn har bildats på ett liknande sätt, med ett ortnamn eller ett ord för läge plus ett ord som betecknar en äga, t.ex. vret, äng eller hage. Ibland skymtar dock andra namn fram. Namn som visar på namngivarnas humor eller förbistring, såsom Byxarslet, Förtretet eller Girigbuken.

Elin Pihl