Examensuppsatser i svenska och nordiska språk

Välkommen till institutionens uppsatsarkiv. Här hittar du uppgifter om alla examensuppsatser som finns i publiceringsdatabasen DiVA.

Vill du också synas här? Publicera ditt examensarbete i DiVA.

 • Andersson, Erika

  Svenskämnesperspektiv och undervisningstraditioner: En didaktisk analys av högskoleförberedande och yrkesförberedande läroböcker i svenska 1

  2020.

  Open access
 • Andersson, Maja

  Mediernas bild av ett hav i kris: En språkvetenskaplig analys av Östersjöskildringen i svenska medier

  2020.

  Open access
 • Arvidson, Maja

  Klarar läromedlen det nationlla provet?: En analys av vilka läsförståelseprocesser SVA-läromedel nyttjar

  2020.

  Open access
 • Attåsen, Micaela

  Som vilka?: En studie av svenska översättningar av engelska relativa pronomen

  2020.

  Open access
 • Berg Norqvist, Jennifer

  Upplevelser av flerspråkighet: En jämförelse av en- och flerspråkiga ungdomars upplevelser av för- och nackdelar med flerspråkighet i inlärningen i skolan

  2020.

  Open access
 • Bergvall, Tom

  ”Jag skriver men orden har ingen smak”: Om användandet av och inställningen till lättläst litteratur och bildspråk i undervisningen i svenska som andraspråk

  2020.

  Open access
 • Bergvall, Tom

  ”Jag skriver men orden har ingen smak”: - Om användandet av och inställningen till lättläst litteratur och bildspråk i undervisningen i svenska som andraspråk

  2020.

  Open access
 • Buza, Anna

  "Får jag prata engelska med er?": En språkvetenskaplig studie om språkvalet i den interna kommunikationen i flerspråkig företagsmiljö

  2020.

  Open access
 • Fagerlund, Maja

  ”Jag ska prata om…”: En kvaliativ studie av det muntliga nationella provet i svenska 1 och 3.

  2020.

  Open access
 • Fischer, Kristóf

  "Maximal information mot minimal ansträngning": En kvantitativ läsbarhetsanalys av texter ur Dagens Nyheter

  2020.

 • Fälting, Alex

  Språk och kön ­– ett tvåkönsnormativt forskningsfält?

  2020.

  Open access
 • Gavelin, Emmie

  Ett vårdat talspråk och dialektala säregenheter: Behandling av dialekter i den svenska folkskolan under första hälften av 1900-talet

  2020.

 • Grönlund, Tone

  ”Det är som livet”: Elevers upplevelser av dramapedagogisk sfi-undervisning

  2020.

  Open access
 • Hallebratt, Rickard

  Gymnasistskrivande: En komparativ studie av elevtexter i Svenska 3

  2020.

  Open access
 • Holm, Natalie

  Lättläst i SVA-undervisningen?: En jämförande analys av det klassiska verket En herrgårdssägen och dess lättlästa version

  2020.

 • Høeg, Annika

  Nye stød i københavnsk rigsmål: En undersøgelse af forekomst og variation

  2020.

  Open access
 • Ihala, Linnea

  En analys av tre uttalssegment i sverigesvenska hos sex finska andraspråkstalare

  2020.

  Open access
 • Johagen, Ida

  Försvarsmakten – jämlikhetens förkämpe?: En kritisk diskursanalys av två multimodala reklamfilmer

  2020.

  Open access
 • Karlsson, Linda

  Lättläst eller inte, det är frågan: Om användandet av lättläst skönlitteratur i klasser med omotiverade och läsovana elever

  2020.

  Open access
 • Klemets, Anton

  Det gamla, stora, vackra, röda rummet: En korpuslingvistisk studie av ordningsföljd hos adjektivattribut i nominalfraser

  2020.

  Open access
 • Larsson, Lovisa

  ”Jag har utgått från centralt innehåll och kunskapskrav”: En studie av lärares val av genrer för skriftlig framställning i svenska 1

  2020.

 • Lind, Charlotta

  Är det bara elever som inte kan skilja på de och dem?: En korpusundersökning av sociala medier

  2020.

  Open access
 • Lindberg Rios, Catarina

  Automatisk bedömning av SFI-texter: Korpusbyggnad och analys av texter från slutprov i SFI D

  2020.

  Open access
 • Lindberg, Simon

  "Även om fattigdom inte kan förbjudas i sig": Legitimeringar och diskurser om tiggeriförbud i en kommunalpolitisk kontext

  2020.

  Open access
 • Nattmyr, Tilda

  Gydhas testamænt och Rangborgs testamentum: Transkriptioner, översättningar och kommentarer till två medeltida diplom

  2020.

  Open access
 • Nyberg, Mia Monica

  Räcker språket till för högskolestudier?: Om Tisus, högskolans behörighetskrav i svenska och de faktiska språkbehoven på högskolan.

  2020.

  Open access
 • Oweling, Agnes

  "Det handlar om ren medmänsklighet": Integration via sfi-klassrummet

  2020.

  Open access
 • Petersson, Wilhelm

  Håller grannspråken ihop svensklärarna?: Undervisning i övriga nordiska språk på lärarutbildningen

  2020.

  Open access
 • Pettersson, Sofia

  Att blåsa liv i forntiden: En studie av kommunikation via montertexter på ett museum i stockholm

  2020.

  Open access
 • Pettersson, Sofie

  Svenskämnets styvbarn?: En kvalitativ intervjustudie om nordiska språk i svenskämnet på gymnasiet

  2020.

  Open access
 • Pålsson, Pontus

  Dialektutjämning i det småländska gränslandet: En studie av kontinuitet och förändring i dialektbruk på orten Sävsjö

  2020.

  Open access
 • Raschellà, Federica

  "Jag kan inte uttala det!": En studie om brytning och uttalssvårigheter hos italienska andraspråksinlärare av svenska

  2020.

  Open access
 • Reichherzer Sahlgren, Ida

  Att läsa på ett andraspråk: En textanalys av det nationella provet utifrån andraspråkselevers förutsättningar

  2020.

 • Risberg, Anna

  Forskning hit och forskning dit - men vad tycker eleverna?: En kvalitativ undersökning om elevers erfarenheter av och attityder till modersmålsundervisning

  2020.

  Open access
 • Svennerlind, Lina

  Att kommunicera visuellt: En multimodal genreanalys av reklammejl

  2020.

 • Sörlle, Magdalena

  "Hos oss är kommunikation helt enkelt viktigt": En diskursanalytisk studie om kommunikatörsrollen i offentlighetens tjänst

  2020.

  Open access
 • Tallmark, Aishah

  Tolka och reflektera i flera led: Läsförståelseprocesser och uppgiftstyper i nationella provet i svenska 1/ svenska som andraspråk 1

  2020.

 • Westlund, Martin

  När två rum blev ett: Transkription, översättning och paleografisk analys av ett medeltida diplom i brytningstid

  2020.

  Open access
 • Widmark, Viktor

  Den samtida nyhetspandemin: En kritisk diskursanalys av nyhetsartiklar under coronakrisen 2020

  2020.

  Open access
 • Zsiga, Julia

  Dialektanvändning i informellt internetspråk hos dialekttalare i Öckerö kommun

  2020.

  Open access
 • Öhlin, Katarina

  Skrivdiskurser i läroböcker: En studie av gymnasieläroböcker i svenska 1971 - 2017

  2020.

  Open access
 • Adomnicai, Diana-Petronela

  Rumänsk invandring och rumäners integration i det svenska samhället: En studie om språkbruk och språkattityder

  2019.

  Open access
 • Andersson, Sofie

  En björntjänt gör ju ingen glad, eller?: En undersökning om ungdomars förståelse och användning av idiom

  2019.

  Open access
 • Beck Johansson, Judith

  Talar de onda alltid skånska?: En undersökning av dialektbruk i Disneyklassiker

  2019.

  Open access
 • Bedhi, Helen

  Sfi läromedel: en läromedelsanalys med fokus på tillvaratagandet av inlärares tidigare erfarenheter

  2019.

 • Berglund, John

  Pakkoruotsi - tvång eller inte+: En undersökning av finska elevers attityder till den obligatoriska skolsvenskan

  2019.

  Open access
 • Björkquist, Vincent

  ”Så ni ger alltså tillstånd att ha hets mot folkgrupp?”: Diskursiva förhandlingar i datormedierade polisdialoger

  2019.

  Open access
 • Bäcklund, Alva

  Talspråksnära elevtexter i mediesamhället: En kvantitativ studie av förändring av talspråkliga drag i elevtexter

  2019.

  Open access
 • Dagnesjö, Karl

  Språklig variation i nationella prov: En jämförande studie mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk i gymnasieskolan

  2019.

 • Edgren, Matilda

  I och för sig i sig: En grammatikaliseringsstudie av uttrycket i och för sig

  2019.

  Open access
 • Edlund, Per

  Disposition eller röd tråd?: En praktiknära studie av svensklärares bruk av ämnesspecifik terminologi

  2019.

  Open access
 • Folkesson, Magdalena

  Mamma, pappa, barn...eller?: En ideologikritisk analys av fem läromedels familjepresentationer

  2019.

  Open access
 • Gunnarsson, Astor

  De där dialekterna: En undersökning av undervisningen om dialekter i gymnasieskolan

  2019.

  Open access
 • Gustavsson, Oscar

  "En djupgående totalförståelse som man kommer ha med sig resten av livet": Gymnasieelevers upplevelser av språkutvecklande arbetssätt

  2019.

  Open access
 • Hallgren Svensson, Linnéa

  Språkbruket i svenska hiphoptexter - En stilistisk undersökning

  2019.

 • Hammarstrand, Michelle

  Satsflätor med subjektsextrahering över kvarstående att i modern svenska

  2019.

  Open access
 • Holling, Emelie

  Lättläst: Är det verkligen lättare?: En undersökning av fyra lättlästa texter

  2019.

  Open access
 • Hume Eriksson, Eva

  ”No, jeg kan ikke forstå dig. Jeg speak kun dansk.”

  2019.

  Open access
 • Hupponen, Pihla-Maria

  Hur fungerar det i praktiken?: En kvalitativ intervjustudie av verksamma lärares undervisningserfarenheter inom ämnet svenska som andraspråk

  2019.

  Open access
 • Hyllander, Elin

  Ord i några av gymnasieskolans skönlitterära texter: En jämförande studie ur ett andraspråksperspektiv

  2019.

  Open access
 • Intzes, Konstantinos

  Latoxar och arbetsmyror vågar ta steget: En undersökning av gymnasisters användande av referensbindning

  2019.

 • Johagen, Ida

  "Många synder på nacken": Elevers bruk av kollokationer och idiom i nationella provets skriftliga del i svenska och svenska som andraspråk

  2019.

  Open access
 • Johansson Martinelle, Cecilia

  Attityder till religiösa personbenämningar

  2019.

  Open access
 • Judkins, Sophia

  "Jag hör inte": Andraspråksinlärares perception av det obetonade satsadverbialet inte

  2019.

  Open access
 • Jörnelind, Petra

  Muntlig framställning och talängslan hos elever - hur arbetar gymnasielärare med detta?

  2019.

  Open access
 • Karlsson, Vera-Linn

  He e huskut artut mä dialektan: En studie om underliggande attityder mot svenska dialekter i uppläst reklam

  2019.

  Open access
 • Katourgi, Alexander

  Hur lång tid behöver eftertanken?: Tankstreck och interpunktion i kodifierad och faktisk norm

  2019.

  Open access
 • Krögerström, Nora

  "Detta recept kan du smaksätta efter tycke": En interpersonell analys av inledningen till recept på svenska matbloggar

  2019.

  Open access
 • Larsson, Lovisa

  Skönlitteratur i SVA-undervisning: En kvalitativ intervjustudie med SVA-lärarstudenter om skönlitteraturens roll i SVA-undervisning

  2019.

  Open access
 • Lindbom, Daniel

  Interaktion i ”banana time”: Hur spelare förhåller sig till spelet under en spelkväll

  2019.

 • Lykke-Olesen, Lene

  Vem bryr sig?: -        En studie om dialogicitet i Försvarsmaktens rekryteringskampanjer 2011–2013

  2019.

  Open access
 • Mattson, Marie

  Läsbarheten påverkas av passiva verb eller passiva verb påverkar läsbarheten?: En psykolingvistisk studie i läsbarhet

  2019.

  Open access
 • Moberg, Elisa

  "Alla kan göra något. Det här gör vi.": En livsmedelskedjas diskursiva konstruktion av hållbarhet

  2019.

  Open access
 • Nero, Melina

  Heteronormativa läromedel?: En textanalys av två läroböcker som riktar sig mot kursen Svenska som andraspråk 1

  2019.

  Open access
 • Oweling, Agnes

  Vilket språk väljer du?: En intervjustudie om attityder till flerspråkighet och språklig repertoar

  2019.

  Open access
 • Pettersson, Erica

  Nybyggarmål i ny tid: En diskursanalytisk studie av norrbottniska dialekters beskrivningar i tre läroböcker

  2019.

  Open access
 • Pirani, Lucia

  ”Oversatt fra siciliansk”: Dialektkulturen i Norge och i Sverige speglad i skönlitterära översättningar

  2019.

  Open access
 • Polat, Rumeysa

  "[...], vem vill skriva om en svag liten pojke som alltid grät...": En studie av hur högstadieelever skriver fram kategorisering och konstruktion av kön i skolan

  2019.

  Open access
 • Rakovic Odobasic, Jenny

  Kan texten tala?: En studie om röst och kausalitet i läromedel för samhällskunskap

  2019.

  Open access
 • Risberg, Anna

  Vöre järe vä pijtmåLe dett?: Vell dö hå`va ne kvar å vo jär dö då för å behååLe?

  2019.

  Open access
 • Ronja, Brinkemar

  Vidga vyerna!: Om kulturella kontexter i SVA-lärares litteraturundervisning

  2019.

  Open access
 • Seghani, Chandni

  Hur den etniska mångfalden framställs i läroböcker

  2019.

  Open access
 • Sivertsson, Andreas

  Språkliga resurser vid utredande text: En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3

  2019.

  Open access
 • Strandgren, Anton

  Dä glöm fell int jamskan?: en sociolingvistisk studie av jamska och dess fortlevnad i 2010-talets Jämtland

  2019.

  Open access
 • Synnergren, Mimmi

  Svenska lärosätens språkpolitik: En jämförande studie av språkpolicyer vid några universitet i Sverige

  2019.

  Open access
 • Sörlle, Magdalena

  "Tillsammans gör vi samhället möjligt": En multimodal diskursanalys av kommunikationen på två myndigheters hemsidor

  2019.

  Open access
 • Ulander, Andreas

  Monoftongering av fallande diftonger i vi⁠king⁠atida runinskrifter från Västergötland

  2019.

 • Vikström, Lisa

  Ortnamnsfunktioner i teori och praktik: Namnbruk i Halmstad

  2019.

  Open access
 • Wallerström, Therese

  Alla människors (o)lika värde: En studie om inkludering av en mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna i sfi-undervisningen

  2019.

  Open access
 • Wolmar, Gordon

  Gotiska verb på miþ-: mellan adverbialkongruens och applikativum

  2019.

  Open access
 • Wottle, Claudia

  Attitydskillnader till svenskan bland studenter: En attitydundersökning bland studenter vid olika universitetsprogram vid Uppsala universitet

  2019.

  Open access
 • Zart, Milena

  ”Språket är nyckeln”: Diskurser om integration i det politiska samtalet

  2019.

  Open access
 • Zetterlund, Joel

  Svensklärares skriftliga kommentarer på elevtexter: En studie om svensklärares kommentarer för elevers stöttning

  2019.

 • Öhman, Linnéa

  Att förstå det lästa: En kvantitativ studie av läsförståelse med fokus på personer med utländsk utbildning

  2019.

  Open access
 • Aldén, Maria

  Nominalfraser i tal och skrift

  2018.

 • Andersson, Clara

  Vi talar inte som vi skriver, vi skriver inte som vi talar: Talspråkliga drag i bloggar

  2018.

  Open access
 • Andersson, Sofie

  En läromedelsanalys med fokus på etnisk mångfald

  2018.

  Open access
 • Andreasson Glans, Amanda

  ”Boken som aldrig tar slut”: En undersökning av stavningsreformens påverkan på Folkskolans barntidning

  2018.

  Open access
 • Ax, Olle

  Läromedelsval inom SFI: En intervju- och enkätbaserad undersökning om SFI-lärares syn på valet av läromedel

  2018.

  Open access
 • Beier, Phil

  Hertig Fredrik av Normandie: En undersökning av textens förhållande i D3 och D4a

  2018.

  Open access
 • Breitner Madden, Kamilla

  Grammatiken: Nödvändigt redskap eller överflödiga fakta

  2018.

  Open access
 • Britts, Alexandra

  Svenska eller SvA?: En undersökning av SvA-elevers uppfattning av svenska som andraspråk som skolämne

  2018.

  Open access
 • Edgren, Matilda

  I och för sig och i och för sig: En komparativ studie av i och för sig i olika skeden av historien

  2018.

  Open access
 • Eiderbrant, Anna

  Öppna möten och mellantunga dörrar: En studie av uttalsvariation på vokaler i Uppland

  2018.

  Open access
 • Ekman, Malin

  Svåra läroböcker?: Läsbarhet i gymnasieläroböcker i naturkunskap och samhällskunskap

  2018.

  Open access
 • Entoft, Elin

  Hur stor plats får de officiella minoriteterna och minoritetsspråken i skolböcker nu och då?: En läromedelsanalys i ämnena svenska som andraspråk och svenska

  2018.

  Open access
 • Fahlström, Moa

  Vi är stjärnor: En stilistisk undersökning av tre låttexter från Joakim Thåströms album Centralmassivet

  2018.

  Open access
 • Fjellander, Johanna

  Den lättlästa Kristina från Duvemåla: En jämförande strukturell textanalys av Utvandrarna i originalversionen och dess lättlästa version

  2018.

  Open access
 • Fredriksson, Tobias

  Sitter betyget i de grammatiska metaforerna?: Analys av elevtexter från de nationella proven i Svenska 1

  2018.

  Open access
 • Fälting, Sara

  När familjen av någon anledning faller sönder: En studie av könsnormer i partiprogram

  2018.

  Open access
 • Gomér, Gabriel

  Sverige – klart eller klara för final?: Användning av semantisk pluralkongruens mellan singulara subjekt och plurala predikativa adjektiv i nutida svenska

  2018.

  Open access
 • Hedberg, Johan

  Såsom skäl få vi framföra: En studie av motiveringar till släktnamnsbyten i Sverige åren 1944–1946

  2018.

  Open access
 • Hennerfors, Evelina

  Kan jag få tala till punkt?: Kampen om samtalsutrymme och dess konsekvenser

  2018.

 • Holmlund, Jessica

  Her kommber fogten aff køtholman: Personreferens och informationsstruktur i Arboga stads tänkebok 1452–1552

  2018.

  Open access
 • Høeg, Annika

  En eksperimentel undersøgelse af svenskeres opfattelse og forståelse af dansk udtale

  2018.

  Open access
 • Jadari, Basim

  Är röst och kausalitet de hemliga ingredienserna?: Röst och kausalitet i läroböcker i hem- och konsumentkunskap

  2018.

  Open access
 • Jadari, Samir

  Processbarhet och SFI: En jämförande studie av nationella prov på SFI D-nivå enligt processbarhetsteorin

  2018.

  Open access
 • Jansson Bjurhammer, Oscar

  Hållbara läroböcker?: En innehållsanalys av vetenskapligt skrivande i läroböcker i Svenska 3 för gymnasieskolan

  2018.

  Open access
 • Jansson, Isabelle

  Värdeordens praktik: En studie om svensklärares förståelse av kunskapskravens värdeord

  2018.

  Open access
 • Karlsson, Mattias

  "Du vet, om man inte kan sitt modersmål bra då kan man inte lära sig svenska tycker jag": Modersmålet som resurs i språkligt heterogena klassrum på introduktionsprogrammets språkintroduktion

  2018.

  Open access
 • Klang, Maria

  "Greingranar, dei vaitu": Dialektutjämning i tre generationer på Gotland

  2018.

 • Lans, Linda

  Ett jämställt språk, en jämställd historia?: En kritisk diskursanalys av läromedel i historia utifrån ett genusperspektiv

  2018.

  Open access
 • Lindberg, Simon

  Valbroschyrernas modelläsare

  2018.

  Open access
 • Lindgren, Pontus

  Sfi i kristider: Representationen av sfi som skolform i svensk mediediskurs under "flyktingkrisen" hösten 2015

  2018.

 • Lindh, Josefine

  Lyrikens kraft och makt: Det poetiska språket i Södergrans "Landet som icke är", Boyes "Hur kan jag säga..." och Thorvalls "Efteråt (4)"

  2018.

  Open access
 • Marklund, Felix

  Monoftongeringen i Sverige och Danmark

  2018.

  Open access
 • Mård, Birger

  Substantivböjningen i medeltida svenska runinskrifter

  2018.

  Open access
 • Nammour, Stephanie

  SFI-elevers och lärares attityder till användningen av modersmål i klassrummet

  2018.

  Open access
 • Naraghi, Mariam

  Grammatiska metaforer hos vuxna andraspråkstalare

  2018.

 • Nyström, Anton

  Bilden av den glada myndigheten: En multimodal analys av svenska myndigheters värdegrundstexter

  2018.

  Open access
 • Polat, Rumeysa

  Grammatiska metaforer i elevtexter: En studie av högstadieelevers användning av grammatiska metaforer

  2018.

  Open access
 • Poroli, Gina

  Vad har hänt med den lättlästa boken?: En läsbarhetsanalys av När hundarna kommer och dess lättlästa version ur ett andraspråksperspektiv

  2018.

  Open access
 • Qvarnström, Linda

  Skönlitteratur i andraspråksklassrummet

  2018.

  Open access
 • Sanar, Saeed

  Skönlitteratur i skolan: En undersökning av litteraturundersvisning i SVA och svenska på högstadiet och gymnasiet

  2018.

 • Svahn, Clara

  Skrivutveckling under gymnasietiden: En komparativ undersökning av meningsbyggnad i elevtexter från Svenska 1 och Svenska 3

  2018.

  Open access
 • Swan, Edit

  ”Jag skulle inte säga att det är den viktigaste delen av svenskan precis”: Svensklärares attityd till och syn på språkhistorieundervisning i gymnasiet

  2018.

 • Södergren, Susanne

  "Sproget er et billede av virkeligheden och läsning är ett sätt att tolka den": Flerspråkig lyrik ur ett translanguaging-perspektiv

  2018.

  Open access
 • Vigren, Rebecka

  Stor stark back och underbara skridskoåkare: En undersökning av genusföreställningar i TV-pucken och Stålbucklan

  2018.

  Open access
 • Wenell, Linnea

  Vad betyder Vi är lyhörda i värdegrunder?: En kartläggning och systemisk-funktionell grammatisk analys av vi är-konstruktionen i myndighetstexter

  2018.

  Open access
 • Zart, Milena

  Rapporter med attityd?: En analys av hur Finanspolitiska rådet hanterar värderingar i sin skrivpraktik och i sina texter

  2018.

  Open access
 • Berg, Sofie

  Vad och hur skriver ett vårdbiträde?: En studie av skriftanvändning inom äldreomsorgen

  2017.

  Open access
 • Bergström, Fredrik

  En marginaliserad grupp?: SVA-elevers upplevelser av att få sina namn uttalade

  2017.

  Open access
 • Eberger, Magdalena

  Betydelseskapande interpunktion: En studie av två skönlitterära verk riktade till olika åldersgrupper

  2017.

  Open access
 • Edgren, Matilda

  Säger man på båda sätt/sätten?: En studie av substantivets speciesform i nominalfraser med båda eller vardera som inledande attribut

  2017.

  Open access
 • Engdahl, Annika

  Polysemin hos prepositioner: En språkjämförande korpusundersökning

  2017.

  Open access
 • Eriksson, Fanny

  "Det går att ta ålänningen från Åland men det går inga ti ta Åland ur ålänningin": Om sverigeålänningars dialekt och identitet

  2017.

  Open access
 • Gladh, Emelie

  Sex markland iordh. oc fæm pænningx land”: Transkription och översättning av samt kommentar till diplomet 3/7 1385 Stockholm

  2017.

  Open access
 • Grankvist, Linnéa

  Vad är svenska?: En undersökning av svenskars acceptans av anglicismer i svenskan

  2017.

  Open access
 • Hedman Blomkvist, Nikolina

  För nationella provet och höga betyg eller för yrkesliv och allmänbildning?: En läromedelsanalys av läromedel för yrkesprogram och högskoleförberedande program

  2017.

  Open access
 • Hedman, Lovisa

  "Det är olika krav och det är bara rimligt": En kvalitativ studie om bedömningsmatriser för nationella provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3

  2017.

 • Högdén, Robin

  "Är passiv om någon undrar": En studie i språklig självrepresentation på dejtingappen Grindr

  2017.

  Open access
 • Ingman, Miranda

  Får världen plats i klassrummet?: En undersökning av litteraturundervisningen i ämnet SVA

  2017.

 • Ingves, Anna

  Andraspråkselever bygger svenska: Språklig nivå i Nationella provet i svenska som andraspråk för åk 9 i förhållande till bedömningsstödet Bygga svenska

  2017.

  Open access
 • Jansson, Anna

  Programbeskrivningar och deras relationsskapande potential: En studie av språkliga strategier på gymnasieskolors webbplatser

  2017.

  Open access
 • Josefsson, Eva

  "Så", ska det taggas som adverb?: En granskning av hur annoteringsverktyget Swegram ordklasstaggar elevtexter i svenska och svenska som andraspråk

  2017.

  Open access
 • Kallin, Petra

  Appraisal-analys av myndigheters värdegrundstexter

  2017.

 • Karlsson, Therese

  Ordförråd, attityder och läsförståelse hos andraspråksinlärare i gymnasieskolan

  2017.

 • Klisjina, Polina

  Finns det ett samband mellan andel topikaliseringar i elevtexter och betyg?: En kvantitativ textlingvistisk undersökning av nationella provtexter från grundskolans årskurs 9

  2017.

  Open access
 • Lefter, Alexandru

  Stadier i inlärarspråket: En studie av Tisus-prov i skriftlig färdighet utifrån processbarhetsteorin

  2017.

  Open access
 • Leijonberg, Lisa

  Digital kommunikation: En undersökning av bruket och attityder till emojis och smileys i elektronisk konversation

  2017.

  Open access
 • Malmgren Forsling, Caroline

  ”Grammatikundervisningen är ett sätt att hålla vapnet som är språket både blankt och skarpt samtidigt”: Svensklärares uppfattningar om grammatikundervisningen i gymnasieskolans svenskämne

  2017.

  Open access
 • Maouane, Younes

  Följer myndighetstexterna lagen?: En klarspråksanalys av tre myndighetstexter

  2017.

  Open access
 • Moa, Fahlström

  Hur komparerar andraspråkselever adjektiv?: En kvantitativ analys av andraspråkselevers adjektivkomparationer

  2017.

  Open access
 • Nordström, Maja

  Att läsa på, mellan och bortom raderna: - Litteracitet och påverkansfaktorer för nyanlända

  2017.

  Open access
 • Paavola, Julia

  Klarspråk hos Polisen: En jämförelse mellan Sverige och Finland

  2017.

  Open access
 • Patris, Anna

  Bedömning av elevtexter: En kvalitativ intervjustudie om svensklärares förhållningssätt till kunskapskrav och likvärdighet i bedömningsprocessen

  2017.

  Open access
 • Poroli, Gina

  Är alla inkluderade?: En analys av förslag till Svenska kyrkans kyrkohandbok från 2016 ur ett andraspråksperspektiv

  2017.

  Open access
 • Renholm, Anna

  Koa at Stina: Omskrivning av genitiv med prepositionen åt i svenska dialekter

  2017.

  Open access
 • Rodhe, Anna-Karin

  Bisats eller infinitivfras?: Fria adverbial med ett inledande för att 

  2017.

  Open access
 • Rönnemo, Lina

  Amor (im)possibilis: En komparativ analys mellan Carol av Patricia Highsmith och Maurice av E.M. Forster

  2017.

  Open access
 • Sandell, Albin

  Fångad i Cirkeln: Om närhet och engagemang i en modern ungdomsroman

  2017.

  Open access
 • Strömgren, Elias

  I ljuset av Skam: Om den norska tv-serien Skams påverkan på svenska elevers norska språkförståelse och språkattityder

  2017.

  Open access
 • Svensson, Sandra

  ”Grötigt men ganska vackert”: -En undersökning om språkkontakt och attityders roll för grannspråksförståelsen

  2017.

  Open access
 • Sylve, Andreas

  Upplands diftonger: Variation och geografisk utbredning

  2017.

  Open access
 • Wallgren Ekström, Erika

  Är lättläst lättläst?: En jämförande studie av Kejsarn av Portugallien och dess lättlästa version

  2017.

  Open access
 • Wenell, Sofie

  Andraspråkselevers språkliga nivå: En tillämpning av Pienemanns processbarhetsteori

  2017.

  Open access
 • Westerman, Tove

  Vägen till lärarexamen: En undersökning av Uppsala universitets svensklärarutbildning

  2017.

  Open access
 • Andersson, Daniel

  "Jag tror inte han är där än, alltså rent språkligt": Gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang

  2016.

  Open access
 • Anna, Patris

  Bedömning av andraspråkstexter i praktiken: - En enkätstudie om hur gymnasielärare i svenska som andraspråk förhåller sig till bedömning

  2016.

  Open access
 • Beier, Phil

  Prepositionsbruk i vikingatida runinskrifter: En beskrivning av prepositionernas bestånd, former och rektion

  2016.

  Open access
 • Bertils, Klara

  Amning, kunskap och självbestämmande: Språkliga och interaktionella perspektiv på amningsrådgivning

  2016.

  Open access
 • Björkquist, Vincent

  ”Letar du efter din ’precious’!”: Perspektiv på omnämningar och tilltal i en polisskribents Facebookinlägg

  2016.

  Open access
 • Bollaert, Johan

  Runstenar längs vägen: En undersökning av samband mellan runstenarnas placering och utformning

  2016.

  Open access
 • Braun, Disa

  Som man tilltalas får man resa: En stilistisk och systemisk-funktionell analys av resmålsbeskrivande text

  2016.

  Open access
 • Callin, Markella

  Den otidsenliga lärarinnan: Feminina yrkesbeteckningar och feministisk språkplanering

  2016.

  Open access
 • Caselunghe, Viola

  Ordföljdsproblematik i inlärarsvenska: En komparativ analys

  2016.

  Open access
 • Christensen Voynova, Maria

  Att våga gå utanför sin komfortzon: Inlärardrag i rysktalande elevers texter

  2016.

  Open access
 • Comtois, Célestine

  Språkval i Europaparlamentet: En comparativ studie av de nordiska parlamentarikernas språkbruk

  2016.

  Open access
 • Ebba, Abelsson

  Är din bror obror?: En studie av ordförståelsen och användningen av nyord

  2016.

  Open access
 • Ebbesson, Johanna

  Vem ska göra vad enligt skollagen?: En grammatisk analys av ansvar och rättigheter

  2016.

  Open access
 • Eberger, Magdalena

  Språkutvecklande ämnesundervisning: Att undervisa i matematik inom språkintroduktionsprogram

  2016.

  Open access
 • Eklund, Joen Axel

  "Man skulle inte behöva göra sån stor grej av det": En kvalitativ forskningsintervjustudie om elevers upplevelser av nervositet och stress inför det nationella provet i svenska, årskurs 6.

  2016.

  Open access
 • Folkesson, Magdalena

  Är alla nöjda?: En undersökning av effekterna av adressreformen i Norrtälje kommun

  2016.

  Open access
 • Forestam, Elin

  Talande tystnad och tystnade röster: Analys av nationella provets texthäften i svenska

  2016.

  Open access
 • Fromm Wikström, Linda

  "Han har kommit i trotsåldern": En jämförande SFG-analys av hur synen på barn skrivs fram och konstrueras i texter från 1950-talet och 2010-talet.

  2016.

  Open access
 • Gleistedt, Joakim

  ”En man som har gjort sitt går inte till brevlådan barhuvad.”: Stilistisk undersökning av perspektiv och framställningsformer i Vem älskar Yngve Frej?

  2016.

 • Gomér, Gabriel

  Två passiver och en deponens: Om nutida och historiskt passivum och deponensverb i svenska, danska och dialekter

  2016.

  Open access
 • Granberg, Matilda

  Om bedömandets konst: En textanalys av litteraturkritik ur ett genusperspektiv

  2016.

  Open access
 • Gärdenfors, Moa

  ”Så vill råtta fantastisk inte har den”: Stavningen hos döva och hörselskadade elever i årskurs fyra och fem

  2016.

  Open access
 • Heuman, Anna

  "Øresundsbron ligger som en åndelig Berlinmur mellem det danske og det svenske": En diskursanalys av grannlandskonstruktionen i den dansk-svenska invandringsdebatten

  2016.

  Open access
 • Hjelm Rönnlund, Fanny

  Att ge förslag, argumentera och presentera: Hur tolkar elever på studieförberedande program respektive yrkesprogram instruktionen för en argumenterande skrivuppgift i Svenska 1?

  2016.

  Open access
 • Horn af Åminne, Adam

  När þ blev t: Om en fonologisk och ortografisk förändring i fornsvenska

  2016.

  Open access
 • Hänström, Malin

  Språk som reproducerande faktor: En kritisk diskursanalys av nyhetstexters konstruktioner av våldtäktsoffer och gärningsmän

  2016.

  Open access
 • Isberg, Beatrice

  ”Vi ska diskutera språket.”: Undersökning av HBTQ-representation i sfi-läromedel

  2016.

  Open access
 • Johansson, Maria

  Synad i sömmarna: Positiva värderingar som gemenskapande och kunskapande aktiviteter under handarbetsträffar

  2016.

  Open access
 • Jonsson, Linnéa

  Ett varierat språk med goda formuleringar: Flickors och pojkars språk i texter bedömda med betyget A

  2016.

  Open access
 • Leibring Svedjedal, Carin

  Den trovärdiga, kunniga och öppna myndigheten: En kritisk analys av värdegrundstexters ideologiska förankring och ideationella struktur

  2016.

  Open access
 • Leijonberg, Lisa

  Lättläst text – ett självklart val för svenska som andraspråk?: En läsbarhetsanalys av boken Jag är Zlatan och dess lättlästa version

  2016.

  Open access
 • Lust, Frida

  Sex och samlevnad i svenskundervisning?: En undersökning om det omstridda kunskapsområdets plats i en svenskämnesdiskurs i gymnasieskolan

  2016.

  Open access
 • Magnusson, Simon

  Politiskt deltagande genom spåkliga och multimodala resurser

  2016.

  Open access
 • Marklund, Felix

  De feminina substantivens böjning i runsvenskan

  2016.

  Open access
 • Mir, Sonbol

  Attityder: Andraspråkselevers attityder till modersmålsundervisning/studiehandledning på modersmålet

  2016.

 • Nilsson, Sofia

  Tempoväxlingar, emfaser, perspektiv och mellanspel: Analys av gymnasieelevers användning av skiljetecken i det nationella provet i Svenska 1

  2016.

  Open access
 • Ollson, Klara

  Kopist, samplare, omskapare eller referent?: En studie av skribentroller vid källhantering i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet

  2016.

  Open access
 • Orb, Jesper

  En array av termer: Om svenskans plats inom området programmering

  2016.

  Open access
 • Patris, Anna

  Bedömning av andraspråkstexter i praktiken- En enkätstudie om hur gymnasielärare i svenska somandraspråk förhåller sig till bedömningAnna Patris

  2016.

  Open access
 • Pehrsson, Anne

  Sjuka och anhöriga: En undersökning om hur depression framställs i krönikor

  2016.

  Open access
 • Rodhe, Anna-Karin

  Vetenskapligt skrivande med svenska som andraspråk: En systemisk-funktionell analys

  2016.

  Open access
 • Roininen, Sofia

  Automatisk analys och granskning av elevers stavning: En studie om tillförlitligheten i ett verktyg för automatisk analys och gymnasieelevers stavningsförmåga

  2016.

  Open access
 • Siljevall, Karin

  Språkvetenskap i praktiken: En metaanalys av ett praxisorienterat projekt och dess kunskapsintressen

  2016.

 • Stjernfeldt, Hanna

  Det Kandriska språket: Rösternas uttryck i Mare Kandres roman Aliide, Aliide

  2016.

  Open access
 • Söderbäck, Hanna

  Häst, bröd eller insekt?: En semantisk analys av ordet kuse samt en diskussion om begreppen homonymi och polysemi

  2016.

  Open access
 • Sörgard, Maria

  Flyktingkris?: En språkvetenskaplig studie av hur ordet flykting användes i svensk medierapportering hösten 2015

  2016.

  Open access
 • Talayhan, Nisrin

  "Äre en tjej som har skrivit eller?": En studie om attityder, graderingar och könsskillnader i nationella prov

  2016.

 • Torstenson, Herman

  Hur låter ungdomar i Uppland?: En undersökning av vokalvarianter i och norr om Uppsala

  2016.

  Open access
 • Tschöp, Frida

  "Helt är det som har början, mitt och slut": En undersökning av autenticiteten i fyra läroböckers beskrivningar av argumenterande texters struktur.

  2016.

  Open access
 • Valsdóttir, Eydís Inga

  Vi bør bli flinkere til å si ”hva?”: Om internordisk kommunikation mellan nordiskt engagerade ungdomar

  2016.

  Open access
 • Åström, Elliot

  Amerikanska skandinavistikstudenters attityder till Sverige och det svenska språket: En enkätundersökning i Minnesota

  2016.

 • Adrian, Takac

  Hantering av svenska kulturspecifika referenser i en engelsk och tjeckisk översättning av Stieg Larssons Män som hatar kvinnor

  2015.

  Open access
 • Améztegui Lindberg, Sandra

  Genrepedagogik inom SVA-undervisningen: En fenomenografisk undersökning om hur fyra svenska som andraspråkslärare upplever genrepedagogiken

  2015.

  Open access
 • Anteryd, Linn

  African-American English i direkt anföring: Etta James självbiografi översatt till svenska – att anpassa översättningen efter en varietet som inte har någon motsvarighet på svenska

  2015.

  Open access
 • Ash, Iris

  Samma innehåll i lättläst version?: En språklig och visuell analys av en lättläst broschyr och dess originalversion

  2015.

  Open access
 • Beier, Phil

  Einn, uppkomst och utveckling: Den obestämda artikeln i Íslendinga sögur

  2015.

  Open access
 • Betnér, Laura

  Strategier vid undertextning svenska till svenska ur ett jämlikhetsperspektiv

  2015.

  Open access
 • Blom, Rebecka

  Grammatik, läroböcker och meningsfullt lärande: en läroboksanalys

  2015.

  Open access
 • Bollaert, Johan

  Romanska lånord i riddarsagorna och deras användning fram till idag

  2015.

  Open access
 • Britts, Sebastian

  Stigmatiserad språkbegåvning: Flerspråkiga elevers identitetsförhandlande

  2015.

 • Dahlborg, Britta

  "Om du vill klappa en häst så måste du vara ganska lugn": Tolkning och strategier vid skriftlig grannspråksförståelse av danska idiom

  2015.

 • Doroudian, Sepand

  Språket och det kulturella kapitalet: En studie av sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och gymnasieelevers skrivförmåga

  2015.

  Open access
 • Ebenfelt, Stefan

  Språket mellan vänner: En observationsstudie av elevers användning av ungdomsspråk och slang i klassrumsinteraktion under lektionstid

  2015.

 • Edander, Lena

  Nationella prov i två EU-länder - en jämförelse mellan Sverige och Frankrike

  2015.

  Open access
 • El Sharif, Nora

  Vem är ansvarig?: En kritisk diskursanalys av Nathan Shachars Mellanösternrapportering i Dagens Nyheter

  2015.

  Open access
 • Elmblad, Lina

  Läsförståelse i de högre årskurserna: En kvalitativ studie i hur lärare talar om sin läsförståelseundervisning i årskurs 7-9

  2015.

  Open access
 • Ericson, Nina

  Bruket av engelska i svenska och isländska: En jämförande studie av språkbruk och attityder

  2015.

  Open access
 • Fibel, Tova

  Flyktingkris, flyktingkaos eller flyktingström?: En ideationell textanalys av pressens rapportering kring flyktingkrisen

  2015.

  Open access
 • Fredberger, Björn

  ”Fuck! Han har AWP uppe i Palace.”: En studie om datorspelskommunikation med fokus på svordomar och lånord

  2015.

  Open access
 • Förell, Sara

  ”Man behöver ett ord för det man ska prata om”: En kognitiv-semantisk studie av språkbrukares förslag på verb som betecknar kvinnors onani

  2015.

 • Hammarstrand, Linnéa

  Måste man välja?: Attityder till flerspråkighet och till modersmålet hos elever med svenska som andraspråk

  2015.

  Open access
 • Holmlund, Jessica

  Kasusformer i stilistisk variation: En korpusundersökning av dativanvändning i äldre svenska

  2015.

  Open access
 • Horn af Åminne, Adam

  Viljen I veta?: Om verbens pluralböjning i sydvästsvenska dialekter.

  2015.

  Open access
 • Hultqvist, Aurora

  Vem får tala när? En talartidsundersökning i grundskolan och gymnasiet: Om talartidsfördelning i grundskolan och gymnasiet

  2015.

  Open access
 • Hurdelbrink, Amelie

  Dagens Nyheter då och nu: En stilistisk undersökning av den språkliga utvecklingen i Dagens Nyheter

  2015.

  Open access
 • Härdig, Sofia

  Klarspråk i hållbarhetsrapporter: En kvalitativ undersökning av kommersiella företags användning av klarspråk i en svensk kontext

  2015.

  Open access
 • Högström, Johanna

  "Hos oss har du alla möjligheter": En kritisk diskursanalys av fyra gymnasieskolors självpresentationer på nätet

  2015.

  Open access
 • Jansson, Sofia

  "Det är väl svenska som svenska": Gymnasieelevers attityder till ämnena svenska och svenska som andraspråk

  2015.

  Open access
 • Jonasson, Moa

  Texter som berör: Engagerande och trovärdighetsskapande strategier i föräldrabloggar om barns hjärtfel

  2015.

  Open access
 • Kangas, Benita

  "Men troligare är nog ändå att president Putins mål är att göra livet surt för Ukraina.": En studie om objektivitet i SVT:s nyhetsartiklar rörande krisen mellan Ryssland och Ukraina

  2015.

  Open access
 • Karlin Björk, Simon

  Försvunna å- och sjönamn i Roslagen: Hydronymisk rekonstruktion på grundval av tre undersökta ortnamn i Norrtälje kommun

  2015.

  Open access
 • Källquist, Elin

  Spelar språkriktigheten in?: En undersökning av språkriktighetsvariabler i elevtexter betygsatta med E respektive F

  2015.

  Open access
 • Kärf, Josefin

  Kan kön påverka texters perspektiv och tema?: En jämförande analys av pojkars och flickors texter i det nationella provet i svenska 1 för gymnasiet

  2015.

  Open access
 • Lantz, Frida

  "Det känns inte komfortabelt att läsa texten.": Stil i den vetenskapliga genren i gymnasieskolan

  2015.

  Open access
 • Lindström, Elin

  Inkluderande eller exkluderande vårdspråk?: En studie av läsbarhet, tilltal och normreproduktion i fyravårdtexter om vestibulit

  2015.

  Open access
 • Lindström, Elina

  Boye och "jag": En grammatisk analys av en litterär persona

  2015.

  Open access
 • Mark, Malin

  Brokiga blad och vilda exemplar: En studie om encyklopeditet inom lexikografi med utgångspunkt i två ordböckers växtdefinitioner

  2015.

  Open access
 • Masus, Anna

  Utveckling av bestämdhet: En jämförande studie av vuxna andraspråkselevers texter

  2015.

  Open access
 • Molife, Linn

  Föreställningar kring talspråk i förorten: En attitydundersökning av och bland flerspråkiga ungdomar

  2015.

  Open access
 • Müller, Ester

  Pedagogisk kartläggning i introduktionsprogrammet språkintroduktion: Lärares perspektiv på vikten av kartläggning i undervisning med sent anlända elever

  2015.

  Open access
 • Nilsson, Sofia

  Sitter yrkeskompetensen i språket?: Attityder till språkliga avvikelser i andraspråkssvenska i skrift

  2015.

  Open access
 • Nordling, Susanne

  "Lite konstig ordföljd ibland men det funkar i stilnivå": En undersökning om studenters kunskaper, uppfattningar och attityder till multietnisk socio-dialekt

  2015.

  Open access
 • Norstedt, Sarah

  "Det känns konstigt och onaturligt på något sätt" En kvantitativ studie om hur gymnasieelever benämner könsorganen

  2015.

  Open access
 • Norstedt, Sarah

  "Alltså jag hatar hat": En kvantitativ undersökning om skällsord bland svenska som andraspråks elever

  2015.

  Open access
 • Olander, Helle

  Kvinnor, män, barn och äldre: Konstruktioner av kön i Feministiskt initiativs partiprogram och Sverigedemokraternas principprogram

  2015.

  Open access
 • Ollson, Klara

  Förstår ni? Kommer ni ihåg? Eller hur?: En studie av frågor och återkoppling i undervisning i svenska som andraspråk på gymnasiet

  2015.

 • Olsson, Sandra

  Språktest för medborgarskap: En diskursanalytisk studie av debatten i Sverige 2002-2015

  2015.

 • Persson, Anders

  Brottets anatomi: Om sambandet mellan berättelsestruktur och ledfamiljer i fyra artiklar om Anders Behring Breiviks attentat på Utöya

  2015.

  Open access
 • Persson, Ann

  Tala om grammatik!: Smågruppssamtalets inverkan på språklig medvetenhet

  2015.

  Open access
 • Pettersson, Olof

  "Vi jobbar ändå på en myndighet va": Hur klarspråk tillämpas på Försäkringskassan ur ett praktikerperspektiv

  2015.

  Open access
 • Rashid, Narin

  Skriftlig anpassning: Vuxna andraspråksinlärares kommunikation i text

  2015.

 • Rydell, Sofi

  ”I am not well, and need a change”: Charlotte Brontës Shirley i ny översättning

  2015.

  Open access
 • Samuelsson, Maja

  När ska jag använda man?: En semantisk analys av pronomenet man

  2015.

 • Sangfelt, Adrian

  Verbfinala strukturer och OV-ledföljd i äldre svenska: En studie i syntaktisk förändring

  2015.

  Open access
 • Senter, Karin

  "Det är som att vi rappar": om tjejers inställning till och användning av förortsslang

  2015.

  Open access
 • Shabani, Edona

  Processbarhetsteorin - alltid tillämpar?: En undersökning av processbarhetsteorin baserad på 22 inlärartexter

  2015.

  Open access
 • Sjöblom, Lena

  Tala svenska om Sverige: En bildanalys av ett bildläromedel för A-kursen inom sfi

  2015.

  Open access
 • Thorén, Sofia

  Modala och futurumbildande hjälpverb i svenska som andraspråk

  2015.

  Open access
 • Tsiouris, Mikael

  Genusmysteriet: En transitivitetsanalys av Martin Widmarks LasseMajas detektivbyrå ur ett genusperspektiv

  2015.

  Open access
 • Utterklo, Ida

  Huginn och inte Tanken: Om översättning av namn i Snorres Edda

  2015.

  Open access
 • Valdeson, Fredrik

  Argumentstruktur i förändring: Verben sända och giva i fornsvenska och äldre nysvenska

  2015.

  Open access
 • Wadberg, Andreas

  ”Varmt välkommen med din ansökan!”: En genreanalys av platsannonser på internet

  2015.

  Open access
 • Wenell, Linnea

  Den engelska ing-formen i nyöversättning: En komparativ grammatisk studie av två svenska översättningar av James Joyces Ulysses

  2015.

  Open access
 • Widman, Anna Karin

  Skrivprov på dator eller för hand?

  2015.

  Open access
 • Wingård, Per

  "Om jag är dålig jag slutar": En studie av grammatiska avvikelser utifrån processbarhetsteorin i skönlitterär andraspråkssvenska

  2015.

  Open access
 • Wolmar, Gordon

  Gotiska verbalprefix som markörer av särdraget State or Change of State: En förberedande undersökning

  2015.

  Open access
 • Yalcin, Hidayet

  Nordisk grannspråksförståelse i en skandinavisk skola utomlands

  2015.

  Open access
 • Yang, Yang

  ”Wǒ zhǐ ramla-le”: Om kinesisk-svensk kodväxling hos tvåspråkiga barn i Sverige

  2015.

  Open access
 • Zart, Milena

  Texter om hjärtebarn: En analys av begriplighet, mottagaranpassning och trovärdighet hos informationstexter om barnhjärtfel

  2015.

  Open access
 • Zoege, Mareike

  Tilltalsformer och personbeteckningar i skönlitterära översättningar mellan svenska och tyska

  2015.

  Open access
 • Albin Svensson, Fredrik

  Hur användbar är keywordmetoden?: En studie av memoreringstekniker vid ordinlärning

  2014.

  Open access
 • Andersson, Johanna

  Grannspråken i undervisningen: en kvalitativ intervjustudie

  2014.

  Open access
 • Andersson, Sigrid

  Den svenska idrottsmodellen?: Bilden av Riksidrottsförbundets ideologi gällande bredd- och elitidrott så som den uttrycks i visionsdokumentet Idrotten Vill 

  2014.

  Open access
 • Annmo, Ellinor

  "Det passar ju bra om man gillar tjejer": En analys av processer och presuppositioner i två ungdomsromaner om icke-heterosexuell kärlek

  2014.

  Open access
 • Asp, Jenny

  "Vi har ingen planet B": En diskursanalytisk studie av röster, positioneringar, ansvar och agentivitet i svenska medietexter om klimatfrågan

  2014.

  Open access
 • Björk, Frida

  Hej, en kaffe, tack!: En studie om att inleda och avsluta samtal i vanliga servicesituationer

  2014.

  Open access
 • Bratt, Elin

  Toppbetyg i svenska: – En studie av kopplingen mellan textkvalitet och högsta betyg i svenska över tid

  2014.

  Open access
 • Brolén, Angelina

  SJ- OCH TJ-LJUDENS STAVNING: En empirisk undersökning bland andraspråksinlärare på SFI- och SVA-nivå

  2014.

  Open access
 • Båtman, Annie

  Idiolekter - individuella språk: En språkvetenskaplig tvillingstudie

  2014.

  Open access
 • Callin, Markella

  Gammalstafning eller nystavning?: En komparativ analys av tidningsspråket efter 1906 års stavningsreform

  2014.

  Open access
 • Carlsson, Karin

  Den blekingska dialekten eller dialekter i Blekinge?

  2014.

 • Dahlgren, Jenny

  Nominalisering: en studie i nominalisering hos elevtexter i svenska 1 och svenska som andraspråk 1

  2014.

 • Dahlin, Veronica

  "OCH SEN LAGADE EN FINT SNÖGUBBE": En jämförande studie av inlärare i svenska som andraspråk och deras grammatiska kompetens på SFI-nivåerna B, C och D

  2014.

  Open access
 • Dahlström Wenngren, Agneta

  Båda språken i hjärtat, jag är ju född här.: Om att välja svenskämne på gymnasiet.

  2014.

  Open access
 • Danielsson, Sara

  Läsförståelse på nationella provet: Vilken läsförståelse krävs för att uppnå betyget E i årskurs 9 jämfört med betyget G?

  2014.

  Open access
 • Dolve, John

  Svenska gymnasieelevers användning av partikelverb: Svenska och svenska som andraspråk i jämförelse

  2014.

  Open access
 • Engdahl, Annika

  Nyordbildningar i Ronja Rövardotter: En undersökning av åtta nyordbildningar i Astrid Lindgrens ungdomsbok och dess översättning till norska och danska.

  2014.

  Open access
 • Ericson, Nina

  Språkvanor och självskattad språkutveckling hos svenskar på Island: En studie av flerspråkighet i andraspråksmiljö

  2014.

  Open access
 • Eriksson, Ingela

  Ordbildningsundervisningskunskaper: En studie av sfi-lärares kunskaper om ordförråd och ordbildning i det svenska språket

  2014.

  Open access
 • Eriksson, Josefin

  Satskonnektion: – en komparativ studie av tillämpningen av satskonnektiver i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet

  2014.

 • Gellin, Filip

  Mersault eller Meursault?: En komparativ studie av två översättningar av Albert Camus Främlingen

  2014.

  Open access
 • Grönlund, Jeanette

  Läsutmaningar för vuxna andraspråksläsare i en läromedelstext

  2014.

  Open access
 • Gunnarsson, Karin

  Inget kommer lätt och man måste kämpa på: En komparativ studie av svenska som andraspråksinlärares skriftliga förmåga inom den beskrivande genren på gymnasienivå

  2014.

  Open access
 • Haas, David

  Gymnasieelevers skriftliga argumentation: En jämförande studie av gymnasieelevers skriftliga argumentation i nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 1

  2014.

  Open access
 • Hellgren, Margareta

  Tala är silver, tiga är visdom: Användningen av konventionaliserade flerordsuttryck hos vuxenstuderande i svenska som andraspråk

  2014.

  Open access
 • Hellsten Romeborn, Amanda

  RFSU – normbrytande?: En kritisk diskursanalys av sexualrådgivningsbroschyren Sex – på ditt sätt: om sex för unga.

  2014.

  Open access
 • Henricson, Karolina

  Verb i elevtexter: En komparativ studie av elevtexter med olika betyg

  2014.

 • Hietanen Ingman, Minna

  Opersonliga personliga brev: En studie av språkdrag i CV:n

  2014.

 • Holmgren, Jonathan

  Dialekter i svenskämnet: En studie av dialekters utrymme i undervisning och läromedel i gymnasieskolan

  2014.

  Open access
 • Horn af Åminne, Adam

  Ljudutveckling på g?: En kronologisk och geografisk studie över ljudförändringen /k/ > /ɣ/ i pronomenen jak, mik, þik och sik i svenska medeltidsdiplom

  2014.

 • Hugestam, Daniel

  Tala är silver, därefter guld: En analys av kravprogressionen i muntliga nationella prov i svenska

  2014.

  Open access
 • Huss, Oskar

  Vad blir bättre med åren?: En komparativ undersökning av elevtexter från högstadiet och gymnasiet

  2014.

  Open access
 • Johansson, Maria

  En som könsneutralt generaliserande pronomen: – ett feministiskt och normkritiskt reformförslag

  2014.

  Open access
 • Jonsson, Sara

  Betyg på sin muntliga grammatik?: Sambandet mellan grammatisk utvecklingsnivå och betyg på det muntliga nationella provet i SVA1

  2014.

  Open access
 • Jäger, Doris

  Samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk och yrkeslärare på gymnasiet

  2014.

  Open access
 • Karlsson, Lovisa

  "Är det här ens svenska?": En undersökning av förekomsten av dialektord i Kalmar och Mönsterås

  2014.

  Open access
 • Lann, Johanna

  Valet mellan de två svenskämnena: En undersökning av hur olika gymnasieskolor avgör vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk

  2014.

 • Larsson, Fanny

  Mjuk och varm eller långsam och bonnig?: Om gotländska gymnasieungdomars attityder till dialekt samt dialektundervisningens betydelse sett ur ett lärarperspektiv

  2014.

  Open access
 • Leibring Svedjedal, Carin

  Studenters attityder till könsneutralt språkbruk: Henen som generaliserande pronomen och könskonträra namn

  2014.

  Open access
 • Lindbom, Karin

  Dialekt i skönlitterära texter med åländska exempel

  2014.

 • Ljung, Sandra

  "Hon är sniken - inte slarvig": En SFG-analys av hur kvinnliga och manliga politiker framställs i media efter skandaler

  2014.

  Open access
 • Maconi, Stephen

  Lika värd men hör inte hit: En undersökning om svenska gymnasieelevers attityder till finsk och engelsk brytning

  2014.

  Open access
 • Nordin, Sara

  Har grammatiken någon betydelse?: En undersökning om grammatiska skillnader mellan de två betygen A och C i elevtexter i gymnasiet

  2014.

  Open access
 • Olsson, Karl-Fredrik

  Förändringar och Förvillelser: Skriftspråkets modernisering mellan år 1895 och 1938 i en roman av Hjalmar Söderberg

  2014.

  Open access
 • Paulsrud, Emil

  Kategoriseringar av hen: Genusperspektiv på bruket av hen på Twitter

  2014.

  Open access
 • Pettersson, Mikaela

  Speglar läromedel i svenskämnet jämställdhet mellan män och kvinnor?

  2014.

  Open access
 • Pettersson, Olof

  Klarspråkets effekter för myndighetsspråk: En studie av utformning och effekter av ett autentiskt klarspråksarbete

  2014.

  Open access
 • Rydving, Karin

  "Allt ser rätt ut!": Språkliga strategier hos några svenskar bosatta i Norge

  2014.

  Open access
 • Rylander, Johanna

  Vem hörs mest idag?: En studie av verbal interaktion och könsmönster i klassrummet

  2014.

  Open access
 • Sangfelt, Adrian

  Om uppkomst och spridning av ha-bortfall i äldre svenska: En studie i syntaktisk innovation och förändring

  2014.

  Open access
 • Sidebo, Sofia

  ”Jag har ett annorlunda organ än killar.”: En kvantitativ studie av unga tjejers ord för det kvinnliga könsorganet

  2014.

  Open access
 • Siljevall, Karin

  Tankar, åsikter och erfarenheter av jiddisch

  2014.

  Open access
 • Sjöström, Hanna

  Dags att deklarera 1974-2014: En språklig, kvantitativ analys av en offentlig broschyr under fyrtio år

  2014.

  Open access
 • Slotte, Madeleine

  Nationella prov eller studentskrivningar?: En jämförelse mellan det nationella provet i kursen Svenska B i Sverige och studentskrivningen i kursen Svenska som modersmål i Finland

  2014.

  Open access
 • Sundqvist, Anna

  Vart ska jag och hur kommer jag dit?: Målrelaterat arbete och bedömning i förberedelseklassen

  2014.

  Open access
 • Söderström, Johanna

  "Om ett lejon skrifver böcker ...": En analys av ersättande uttryck i Frida Stéenhoffs drama Lejonets unge

  2014.

  Open access
 • Sörgard, Maria

  Liv, lust och läge: En undersökning av hur Sveriges kommuner beskriver sig själva i platsannonser

  2014.

  Open access
 • Tekeyan, Razmig

  Prepositioner i skrift: En undersökning av prepositionsanvändningen hos elever med svenska som andraspråk.

  2014.

 • Tengbom Zetterman, Emilie

  Skrivförmåga i förfall?: En undersökning av elevers argumenterande skrivande 2002 och 2012

  2014.

  Open access
 • Tingvall, Emelie

  Snacka svengelska: En undersökning om attityder till engelska ord och uttryck i vardagligt talad svenska

  2014.

  Open access
 • Ulfsson, Freja

  Mellan Sverige och Finland: En kvalitativ studie av svenskundervisningen på åländska gymnasieskolor

  2014.

 • Valdeson, Fredrik

  Vg 199 Norra Lundby. Ett förslag till tolkning

  2014.

  Open access
 • Valdeson, Fredrik

  Vg 199 Norra Lundby: Ett förslag till tolkning

  2014.

 • Wahlström, Elin

  Översättning av ironi i Jane Austens Stolthet och fördom

  2014.

 • Wettainen, Monica

  Minoritetsspråk i svenskämnet?: En sociolingvistisk studie bland gymnasieelever

  2014.

  Open access
 • Wolmar, Gordon

  Etymologiska studier i äldre isländsk språkhistoria: japr, *flopta och Gullveig

  2014.

 • Woo, Hani

  Engelskt inflytande i svenska och koreanska: En jämförande attitydundersökning

  2014.

  Open access
 • Öström, Sofia

  "Åtalet är därmed styrkt och skall bifallas": En diakron undersökning av språket i domar från Uppsala tingsrätt

  2014.

  Open access
 • Andersson, Cornelia

  Om fundamentets inverkan på ordföljden: En studie av muntliga berättelser producerade av andraspråksinlärare av svenska

  2013.

 • Aranius, Jessica

  Vem står vid spisen?: En diakronisk analys av hur föräldrar framställs i barnböcker

  2013.

  Open access
 • Arbin, Lisa

  Älvdalsmålet under förändring: En studie genom tre generationer

  2013.

  Open access
 • Arvidsson, Anna

  Det görar ingenting om du frågar mycket: SFI-elevers semantiska och morfologiska utveckling

  2013.

  Open access
 • Aspemo, Amanda

  Stäng dörren!: En undersökning av imperativ i svenska 1900-talsdramer

  2013.

 • Bergenhök, Malin

  Referatskrivande på gymnasiet: -att följa instruktioner och bearbeta andras text till egna ord

  2013.

  Open access
 • Betnér, Laura

  "För vårt lands bästa": Hur klarspråk motiveras i Sverige respektive Mexiko

  2013.

  Open access
 • Davidsson, Nina

  Flickan eller tjejen?: En studie om hur översättarens ordval påverkar läsaren med fokus på nyöversättning.

  2013.

  Open access
 • Devine, Josefin

  Skord, människorna och döden: En stilstudie av Kerstin Ekmans roman Rövarna i Skuleskogen

  2013.

  Open access
 • Edander, Lena

  Bedömaröverensstämmelse vid Nationella provet i svenska för gymnasiet kurs 1, skrivdelen

  2013.

  Open access
 • Erkas, Mats

  Holmbomålet: Analys av tal på estlandssvensk dialekt

  2013.

  Open access
 • Fjellander, Gabriel

  Med dig vare också Herren: En undersökning av attityder till gudstjänstens språk i Svenska kyrkan

  2013.

  Open access
 • Forslöf, Emelie

  Samtal och analys av litteratur och film: En modell för arbete med Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö

  2013.

  Open access
 • Golosz, Katarzyna

  Från polska till svenska: En undersökning av talspråksmarkörer i en modern polsk romanoch dess översättning till svenska.

  2013.

 • Haas, David

  Och syntaxen har sin gång: En komparativ studie av svenska som andraspråksinlärares grammatiska kompetens i tal och skrift på B1-nivå

  2013.

  Open access
 • Heglert, Hanna

  Same same but different: Hur lärare bedömer samma elevtext

  2013.

  Open access
 • Holm, Carita

  Sexuella runinskrifter

  2013.

  Open access
 • Hovland, Helen

  "Man måste undervisa i det": En studie i yrkeslärares arbete med läsförståelsestrategier

  2013.

  Open access
 • Idevall, Kerstin

  "Vi förändras hela tiden och det vi kan göra är att fortsätta leva liksom och gå framåt": Identitetsskapande hos unga andraspråkselever

  2013.

 • Jakobsson, Hannah

  Varför, hvorfor, kvifor?: Lärarstudenters inställning till grannspråksundervisning

  2013.

  Open access
 • Karlin Björk, Simon

  Allitteration med s- i rímur före 1550

  2013.

  Open access
 • Kimell, Julia

  ”Jo häjjo, ha du vari å fiska någi åå då?”: Ålänningars dialekt och identitetsskapande på Facebook, i e-post och i sms-meddelanden.

  2013.

  Open access
 • Klang, Julia

  Gestaltande beskrivningar i elevtexter: Kvalitativ textanalys av elevtexter

  2013.

  Open access
 • Lande, Emeli

  Flerspråkighet och identitet: En kvalitativ undersökning av några flerspråkiga elevers förhållningssätt till sin flerspråkighet och sin identitet

  2013.

  Open access
 • Lantz, Lotta

  Motsvarar en högre språklig utvecklingsnivå ett högre betyg på nationella provet?: En jämförelse mellan elevers språkliga utvecklingsnivå och betyg på nationella provet i Svenska som andraspråk i år 9

  2013.

  Open access
 • Lemberger, Rebecca

  Universellt nödvändig?: En undersökning av högpresterande gymnasisters upplevelse av genrepedagogiken samt deras bild av ett litterärt metaspråk

  2013.

  Open access
 • Lindstén, Josefin

  Är det framsidan som räknas?: En multimodal analys av framsidor till tidskrifter inom träning och hälsa

  2013.

 • Löfving, Nils

  Göt, Göte, Gös eller Geter?: Bro-stenen under 400 år

  2013.

  Open access
 • Magnusson, Simon

  Jämställda gatan: Personbaserade gatunamn och ideologierna bakom

  2013.

  Open access
 • Marijanac, Dejan

  Mandarintalares tankar om sin svenskinlärning

  2013.

 • Melander, Ida

  Svenska med eller utan engelska?: Hur engelska ord i svensk text påverkar läsarens uppfattning

  2013.

  Open access
 • Nilsson, Emma

  Stora A eller jättemycket bajs?: En språkvetenskaplig undersökning av hur omsorgspersonal benämner kroppsliga produkter

  2013.

  Open access
 • Nilsson, Maria

  Emotivitet och rock'n'roll: Hur uttrycks värderingar i skivrecensioner?

  2013.

 • Nilsson, Sofia

  Dejligt och kjempeflott i svenskämnet: De nordiska grannspråken i dagens svenskundervisning

  2013.

  Open access
 • Nordkvist, Anders

  Den som vill, kan: Dansk-svensk språkkontakt – i verkligheten och på webben

  2013.

  Open access
 • Olsenmyr, Emil

  Nya medier: samma tugg?: En studie av fem svenska politikers språkbruk på Twitter.

  2013.

  Open access
 • Paulsrud, Emil

  Dialektal variation och förändring i Mora: Individuell variation som grund för språklig förändring

  2013.

  Open access
 • Rakovic, Sandra

  Va? Ska vi skriva för hand?: En kvalitativ studie av datorskrivna och handskrivna elevtexter

  2013.

 • Rakovic, Sandra

  Va? Ska vi skriva för hand?: En kvalitativ studie av datorskrivna och handskrivna elevtexter

  2013.

  Open access
 • Romano, Christian

  Ég meina það sé úr Eddu. Jón Rúgmanns avskrift av Uppsala-Eddans Gylfaginning ur handskriften R 683

  2013.

  Open access
 • Rosén, Hanna

  "Värst vad du har blivit kawaii på sistone!": En undersökning av slanguttryck, lånord och språkblandning i svensk-japansk subkultur

  2013.

  Open access
 • Sangfelt, Adrian

  Ändelsevariation hos svaga maskulina substantiv i äldre svenska: En studie i morfologisk variation och förändring

  2013.

  Open access
 • Sjökvist, Helena

  Modelläsaren i bostadsannonsen

  2013.

  Open access
 • Säterberg, Elsa

  Lättillgängligt eller löjligt?: ‐En studie av attityder till ungdomsmottagningarnas webbtexter.

  2013.

  Open access
 • Vinsa, Anneli

  Nominalfrasutveckling hos andraspråkstalare?: En textanalytisk undersökning av sex texter på svenska skrivna av sex andraspråksinlärare inom sfi-utbildningen

  2013.

  Open access
 • Woo, Hani

  Inversion och satsadverbialsplacering i koreanska universitetsstudenters inlärarsvenska

  2013.

 • Zdrnja, Maja

  Satsadverbialplacering: En studie av skillnader i satsadverbialplacering mellan receptiva och produktiva kunskaper hos andraspråksinlärare

  2013.

  Open access
 • Åberg, Mats E

  En dag i riksdagens Twitterrum: En språklig analys av samtliga riksdagsledamöters twittrande under 24 timmar

  2013.

  Open access
 • Åkerström, Hanna

  Interpunktion i runstensinskrifter från tidig vikingatid

  2013.

  Open access
 • Axén, Ingrid

  Vilka faktorer avgör hur en person framstår i en text?: Analys av processtyper, förstadeltagare och modalitet i partiledarintervjuer från 2010

  2012.

  Open access
 • Barkelind, Malin

  "Ok /pappa": Vuxnas språk i personliga meddelanden på Facebook

  2012.

  Open access
 • Bergkvist, Jennifer

  Känslodyslektiker, själavårdstekniker och prioriteringsdissonans – en analys av språket i Timbuktus texter

  2012.

  Open access
 • Bosäter Kindwall, Emelie

  Skiljetecken: -och hur elever i årskurs 9 och gymnasieskolans svenska B behärskar att använda sig av dessa

  2012.

 • Bylund, Alexander

  Det dialogiska klassrummet: En studie av hur dialogisk undervisning kan realiseras och vilka attityder eleverna har till undervisningen

  2012.

  Open access
 • Daleflod, Andrea

  Alla blå bär är blå bär - även blåbär - men det är bara blåbär som är blåbär: En studie av särskrivningar i annonser på Internet

  2012.

  Open access
 • Emanuelsson, Sofia

  "HEN är bara en pseudonym för fega butches": Konstruktioner av kön i debatten om hen

  2012.

  Open access
 • Eriksson, Kristina

  Andraspråksstudenters konnektivbruk: En kartläggning av vanliga fel i konnektivbruket hos studenter med svenska som andraspråk

  2012.

  Open access
 • Fischer, Jonas

  Stilmarkörer i SAOL – och i verkligheten.: En studie av norm och bruk

  2012.

  Open access
 • Fjellander, Johanna

  Berättande drag i argumenterande elevtexter

  2012.

  Open access
 • Flygh, Zandra

  Allergi mot särskrivningar?: Reaktioner på och konsekvenser av felaktig särskrivning

  2012.

  Open access
 • Gustavsson, Christine

  Språkval i mångspråkiga stadsdelar: En studie om flerspråkigas språkval i vardagen

  2012.

 • Gärdenfors, Moa

  Ska barn med cochleaimplantat vara tvåspråkiga?: Satskonnektionen hos en- och tvåspråkiga barn med cochleaimplantat

  2012.

  Open access
 • Göthe, Therese

  ”Vi är väl inga jävla präster”: - ungdomars attityder till och användande av svordomar

  2012.

  Open access
 • Hagman, Rickard

  Genre - Ett lättförståeligt begrepp?: En kvalitativ undersökning kring svensklärares syn och förhållningssätt till begreppet genre

  2012.

  Open access
 • Hedlund, Simon

  Styckeindelning och textbindning: En studie av 12 gymnasietexter

  2012.

  Open access
 • Heglert, Hanna

  Satsadverbial: Användning av satsadverbial i elevuppsatser i nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9

  2012.

  Open access
 • Hol, Frida

  Lättlästa nyhetstexter?: En jämförande analys av hur lättförståeliga texter från tidningarna 8 SIDOR och Sesam kan anses vara ur ett andraspråksperspektiv.

  2012.

  Open access
 • Högbladh, Maria

  Segregation eller för tidig integration: En studie om nyanlända elevers övergång från för beredelseklass till ordinarie klasser

  2012.

 • Jonsson, Ida

  I say, good sir! Jag säger då det, min bäste herre!: Översättning av akt I-IV ur pjäsen London Assurance av Dion Boucicault samt översättningsvetenskaplig kommentar och undersökning av avsidesrepliker i svensk- och engelskspråkigt drama

  2012.

  Open access
 • Kjetselberg, Alexander

  Kan ett kön göra mer fel än det andra?: Manliga fotbollskommentatorers genusperspektiv vid misstag av fotbollsspelare

  2012.

  Open access
 • Larsson, Michael

  Skrivande utifrån bilder i skola: Systemisk-funktionell analys av flickors och pojkars novellskrivande med inspiration från bild

  2012.

  Open access
 • Lazic, Daria

  Hur talar uppländska ungdomar?: En studie av uppländska dialektala särdrag

  2012.

  Open access
 • Lidén, Gertrud

  Är du godkänd?: Bedömning av nominalfraser i Tisus enligt performansanalysmodellen

  2012.

  Open access
 • Lindvall, Linnea

  Talar man klarspråk på Åland?: En undersökning av åländska myndighetstexter ur ett klarspråksperspektiv

  2012.

  Open access
 • Lund, Rasmus

  Vem är man och vem är du?: En studie i bruket av du som generiskt pronomen

  2012.

  Open access
 • Modéer, Tuva

  Alfabetisering kopplad till elevernas vardag.: En väg till ett långsiktigt lärande.

  2012.

  Open access
 • Nikula Harrysson, Johanna

  Sär skrivning och andra coola skrivningar bland dom i Nian: En jämförande undersökning av svenska och finlandssvenska elevers skrivande i årskurs 9

  2012.

  Open access
 • Nolgård, Olle

  Attitydproblem?: Inte e... om Hudikungdomars bruk av - och attityd till den egna dialekten

  2012.

 • Nord, Charlotta

  Klarspråk i kommunen: En undersökning av Uppsala kommuns medborgarvända beslutstexter

  2012.

  Open access
 • Nyrén, Jenny

  Amerikansk kultur på svenska.: En undersökning av kulturella referenser i översättning

  2012.

 • Paavilainen, Heidi

  Kulturell rikedom i skrivande: En jämförelse av berättande texter mellan elever i svenska och svenska som andraspråk.

  2012.

  Open access
 • Palumbo, Alessandro

  Gutarunor: Studie i runformernas bruk och utveckling på Gotland under medeltiden och reformationstiden

  2012.

  Open access
 • Paulsrud, Emil

  Ungdomars dialekt i Mora: Dialektutjämning och regionalisering på 2010-talet

  2012.

  Open access
 • Reimer, Rebecca

  "Två ord som är lagt ihop": En jämförelse mellan andraspråkselever och svenskelevers nominalfraser

  2012.

  Open access
 • Renman, Jeanette

  Ja prata int så mycke dialekt, tro ja i alla fall: Om attityden till den egna dialekten hos högstadieelever i Lycksele

  2012.

  Open access
 • Sandström, Henrik

  Bullmormor och Stålfarmor?: En attitydundersökning om orden mormor och farmor

  2012.

  Open access
 • Skoog, Mia

  Gymnasisters argumenterande texter: Jämförande analys av elevtexter i svenska som andraspråk 1 och svenska 1

  2012.

  Open access
 • Strandberg, Emma Marie

  Lärares syn på användningen av skönlitteratur i svenska som andraspråk: en intervjubaserad studie

  2012.

 • Strindberg, Mattias

  Lärarkommentarer i svenska som andraspråk: En kvantitativ studie av lärares kommentarer i elevuppsatser

  2012.

 • Svensson, Malin

  Oj, vad du har växt!: Om de dubbla supinumformerna växt och vuxit

  2012.

  Open access
 • Tyurina, Alexandra

  Filmtitlar på engelska - moderna eller tillgjorda? Språkbrukares attityder till filmtitlar på engelska på engelskspråkiga filmer

  2012.

 • Valdeson, Fredrik

  Konstruktionsval vid verbet ge från fornsvenska till nusvenska

  2012.

  Open access
 • Wahlund, Emma

  "He gå som bra": En undersökning av fyra markerade drag i norrländska dialekter.

  2012.

  Open access
 • Widegren, Nora

  Kalle, Olle, Maja, Ida Vad ska barnet heta: En studie av föräldrars namnval

  2012.

  Open access
 • Wik, Gabriel

  Preteritumanvändning som omfattar nu-situationer: Jämförelse mellan gymnasieelever med svenska som andraspråk och svenska som modersmål

  2012.

  Open access
 • Wingård, Per

  Referensbindning i nationella prov: En studie om sambandet mellan gymnasieuppsatsers textbindning och deras betyg

  2012.

  Open access
 • Zettergren, Inger

  Om lärares attityder till Svenska som andraspråk

  2012.

  Open access
 • Åkerström, Hanna

  Sm 144 Gursten: En småländsk runsten från tidig vikingatid

  2012.

  Open access
 • Andersson, Anna

  En jämförelse av nyhetsartiklar: I tidningstryck och på webben ur ett läsbarhetsperspektiv

  2011.

  Open access
 • Ax, Ingrid Maria Viktoria

  "Sof sött, i frid, Du får tids nog vaka": En jämförelse av dikter till barn skrivna av Carl Michael Bellman och Magnus Uggla

  2011.

  Open access
 • Bergqvist, Amanda

  Regionala antroponomastikon under runsvensk tid

  2011.

  Open access
 • Charipova-Akgül, Malika

  Jag tänker att det blir fint väder imorgon: Andraspråksinlärares användning av svenska kognitionsverben tänka, tro och tycka

  2011.

  Open access
 • Fröberg, Linnea

  Godkända grunder: En jämförelse av skriftlig färdighet mellan uppsatser i två olika behörighetsgivande prov

  2011.

  Open access
 • Hammarsten, Ellinor

  Endonymer och exonymer: Om bruket av svenska ortnamn i några moderna utländska källor

  2011.

  Open access
 • Holmgren, Tomas

  "Teorin ägnar sig åt...": Utbildningsvetenskapsteori i ideationellt perspektiv

  2011.

  Open access
 • Johansson, Jannicke

  Det enda könet: Föreställningar om kropp, kön och sexualitet i Om sättet att tillhopa gå

  2011.

  Open access
 • Larsdotter Flygt, Anna

  Arbete kring texttyper/genrer i svenska på gymnasiet:  

  2011.

  Open access
 • Ljungqvist, Ajantha

  Det är lärarna som bestämmer hur viktigt det är, inte jag!: En kvalitativ undersökning om lärares och elevers upplevelser av momentet tala i undervisningen

  2011.

  Open access
 • Lyckberg, Julia

  Den typiska krönikan: En multimodal analys av kröniketexter

  2011.

  Open access
 • Marcström, Anna

  Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk: En jämförande studie av elevers resultat på läsförståelseprovet i åk 9

  2011.

  Open access
 • Nilsson, Anna

  Låter svensk musik bättre på engelska?: En analys av kodväxling i svenska raptexter

  2011.

  Open access
 • Norling, Stefan

  Somaliska andraspråksinlärares attityder till modersmålet och andraspråket svenska

  2011.

  Open access
 • Palumbo, Alessandro

  Ett fragment av Barlaams saga ok Josaphats: Diplomatarisk utgåva av AM 231 VII fol. med en paleografisk och ortografisk undersökning

  2011.

  Open access
 • Repa, Johanna

  Skriftspråksskillnader?: En jämförande studie av flickor och pojkars skriftspråk på gymnasienivå

  2011.

  Open access
 • Romano, Christian

  Skald risti. En studie av förhållandet mellan fornöstnordiskt och fornvästnordiskt diktarspråk.

  2011.

  Open access
 • Shahsavar, Negin

  ”Palla göra något svårt”: En undersökning av elevers resonemang vid valet av skrivuppgift på nationella provet i Svenska B

  2011.

  Open access
 • Skeffington, Margaretha

  Kodväxling mellan svenska och engelska hos tvåspråkiga barn

  2011.

  Open access
 • Sörlid, Ina

  "Beigeorangerosa”, ”läskigt vatten-blå” eller ”röd som blod eller en ros”: En undersökning av skolelevers kunskap om färger och färgord.

  2011.

  Open access
 • Valberg Simpson, Tilda

  Den gode språkinläraren: En intervjuundersökning

  2011.

  Open access
 • Wretström, Mari

  Han är snäll och hon känner sig lite ledsen: En semantisk studie av personbeskrivande adjektiv i populära barnböcker

  2011.

  Open access
 • Wärn, Anna

  Måste det vara så komplicerat?: En undersökning av attityder till klarspråk

  2011.

  Open access
 • Andersdotter, Karolina

  Hur Njáll blev Njal men inte Njål: Om isländska sagonamn i svensk översättning

  2010.

  Open access
 • Asp, Jenny

  Svenske ministern Annika och nye statsrådet: en korpusbaserad undersökning om adjektivets a- och e-former i personsyftande uttryck och dess utveckling från 1965 till 1998

  2010.

  Open access
 • Högberg, Emelie

  Efter namnet kommer efternamnet - men vems?: En studie över val av efternamn vid äktenskap

  2010.

  Open access
 • Jonsson, Anna Liv

  Skådespelarens uppgift är att handla: En semantisk undersökning av en teaterkontext

  2010.

  Open access
 • Måhl Åsberg, Hanna

  Grälsjuka svenskar: En undersökning av verbala konflikter i två svenska 2000-talsfilmer

  2010.

  Open access
 • Onkamo, Tiina

  Det beror nog på att idag måste man vara lite tuffare.: Syntax i nationella prov skrivna av andraspråksinlärare

  2010.

  Open access
 • Petrulevich, Alexandra

  Västslaviska toponymer i Knýtlinga saga ur skrivarens perspektiv: ortografiska anpassningar eller ortografiska fel?

  2010.

  Open access
 • Renman, Jeanette

  Fundamentstvång i SMS?: Om platshållartvånget i moderna skriftspråksformer

  2010.

  Open access
 • Svedin, Jon

  Janusansikten? - en studie i flerspråkiga högstadielevers syn på sin identitet

  2010.

  Open access
 • Öhlund, Lovisa

  De e gotländske de ska va!: En uppsats om gotländska ungdomars dialekt.

  2010.

  Open access
 • Andersson, Ebba Lovisa

  Kärlek – magi eller galenskap?: En kvalitativ undersökning av kärleksbegreppets dolda metaforik

  2009.

  Open access
 • Andersson, Malin

  Vem vet mest?: En komparativ analys av artiklar i Dagens Nyheter och Metro

  2009.

  Open access
 • Björke, Sara

  "Så kommer en person in som länge har stått utanför.": en jämförande studie av fyra svenska partiledares metaforbruk i partiledardebatt

  2009.

  Open access
 • de Faire, Niclas

  Fallen som föll: en studie av kasusbortfall i ett medeltida brev

  2009.

  Open access
 • Edwardsson, Kristin

  Bland frågor och svar - vem säger vad, när och var?: En undersökning om högstadieelevers situationsanpassade språkbruk

  2009.

  Open access
 • Granström, Frederik

  ”Vissa går på det men jag tror inte på det”: En kvalitativ undersökning av hur elever på Fordons-, Bygg- och Teknikprogrammet löser en skrivuppgift i det nationella provet i Svenska B

  2009.

  Open access
 • Koivisto, Milla

  Attityder, ålder och språkundervisning: Några gymnasieelevers upplevelser av och attityder till svenska språket i Finland

  2009.

  Open access
 • Kristiansson, Alexandra

  Om attityder till ämnet svenska som andraspråk: Intervjuer med gymnasieelever om deras attityder till svenska som andraspråk i relation till deras betyg på nationella prov

  2009.

  Open access
 • Lindh, Cecilia

  Klimattermer på Naturvårdsverkets webbplats: Klimat och miljö i allmänhet och klimatpåverkan och klimatbelastning i synnerhet

  2009.

  Open access
 • Marstorp, Anders-Petter

  Men vad står X för?: En fallstudie om matematiska samtal i skolår 9

  2009.

  Open access
 • Pehrsson, Malin

  MVG-texter: homogen grupp eller brett spektrum? En textanalytisk undersökning av elevtexter från det nationella provet i Svenska B

  2009.

  Open access
 • Petrulevich, Alexandra

  At Jómi och Jómsborg: slaviska namn i fornnordiska källor?: En etymologisk undersökning

  2009.

  Open access
 • Rosenbecker, Cecilia

  Prosodi för akademiska studier?: En undersökning av prosodins betydelse vid bedömning av elevers muntliga färdigheter vid Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier)

  2009.

  Open access
 • Tahlén, AnnaMaria

  Mer aktuell eller aktuellare?: En korpusbaserad undersökning av svenskans adjektivkomparation de senaste årtiondena

  2009.

  Open access
 • Wersäll, Lina

  Xtarzia, Zitronita, Tim och Tiiim!: En jämförelse mellan internetnamn och tillbytta förnamn

  2009.

  Open access
 • Åberg, Emma

  Hvitoren - så får Ni tvätten ren och vit: en kvantitatif undersökning af nystafning och gammalstafning i tidningstext och annonser

  2009.

  Open access
 • Holm, Carita

  Kan va det så sa det åt dæ?: En undersökning av återgivet talspråk i skrift hos Anne Karin Elstad

  2008.

  Open access
 • Jogsten, Niklas

  De internationella ekonomerna: En undersökning om engelskans påverkan på ekonomer

  2008.

  Open access
 • Lundkvist, Peter

  Positiva och negativa prepositioner: En studie av prepositionsanvändningen bland förskolebarn som lär sig svenska som ett andraspråk

  2008.

  Open access
 • Othén, Johanna

  Lisa och Linus, Lady och Lufsen: En studie av vårt samtida kynonomastikon

  2008.

  Open access
 • Persson, Linnea

  Bimbosar, datear, och loggos: Om svensk pluralböjning av engelska lånord.

  2008.

  Open access
 • Trulsson, Anders

  Ursäkta, men skulle du kunna göra mig en björntjänst?: Om idioms betydelser och fortlevnad i svenskan

  2008.

  Open access
 • Vancova, Sona

  TEAM, HOLD, LAG.: Sammenlignende undersøgelse af engelske låneord i danske og svenske aviser.

  2008.

  Open access
 • Andersson, Lina

  Finns det ett samband mellan läsvanor och ordkunskaper?: En komparativ studie av niondeklassares läsvanor och ordkunskaper

  2007.

  Open access
 • Broberg Dahlberg, Sandra

  Tjenare Oceanwind och Kramenbjörn!: Nybildade efternamn i Sverige år 2001

  2007.

  Open access
 • Bäckvall, Maja Marsling

  Vôluspá i Uppsalaeddan: En nyfilologisk undersökning

  2007.

  Open access
 • Dahl, Alva

  Tack å hej: Kundsamtal i en lanthandel

  2007.

  Open access
 • Granström, Alexandra

  Ordböcker och informationsbeteende: En studie i ordboksanvändning bland bibliotekarier

  2007.

  Open access
 • Holgersson, Saga

  En konservativ samhällsomstörtare?: Syntaktiska skillnader mellan språket i Aftonbladet och Dagligt Allehanda från år 1831

  2007.

  Open access
 • Holgersson, Saga

  Spanska sjukan: Lämnar spansk syntax spår i svenska översättningar?

  2007.

  Open access
 • Holmsten, Pernilla

  Genusperspektiv på sportkrönikan: En närstudie av tre sportjournalisters skrivande

  2007.

  Open access
 • Marsling Bäckvall, Maja

  Herr Ivan och dansken: Svenska och danska arvord i riddarromanen Herr Ivan

  2007.

  Open access
 • Nesterud, Isabelle

  Alla vi barn i Genusbyn: En studie av beskrivande adjektiv i litteratur av Astrid Lindgren

  2007.

  Open access
 • Nilsson, Jenny

  Låtsade luffare eller verkliga vägmän: En jämförelse av luffarnas kommunikation i Vägen till Klockrike och Bröllopsbesvär

  2007.

  Open access
 • Nilsson, Jenny

  Slang på villovägar: Slangbruk hos ungdomar på mindre orter och i större städer

  2007.

  Open access
 • Nilsson, Sara

  Vagina, fitta, mus: En undersökning bland kvinnliga gymnasieelever om värdeladdning och användbarhet hos ord för det kvinnliga könsorganet

  2007.

  Open access
 • Quennerstedt, Tove

  Tänker du på samma sak som jag?: Om ordassociation bland en- och flerspråkiga

  2007.

  Open access
 • Raam, Magdalena

  Där man tar ut svängarna: En analys av språk och stil i tolv kolumner i gratistidningen Metro

  2007.

  Open access
 • Trulsson, Anders

  Svartsjuka och vita lögner: En undersökning om betydelsen av svart och vitt

  2007.

  Open access
 • Öhlund, Lovisa

  Att tala ”på bätter”: En uppsats om studenters syn på dialekter

  2007.

  Open access
 • Öhlund, Lovisa

  Några enstaka raubär på ladingen: En uppsats om attityder till den gotländska dialekten

  2007.

  Open access
 • Öis, Kristiina

  Små söta prinsessor och starka hjältar: Sagoroller och personbeskrivande adjektiv i svenska konstsagor

  2007.

  Open access
 • Jacobsson, Stefan

  Runnordiska Sturla-namn: Mansnamn på -a i vikinga- och medeltidens nordiska runinskrifter

  2004.

  Open access
 • Nyroos, Lina

  "Hur det går så småningom, det vet man inte": Om problemskildringar i hemtjänsten

  2004.

 • Walldén, Joakim

  De germanska sekvenserna /we/ och /wa/ till /o/ i några vanliga ord i de germanska språken. En sporadisk ljudförändring

  2004.

  Open access
 • Walldén, Joakim

  Isländsk fonetik: Ett förslag till en beskrivning av isländskt uttal baserat på auditiv analys av inspelat isländskt tal

  2004.

  Open access
 • Bianchi, Marco

  Siglög lät resa stenarna efter Sigvid: Om namnledsvariation i uppländska runstensinskrifter

  2000.

  Open access
 • Fischer, Svante

  Ingvarsstenarna i tid och rum

  1999.

  Open access
 • Hildén, Lars

  Juridik och astronomi på 900-talet: Skillnader och likheter mellan två kortkvistrunhäller i nordöstra Östergötland

  1994.

  Open access