Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning

Tidskriften Språk och stil utkom med sin första årgång 1901. Efter tjugo år bytte tidskriften namn till Nysvenska studier och så hette den t.o.m. 1990, varefter den återtog namnet Språk och stil.

Språk och stil utges av Adolf Noreen-sällskapet i Uppsala.

Språk och stil vill vara ett forum för aktuell forskning och vetenskaplig debatt rörande svenska språket. Tidskriften vänder sig till språk- och stilforskare, svensklärare, studerande och alla andra med intresse för svenska språkets byggnad, utveckling och användning.

Språk och stil utges med stöd av Vetenskapsrådet och Svenska litteratursällskapet i Finland. Redaktionen består av David Håkansson (huvudredaktör), Gustav Bockgård, Susanna Karlsson och Sofie Henricson samt Lise Horneman Hansen (redaktionssekreterare). I utgivningen medverkar också ett redaktionsråd och i det ingår professor Mona Blåsjö (Stockholms universitet), docent Anna W. Gustafsson (Lunds universitet), professor Per Holmberg (Göteborgs universitet), professor Jan Lindström (Helsingfors universitet), professor Muriel Norde (Humboldt-Universität zu Berlin) och professor Camilla Wide (Åbo universitet).

Tidskriften är referee-granskad vilket innebär att varje insänt manus blir anonymt bedömt av oberoende externa referenter. Som referenter anlitas framstående forskare inom och utom landet. Författaren får ta del av referenternas utlåtande oavsett om manus antas till publicering eller ej.

Varje artikelförfattare får kostnadsfritt två (vid delat författarskap var sitt) exemplar av hela det aktuella tidskriftsnumret och den egna artikeln som pdf-fil med förfoganderätt. Från och med Språk och stil NF 15 (2005) publiceras alla artiklar som fulltextfiler i Uppsala universitets publikationsdatabas DiVA.

Styrelse

Under mandatperioden 2023–2025 har styrelsen följande sammansättning:

  • Ordförande: prof. David Håkansson
  • Vice ordförande: doc. Gustav Bockgård
  • Skattmästare: fil.dr Mikael Kalm
  • Sekreterare: fil.dr Marie Sörlin
  • Vice sekreterare och klubbmästare: doc. Maria Westman
  • Övrig ledamot: doc. Sofie Henricson, doc. Susanna Karlsson

Kontakt

Språk och stil
Nordiska språk
Box 527
SE-751 20 UPPSALA
E-post till redaktionen: sos@nordiska.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-06-16