Språk och stil NF 19, 2009

Innehåll

Artiklar

Lena Rogström: Språkplanering i praktiken? En lexikalisk studie av förarbetena till 1734 års lag Abstract 5
Lennart Larsson: Hur märker användaren av SAOB de 110 åren mellan A och TYNA? Abstract 35
Johan Svedjedal: Hennes levande text. Victoria Benedictsson i textkritisk belysning Abstract 53
Per Linell & Kerstin Norén: »Vågar vågar ni väl men ...» – en reaktiv konstruktion i svenskan Abstract 72
Gerard Doetjes & Charlotte Gooskens: Skriftsprogets rolle i den dansk-svenske talesprogsforståelse Abstract 105
Marit Julien: Plus (s) at(t) i skandinaviska – en minimal matris Abstract 124
Ute Bohnacker & Christina Rosén: Fundamentet i svenskan och tyskan – syntax och informationsstruktur. Ett problemområde för språkinlärning och språkundervisning Abstract 142
Kristian Blensenius: Springa flåsande och andra progressiva participkonstruktioner i svenskan Abstract 172

Smärre bidrag

Simon S. Boeck: Om den danske version af Varium rerum vocabula 203

Recensioner

Allardt Ljunggren, Barbro: Åland som språksamhälle. Språk och språkliga attityder på Åland ur ett ungdomsperspektiv (2008). Rec. av Björn Melander 208
Edlund, Ann-Catrine, Erson, Eva & Milles, Karin: Språk och kön (2007). Rec. av Marie Sörlin & Sonja Entzenberg 210
Falk, Maria Lim: Svenska i engelskspråkig skolmiljö. Ämnesrelaterat språk bruk i två gymnasieklasser (2008). Rec. av Catharina Nyström Höög 214
Forsberg, Jenny: Tydliga texter. Snabba skrivtips och språkråd (2008). Rec. av Görel Bergman-Claeson 219
Malmbjer, Anja: Att skriva för teatern. Hur amatörskrivare utvecklar genrekompetenser (2008). Rec. av Anne-Marie Londen 221
Myking, Johan: Motivasjon som termdanningsprincipp. Ein teoretisk diskusjon på grunnlag av norsk oljeterminologi (2008). Rec. av Lars-Erik Edlund 226
Norstedts svenska fickordbok (2009). Rec. av Lillemor Aronsson & Lennart Larsson 229
Palmér, Anne: Samspel och solostämmor. Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan (2008). Rec. av Synnøve Matre 234
Författarna i denna årgång 239
Senast uppdaterad: 2023-02-28