Språk och stil NF 20, 2010

Innehåll

Artiklar

Julia Prentice & Emma Sköldberg: Klättra på väggarna eller bara vara ett med soffan? Om figurativa ordförbindelser bland ungdomar i flerspråkiga skolmiljöer Abstract 5
Fred Karlsson: Restriktioner på meningars syntaktiska komplexitet Abstract 36
Olof Eriksson: Den så kallade med-frasen i kontrastiv belysning Abstract 51
Elisabet Engdahl: Vad händer med subjektstvånget? Om det-inledda satser utan subjekt Abstract 81
Per Holmberg & Karolina Wirdenäs: Skrivpedagogik i praktiken. Textkedjor, textsamtal och texttypologier i tre svensklärares klassrum Abstract 105
Eric Borgström: Att skriva prov. Om normer och textstruktur i gymnasieskolans skriftliga nationella prov Abstract 132
Lina Nyroos: »Om du har något annat ord för det?» Hur deltagares skilda perspektiv kommer till uttryck i ett undervisningssammanhang Abstract 165
Gunilla Jansson: Handledning i hybrida kontexter Abstract 189

Smärre bidrag

Lisbeth Larsson: »Svedjedal har läst fel» 221
Johan Svedjedal: Avsikter om avsikter 221

Recensioner

Blückert, Ann: Juridiska – ett nytt språk? En studie av juridikstudenters språkliga inskolning (2010). Rec. av Hans Strand 223
Lilja, Eva: Svensk verslära (2008). Rec. av Ulf Malm 227
Lötmarker, Lena & Wendt, Bo-A.: Resmål till salu! Svenska turistbroschyrers textuella och språkliga utveckling under 100 år (2009). Rec. av Andreas Nord 230
Mickwitz, Åsa: Anpassning i språkkontakt. Morfologisk och ortografisk anpassning av engelska lånord i svenskan (2010). Rec. av Lars-Erik Edlund 234
Sandström, Caroline: Genus i östra Nyland – från dialektutjämning till dialektmarkör (2010). Rec. av Margareta Svahn 238
Författarna i detta nummer 243
Senast uppdaterad: 2023-02-28