Adolf Noreen-sällskapet

Medlem i Adolf Noreen-sällskapet blir man enklast i samband med prenumeration på Språk och stil (varvid medlemskapet inte kostar någonting extra). Om man vill bli medlem utan att prenumerera på Språk och stil betalar man en årsavgift (f.n. 30 SEK) till plusgirokonto 26 29 47-5, Adolf Noreen-sällskapet. Sällskapet har ett hundratal medlemmar. Medlemmar i sällskapet får kallelse till de möten där ledamöter av sällskapets styrelse – och indirekt också Språk och stils redaktörer – väljs. Möten hålls i Uppsala minst en gång om året och på programmet står också föredrag av en inbjuden föreläsare.

Styrelse

Under mandatperioden 2021–2023 har styrelsen följande sammansättning:

  • Ordförande: prof. Björn Melander
  • Vice ordförande: doc. Gustav Bockgård
  • Skattmästare: fil.dr Mikael Kalm
  • Sekreterare: fil.dr Saga Bendegard
  • Vice sekreterare och klubbmästare: doc. Maria Westman
  • Övrig ledamot: prof. David Håkansson, fil.dr Sofie Henricson.
Senast uppdaterad: 2022-06-28