Examensuppsatser i svenska och nordiska språk

Välkommen till institutionens uppsatsarkiv. Här hittar du uppgifter om alla examensuppsatser som finns i publiceringsdatabasen DiVA.

Vill du också synas här? Publicera ditt examensarbete i DiVA.

 • Bednarski, Milosz

  Etnicitet i läromedel för SFI: En läromedelsanalys med fokus på etnisk mångfald

  2022.

  Open access
 • Berlin, Lena

  Det hänger på betoningen: En undersökning om vuxna avancerade andraspråksinlärares uttal av partikelverb och verb med prepositionsfras

  2022.

  Open access
 • Bringefalk, Oscar

  ”Det är så mycket press”: En enkätstudie om elevers upplevelser av nationella prov i svenska

  2022.

  Open access
 • Dacomo, Alessandro

  Ledföljden i svenska adjektivfraser: En synkron och diakron undersökning

  2022.

  Open access
 • Elmdahl, Alice

  Ligger du inte bättre går jag ifrån dig!: Fulvisan som genre

  2022.

  Open access
 • Hallgren Svensson, Linnéa

  Bygga svenska – relevant i gymnasiet?: Språkutvecklingsnivåer i det nationella provet i svenska som andraspråk

  2022.

  Open access
 • Hallgren Svensson, Linnéa

  Bygga svenska – relevant i gymnasiet?: Språkutvecklingsnivåer i det nationella provet i svenska som andraspråk

  2022.

  Open access
 • Hamady, Johanna

  Talängslan i gymnasieskolans svenskämne

  2022.

  Open access
 • Hamdinezhadvafeghi, Roya

  Hjälpverbet Som Stryks: Förekomsten av har/hade- och infinitiv ha-bortfall i L2-skrivande

  2022.

  Open access
 • Hansson, Jonatan

  Den goda grammatiken: En intervjustudie om svensklärares ämnesdidaktiska val i gymnasieskolans grammatikundervisning

  2022.

  Open access
 • Hedlund, Ebba

  Det muntliga anförandet i gymnasieskolan: En kvalitativ studie av elevers retoriska utveckling

  2022.

  Open access
 • Hoppe, Maria

  Den stora katastrofen i Mälardalen: Originaldiplomen 1449 25/9 (SDHK nr 25573) och 1450 1/9 (SDHK nr 25759) Stockholm; utgåva, översättning samt undersökning av kasussystemets upplösning

  2022.

  Open access
 • Jonasson Vangen, Maya

  Det gemensamma språket?: En sociolingvistisk studie om gymnasisters benägenhet att tillägna sig skriftspråksnormen

  2022.

 • Kivijärvi, Per

  Den språkhistoriska nyttan: En svenskämnesdidaktisk studie

  2022.

  Open access
 • Konradsson, Jimmy

  Från Andrew Lloyd Webber till Rocky Balboa: Intertextualitet i Håkan Hellströms texter

  2022.

  Open access
 • Malki, Medra

  Bedömning av språklig nivå enligt processbarhetsteorin: Hur SVA-elever utvecklar ordföljd mellan SFI och SVA-grund.

  2022.

  Open access
 • Minkkinen, Katri

  Powernappa som en queen och googla som en tok: En korpusstudie av nutida verbliknelser i svenska

  2022.

  Open access
 • Nguyen, Julia

  Spel som ett verktyg i SVA-undervisningen: En enkät- och intervjustudie

  2022.

 • Pålsson, Pontus

  Dialekt i hjättat av Småland: En studie om dialektens sociala betydelse och dialektrealisation hos unga vuxna i Sävsjö och Rörvik

  2022.

  Open access
 • Rybachkina, Aliaksandra

  Jämförande analys av argumenterande texter i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på gymnasiet

  2022.

  Open access
 • Schiöler, Alva

  Godkänner lärare texter med en lägre språklig nivå än tidigare?: En undersökning av språkriktighetsfel i godkända elevtexter från de nationella proven

  2022.

  Open access
 • Uggeldahl, Ellen

  ”Inte bara något slags pliktskyldigt kalla avrivningar”: En intervjustudie om påverkan av nationella prov i skriftlig framställning

  2022.

  Open access
 • Anna, Knutsson

  Språkhistorisk undervisning: En studie om gymnasielärares syn på språkhistoria och arbetssätt

  2021.

 • Aronsson, Emma

  Den (inte så) unike Nils Holgersson: En komparativ studie av språket i två samtida barnböcker

  2021.

  Open access
 • Blombäck, Carina

  "Soy un vikingo español": Narrativ identitet hos flerspråkiga gymnaiseungdomar

  2021.

  Open access
 • Bäcklund, Alva

  Ett transspråk: Flerspråkighet i Fredrik Ekelunds/Marisol M:s diktsamling Läppstifterska

  2021.

  Open access
 • Ek, Hanna

  Sång som verktyg i sfi-klassrummet: En kvalitativ studie om hur man kan arbeta med sång i sfi-klassrummet samt elevers upplevelser av detta

  2021.

 • Elaies, Sara

  "Det är ingen struktur - det är förortssvenska": Användningen av multietniskt ungdomsspråk i och utanför undervisningen ur ett högstadielärarperspektiv

  2021.

  Open access
 • Fahlström, Pauline

  Skapar det nationella provet i svenska 3 kritiskt tänkande samhällsmedborgare?: En kvalitativ innehållsanalys utifrån Janks terminologi om kritisk litteracitet av det nationella provet i svenska 3.

  2021.

  Open access
 • Hedkvist, Maria

  "Vi arbetar aktivt": Hur två svenska klädkedjor språkligt hanterar klimatfrågan

  2021.

 • Hurtig, Klara

  Är svenskundervisningen digitalt kompetent?: En intervjustudie med svensklärare på gymnasiet om digitalisering i svenskämnet

  2021.

  Open access
 • Håkansson, Noa

  'vidher sannind utan alt arght': Utgåva av SDHK nr 12636 samt en studie om konstans och variation i ett antal formler ur Vadstena klosters medeltidsbrev 1374–1423

  2021.

  Open access
 • Høeg, Annika

  Nordmænd og svenskeres perception og forståelse af dansk udtale

  2021.

  Open access
 • Isaksson, Linnéa

  Nyanlända elevers motivation i svenska som andraspråk: En intervjustudie

  2021.

  Open access
 • Jansson, Erika

  "Du vet att vi bara skojar va?": Språkliga könsnormer i svenskundervisningen hos elever i årskurs 9

  2021.

  Open access
 • Johansson, Anette

  Svenska som andraspråk på Åland: Ett ämne som inte finns

  2021.

  Open access
 • Johansson, Sandra

  Ett ögonblicksverk i svenskämnet: Svensklärares uppfattningar om bedömningsprocessen vid undervisning av muntlig framställning

  2021.

  Open access
 • Larsson, Peter

  Från tidsfördriv till pedagogiskt verktyg: -En undersökning om lärares användande av filmundervisning i svenska på gymnasienivå

  2021.

  Open access
 • Lindholm, Emelie

  Ett självklart EU: En klarspråksanalys av EU-texter riktade till allmänheten

  2021.

  Open access
 • Lorentz Janestam, Elin

  "Är vi blattar eller svenskar?": En analys av identitetsskapande i svensk hiphop och noveller samt användandet av dessa i gymnasieskolan

  2021.

  Open access
 • Lundmark, Timmy

  Förtroendeskapande handlingar i elevers skrivande: En retorisk analys av elevers argumenterande skrivande

  2021.

  Open access
 • Lövrander, Tina

  Svenska som sjunger och sprakar: Poesi i undervisningen av vuxna andraspråksinlärare

  2021.

  Open access
 • Marinescu, Nicoleta Lavinia

  ”Min räddning är eyepads”: En korpus- och attitydundersökning om engelska skönhetslånord

  2021.

  Open access
 • Martinsson, Matilda

  "Och andra typer av texter" - vilka texter?: En kvalitativ studie om hur lärare tolkar begreppet texttyp i styrdokumenten

  2021.

  Open access
 • Meijer, Inga

  Vem förändrar egentligen klimatet?: En analys av hur mänskligt handlande framställs i läromedel om klimatförändringar

  2021.

  Open access
 • Mäntymäki, Marika

  Syntax i skriften: En jämförande studie av syntaktiska skillnader mellan skriftliga nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

  2021.

  Open access
 • Mård, Birger

  Þenna och tiden: Ett bidrag till frågan om den regionala variationen hos fornöstnordiska sā(ʀ)si

  2021.

  Open access
 • Mårtensson, Alicia

  Kött eller böna, spelar det någon roll?: En språkvetenskaplig analys av Scans och Anammas hållbarhetskommunikation

  2021.

 • Nguyen, Julia

  "Men shit vi måste ju prata med eleverna": Stöttning och interaktion i det digitala SVA-klassrummet

  2021.

 • Nordlöw, Julia

  Arbjörn: En ristarstudie

  2021.

  Open access
 • Norinder Jonsson, Tim

  Kära barn med många namn: En diakron undersökning av sexuella kategoriseringsetiketter i svenska dagstidningar och ordlistor

  2021.

  Open access
 • Persson, Ellen

  Elevers skrivfärdigheter i svenska som andraspråk före och efter reformen 2011: En kvantitativ undersökning av textkvalitet i elevtexter från nationella prov

  2021.

  Open access
 • Petersson, Klara

  Vad är svenska?: Ämneskonceptioner i ämnesplan och läroböcker inom gymnasieämnet svenska

  2021.

  Open access
 • Pitkälä, Elisa

  "Det kommer inte på en dans på rosen": Ungdomars användning av idiom i nationella prov i skolämnena svenska som andraspråk och svenska

  2021.

  Open access
 • Rumjantseva, Karina

  Norrmäns syn på svecismer i det norska språket

  2021.

  Open access
 • Schiöler, Alva

  Lärare på distans: SVA-lärares upplevelse av fjärrundervisning i samband med coronapandemin

  2021.

  Open access
 • Söderman, Ingela

  Döstäda, eldost och popcornhjärna: En studie av användningen av nyord

  2021.

  Open access
 • Sörlle, Magdalena

  Identitetskonstruerande, platsanknytning och dialektens betydelse

  2021.

  Open access
 • Tayar, Sofia

  Digitalisering som verktyg för språkinlärning: En undersökning om användandet av digitala verktyg inom Språkintroduktionsprogrammet

  2021.

 • Willemsen, Cornelis Gerardus

  Begravningsplatsers språkliga landskap: En Linguistic Landscape-studie om flerspråkighet bortom döden

  2021.

  Open access
 • Adolfsson, Moa

  Upplevelser av att språka: en undersökning av sfi-elevers språkliga repertoarer i vardags-, skol- och arbetsliv

  2020.

  Open access
 • Andersson, Erika

  Svenskämnesperspektiv och undervisningstraditioner: En didaktisk analys av högskoleförberedande och yrkesförberedande läroböcker i svenska 1

  2020.

  Open access
 • Andersson, Maja

  Mediernas bild av ett hav i kris: En språkvetenskaplig analys av Östersjöskildringen i svenska medier

  2020.

  Open access
 • Arvidson, Maja

  Klarar läromedlen det nationlla provet?: En analys av vilka läsförståelseprocesser SVA-läromedel nyttjar

  2020.

  Open access
 • Attåsen, Micaela

  Som vilka?: En studie av svenska översättningar av engelska relativa pronomen

  2020.

  Open access
 • Berg Norqvist, Jennifer

  Upplevelser av flerspråkighet: En jämförelse av en- och flerspråkiga ungdomars upplevelser av för- och nackdelar med flerspråkighet i inlärningen i skolan

  2020.

  Open access
 • Bergvall, Tom

  ”Jag skriver men orden har ingen smak”: Om användandet av och inställningen till lättläst litteratur och bildspråk i undervisningen i svenska som andraspråk

  2020.

  Open access
 • Bergvall, Tom

  ”Jag skriver men orden har ingen smak”: - Om användandet av och inställningen till lättläst litteratur och bildspråk i undervisningen i svenska som andraspråk

  2020.

  Open access
 • Buza, Anna

  "Får jag prata engelska med er?": En språkvetenskaplig studie om språkvalet i den interna kommunikationen i flerspråkig företagsmiljö

  2020.

  Open access
 • Börjesson, Filip

  De skriver dem och dom skriver de: En språkvetenskaplig jämförelse mellan årskurs 1 och 3 på gymnasiet

  2020.

 • Dalebrand, Ella

  En tillgänglig Gösta Berlings saga: De betydelsbärande skillnaderna i originalverk kontra lättläst omarbetning

  2020.

  Open access
 • Fagerlund, Maja

  ”Jag ska prata om…”: En kvaliativ studie av det muntliga nationella provet i svenska 1 och 3.

  2020.

  Open access
 • Fischer, Kristóf

  "Maximal information mot minimal ansträngning": En kvantitativ läsbarhetsanalys av texter ur Dagens Nyheter

  2020.

 • Fälting, Alex

  Språk och kön ­– ett tvåkönsnormativt forskningsfält?

  2020.

  Open access
 • Gavelin, Emmie

  Ett vårdat talspråk och dialektala säregenheter: Behandling av dialekter i den svenska folkskolan under första hälften av 1900-talet

  2020.

 • Grönlund, Tone

  ”Det är som livet”: Elevers upplevelser av dramapedagogisk sfi-undervisning

  2020.

  Open access
 • Göranzon, Kristina

  Inte bara klassrummet–det handlar om allting: Sprintelevers upplevelser av språkutveckling under distansundervisningen våren 2020

  2020.

  Open access
 • Hallebratt, Rickard

  Gymnasistskrivande: En komparativ studie av elevtexter i Svenska 3

  2020.

  Open access
 • Hansén, Linn

  "Sätter jag inte ett betyg riskerar du att utvisas ur landet": En kvalitativ studie av den nya gymnasielagens inverkan på sva-lärares yrkesroll och -utövande

  2020.

  Open access
 • Holm, Natalie

  Lättläst i SVA-undervisningen?: En jämförande analys av det klassiska verket En herrgårdssägen och dess lättlästa version

  2020.

 • Holmström, Mårten

  Vad krävs för ett E?: En jämförande studie över sva-elevers språkliga behärskning utefter kvantitativa textmått.

  2020.

  Open access
 • Høeg, Annika

  Nye stød i københavnsk rigsmål: En undersøgelse af forekomst og variation

  2020.

  Open access
 • Ihala, Linnea

  En analys av tre uttalssegment i sverigesvenska hos sex finska andraspråkstalare

  2020.

  Open access
 • Johagen, Ida

  Försvarsmakten – jämlikhetens förkämpe?: En kritisk diskursanalys av två multimodala reklamfilmer

  2020.

  Open access
 • Karlsson, Linda

  Lättläst eller inte, det är frågan: Om användandet av lättläst skönlitteratur i klasser med omotiverade och läsovana elever

  2020.

  Open access
 • Klemets, Anton

  Det gamla, stora, vackra, röda rummet: En korpuslingvistisk studie av ordningsföljd hos adjektivattribut i nominalfraser

  2020.

  Open access
 • Larsson, Lovisa

  ”Jag har utgått från centralt innehåll och kunskapskrav”: En studie av lärares val av genrer för skriftlig framställning i svenska 1

  2020.

 • Lind, Charlotta

  Är det bara elever som inte kan skilja på de och dem?: En korpusundersökning av sociala medier

  2020.

  Open access
 • Lindberg Rios, Catarina

  Automatisk bedömning av SFI-texter: Korpusbyggnad och analys av texter från slutprov i SFI D

  2020.

  Open access
 • Lindberg, Simon

  "Även om fattigdom inte kan förbjudas i sig": Legitimeringar och diskurser om tiggeriförbud i en kommunalpolitisk kontext

  2020.

  Open access
 • Lindqvist, Amanda

  Välkommen till den svenska skolan?: En systematisk litteraturstudie över framgångsfaktorer vid mottagande av nyanlända elever

  2020.

  Open access
 • Mård, Birger

  Fornsvenska kroppsdelsrelaterade binamn: En kvantitativ undersökning

  2020.

  Open access
 • Nattmyr, Tilda

  Gydhas testamænt och Rangborgs testamentum: Transkriptioner, översättningar och kommentarer till två medeltida diplom

  2020.

  Open access
 • Nyberg, Mia Monica

  Räcker språket till för högskolestudier?: Om Tisus, högskolans behörighetskrav i svenska och de faktiska språkbehoven på högskolan.

  2020.

  Open access
 • Oweling, Agnes

  "Det handlar om ren medmänsklighet": Integration via sfi-klassrummet

  2020.

  Open access
 • Petersson, Wilhelm

  Håller grannspråken ihop svensklärarna?: Undervisning i övriga nordiska språk på lärarutbildningen

  2020.

  Open access
 • Pettersson, Sofia

  Att blåsa liv i forntiden: En studie av kommunikation via montertexter på ett museum i stockholm

  2020.

  Open access
 • Pettersson, Sofie

  Svenskämnets styvbarn?: En kvalitativ intervjustudie om nordiska språk i svenskämnet på gymnasiet

  2020.

  Open access
 • Pålsson, Pontus

  Dialektutjämning i det småländska gränslandet: En studie av kontinuitet och förändring i dialektbruk på orten Sävsjö

  2020.

  Open access
 • Raschellà, Federica

  "Jag kan inte uttala det!": En studie om brytning och uttalssvårigheter hos italienska andraspråksinlärare av svenska

  2020.

  Open access
 • Reichherzer Sahlgren, Ida

  Att läsa på ett andraspråk: En textanalys av det nationella provet utifrån andraspråkselevers förutsättningar

  2020.

 • Risberg, Anna

  Forskning hit och forskning dit - men vad tycker eleverna?: En kvalitativ undersökning om elevers erfarenheter av och attityder till modersmålsundervisning

  2020.

  Open access
 • Sakr, Daniella

  ”utbrast Hanna i knotande ton [...]”: Den direkta anföringen i Unga Kvinnor

  2020.

  Open access
 • Strängby, Malin

  "Jag har inte som mål att göra dem till feminister" – en kvalitativ studie om fem SFI-lärares erfarenheter kring jämställdhet i undervisningen

  2020.

  Open access
 • Sundquist, Axel

  Ju, nog & väl i bloggar: Talspråkliga modalpartiklar i ett skriftspråkligt sammanhang

  2020.

 • Svennerlind, Lina

  Att kommunicera visuellt: En multimodal genreanalys av reklammejl

  2020.

 • Sörlle, Magdalena

  "Hos oss är kommunikation helt enkelt viktigt": En diskursanalytisk studie om kommunikatörsrollen i offentlighetens tjänst

  2020.

  Open access
 • Tallmark, Aishah

  Tolka och reflektera i flera led: Läsförståelseprocesser och uppgiftstyper i nationella provet i svenska 1/ svenska som andraspråk 1

  2020.

 • Viding Bussell, Eva

  ”Om en tjej inte skrattar åt en man får hon höra att hon inte har humor, om en kille inte skrattar åt en tjej beror det på att hon inte är rolig.”: Kategorisering av kvinnliga standupkomiker i media under två decennier

  2020.

  Open access
 • Wanche, Therese

  "... det är ju hela resan": En kvalitativintervjustudie om hur lärare i svenska som andraspråk arbetar formativt med digitala verktyg

  2020.

  Open access
 • Westlund, Martin

  När två rum blev ett: Transkription, översättning och paleografisk analys av ett medeltida diplom i brytningstid

  2020.

  Open access
 • Widmark, Viktor

  Den samtida nyhetspandemin: En kritisk diskursanalys av nyhetsartiklar under coronakrisen 2020

  2020.

  Open access
 • Zsiga, Julia

  Dialektanvändning i informellt internetspråk hos dialekttalare i Öckerö kommun

  2020.

  Open access
 • Öhlin, Katarina

  Skrivdiskurser i läroböcker: En studie av gymnasieläroböcker i svenska 1971 - 2017

  2020.

  Open access
 • Adomnicai, Diana-Petronela

  Rumänsk invandring och rumäners integration i det svenska samhället: En studie om språkbruk och språkattityder

  2019.

  Open access
 • Andersson, Sofie

  En björntjänt gör ju ingen glad, eller?: En undersökning om ungdomars förståelse och användning av idiom

  2019.

  Open access
 • Beck Johansson, Judith

  Talar de onda alltid skånska?: En undersökning av dialektbruk i Disneyklassiker

  2019.

  Open access
 • Bedhi, Helen

  Sfi läromedel: en läromedelsanalys med fokus på tillvaratagandet av inlärares tidigare erfarenheter

  2019.

 • Berglund, John

  Pakkoruotsi - tvång eller inte+: En undersökning av finska elevers attityder till den obligatoriska skolsvenskan

  2019.

  Open access
 • Björkquist, Vincent

  ”Så ni ger alltså tillstånd att ha hets mot folkgrupp?”: Diskursiva förhandlingar i datormedierade polisdialoger

  2019.

  Open access
 • Bäcklund, Alva

  Talspråksnära elevtexter i mediesamhället: En kvantitativ studie av förändring av talspråkliga drag i elevtexter

  2019.

  Open access
 • Dagnesjö, Karl

  Språklig variation i nationella prov: En jämförande studie mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk i gymnasieskolan

  2019.

 • Edgren, Matilda

  I och för sig i sig: En grammatikaliseringsstudie av uttrycket i och för sig

  2019.

  Open access
 • Edlund, Per

  Disposition eller röd tråd?: En praktiknära studie av svensklärares bruk av ämnesspecifik terminologi

  2019.

  Open access
 • Folkesson, Magdalena

  Mamma, pappa, barn...eller?: En ideologikritisk analys av fem läromedels familjepresentationer

  2019.

  Open access
 • Gunnarsson, Astor

  De där dialekterna: En undersökning av undervisningen om dialekter i gymnasieskolan

  2019.

  Open access
 • Gustavsson, Oscar

  "En djupgående totalförståelse som man kommer ha med sig resten av livet": Gymnasieelevers upplevelser av språkutvecklande arbetssätt

  2019.

  Open access
 • Hallgren Svensson, Linnéa

  Språkbruket i svenska hiphoptexter - En stilistisk undersökning

  2019.

 • Hammarstrand, Michelle

  Satsflätor med subjektsextrahering över kvarstående att i modern svenska

  2019.

  Open access
 • Holling, Emelie

  Lättläst: Är det verkligen lättare?: En undersökning av fyra lättlästa texter

  2019.

  Open access
 • Hume Eriksson, Eva

  ”No, jeg kan ikke forstå dig. Jeg speak kun dansk.”

  2019.

  Open access
 • Hupponen, Pihla-Maria

  Hur fungerar det i praktiken?: En kvalitativ intervjustudie av verksamma lärares undervisningserfarenheter inom ämnet svenska som andraspråk

  2019.

  Open access
 • Hyllander, Elin

  Ord i några av gymnasieskolans skönlitterära texter: En jämförande studie ur ett andraspråksperspektiv

  2019.

  Open access
 • Intzes, Konstantinos

  Latoxar och arbetsmyror vågar ta steget: En undersökning av gymnasisters användande av referensbindning

  2019.

 • Johagen, Ida

  "Många synder på nacken": Elevers bruk av kollokationer och idiom i nationella provets skriftliga del i svenska och svenska som andraspråk

  2019.

  Open access
 • Johansson Martinelle, Cecilia

  Attityder till religiösa personbenämningar

  2019.

  Open access
 • Judkins, Sophia

  "Jag hör inte": Andraspråksinlärares perception av det obetonade satsadverbialet inte

  2019.

  Open access
 • Jörnelind, Petra

  Muntlig framställning och talängslan hos elever - hur arbetar gymnasielärare med detta?

  2019.

  Open access
 • Karlsson, Vera-Linn

  He e huskut artut mä dialektan: En studie om underliggande attityder mot svenska dialekter i uppläst reklam

  2019.

  Open access
 • Katourgi, Alexander

  Hur lång tid behöver eftertanken?: Tankstreck och interpunktion i kodifierad och faktisk norm

  2019.

  Open access
 • Krögerström, Nora

  "Detta recept kan du smaksätta efter tycke": En interpersonell analys av inledningen till recept på svenska matbloggar

  2019.

  Open access
 • Larsson, Lovisa

  Skönlitteratur i SVA-undervisning: En kvalitativ intervjustudie med SVA-lärarstudenter om skönlitteraturens roll i SVA-undervisning

  2019.

  Open access
 • Lindbom, Daniel

  Interaktion i ”banana time”: Hur spelare förhåller sig till spelet under en spelkväll

  2019.

 • Lykke-Olesen, Lene

  Vem bryr sig?: -        En studie om dialogicitet i Försvarsmaktens rekryteringskampanjer 2011–2013

  2019.

  Open access
 • Mattson, Marie

  Läsbarheten påverkas av passiva verb eller passiva verb påverkar läsbarheten?: En psykolingvistisk studie i läsbarhet

  2019.

  Open access
 • Moberg, Elisa

  "Alla kan göra något. Det här gör vi.": En livsmedelskedjas diskursiva konstruktion av hållbarhet

  2019.

  Open access
 • Nero, Melina

  Heteronormativa läromedel?: En textanalys av två läroböcker som riktar sig mot kursen Svenska som andraspråk 1

  2019.

  Open access
 • Oweling, Agnes

  Vilket språk väljer du?: En intervjustudie om attityder till flerspråkighet och språklig repertoar

  2019.

  Open access
 • Pettersson, Erica

  Nybyggarmål i ny tid: En diskursanalytisk studie av norrbottniska dialekters beskrivningar i tre läroböcker

  2019.

  Open access
 • Pirani, Lucia

  ”Oversatt fra siciliansk”: Dialektkulturen i Norge och i Sverige speglad i skönlitterära översättningar

  2019.

  Open access
 • Polat, Rumeysa

  "[...], vem vill skriva om en svag liten pojke som alltid grät...": En studie av hur högstadieelever skriver fram kategorisering och konstruktion av kön i skolan

  2019.

  Open access
 • Rakovic Odobasic, Jenny

  Kan texten tala?: En studie om röst och kausalitet i läromedel för samhällskunskap

  2019.

  Open access
 • Risberg, Anna

  Vöre järe vä pijtmåLe dett?: Vell dö hå`va ne kvar å vo jär dö då för å behååLe?

  2019.

  Open access
 • Ronja, Brinkemar

  Vidga vyerna!: Om kulturella kontexter i SVA-lärares litteraturundervisning

  2019.

  Open access
 • Seghani, Chandni

  Hur den etniska mångfalden framställs i läroböcker

  2019.

  Open access
 • Sivertsson, Andreas

  Språkliga resurser vid utredande text: En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3

  2019.

  Open access
 • Strandgren, Anton

  Dä glöm fell int jamskan?: en sociolingvistisk studie av jamska och dess fortlevnad i 2010-talets Jämtland

  2019.

  Open access
 • Synnergren, Mimmi

  Svenska lärosätens språkpolitik: En jämförande studie av språkpolicyer vid några universitet i Sverige

  2019.

  Open access
 • Sörlle, Magdalena

  "Tillsammans gör vi samhället möjligt": En multimodal diskursanalys av kommunikationen på två myndigheters hemsidor

  2019.

  Open access
 • Ulander, Andreas

  Monoftongering av fallande diftonger i vi⁠king⁠atida runinskrifter från Västergötland

  2019.

 • Vikström, Lisa

  Ortnamnsfunktioner i teori och praktik: Namnbruk i Halmstad

  2019.

  Open access
 • Wallerström, Therese

  Alla människors (o)lika värde: En studie om inkludering av en mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna i sfi-undervisningen

  2019.

  Open access
 • Wolmar, Gordon

  Gotiska verb på miþ-: mellan adverbialkongruens och applikativum

  2019.

  Open access
 • Wottle, Claudia

  Attitydskillnader till svenskan bland studenter: En attitydundersökning bland studenter vid olika universitetsprogram vid Uppsala universitet

  2019.

  Open access
 • Zart, Milena

  ”Språket är nyckeln”: Diskurser om integration i det politiska samtalet

  2019.

  Open access
 • Zetterlund, Joel

  Svensklärares skriftliga kommentarer på elevtexter: En studie om svensklärares kommentarer för elevers stöttning

  2019.

 • Öhman, Linnéa

  Att förstå det lästa: En kvantitativ studie av läsförståelse med fokus på personer med utländsk utbildning

  2019.

  Open access
 • Aldén, Maria

  Nominalfraser i tal och skrift

  2018.

 • Andersson, Clara

  Vi talar inte som vi skriver, vi skriver inte som vi talar: Talspråkliga drag i bloggar

  2018.

  Open access
 • Andersson, Sofie

  En läromedelsanalys med fokus på etnisk mångfald

  2018.

  Open access
 • Andreasson Glans, Amanda

  ”Boken som aldrig tar slut”: En undersökning av stavningsreformens påverkan på Folkskolans barntidning

  2018.

  Open access
 • Ax, Olle

  Läromedelsval inom SFI: En intervju- och enkätbaserad undersökning om SFI-lärares syn på valet av läromedel

  2018.

  Open access
 • Beier, Phil

  Hertig Fredrik av Normandie: En undersökning av textens förhållande i D3 och D4a

  2018.

  Open access
 • Breitner Madden, Kamilla

  Grammatiken: Nödvändigt redskap eller överflödiga fakta

  2018.

  Open access
 • Britts, Alexandra

  Svenska eller SvA?: En undersökning av SvA-elevers uppfattning av svenska som andraspråk som skolämne

  2018.

  Open access
 • Edgren, Matilda

  I och för sig och i och för sig: En komparativ studie av i och för sig i olika skeden av historien

  2018.

  Open access
 • Eiderbrant, Anna

  Öppna möten och mellantunga dörrar: En studie av uttalsvariation på vokaler i Uppland

  2018.

  Open access
 • Ekman, Malin

  Svåra läroböcker?: Läsbarhet i gymnasieläroböcker i naturkunskap och samhällskunskap

  2018.

  Open access
 • Entoft, Elin

  Hur stor plats får de officiella minoriteterna och minoritetsspråken i skolböcker nu och då?: En läromedelsanalys i ämnena svenska som andraspråk och svenska

  2018.

  Open access
 • Fahlström, Moa

  Vi är stjärnor: En stilistisk undersökning av tre låttexter från Joakim Thåströms album Centralmassivet

  2018.

  Open access
 • Fjellander, Johanna

  Den lättlästa Kristina från Duvemåla: En jämförande strukturell textanalys av Utvandrarna i originalversionen och dess lättlästa version

  2018.

  Open access
 • Fredriksson, Tobias

  Sitter betyget i de grammatiska metaforerna?: Analys av elevtexter från de nationella proven i Svenska 1

  2018.

  Open access
 • Fälting, Sara

  När familjen av någon anledning faller sönder: En studie av könsnormer i partiprogram

  2018.

  Open access
 • Gomér, Gabriel

  Sverige – klart eller klara för final?: Användning av semantisk pluralkongruens mellan singulara subjekt och plurala predikativa adjektiv i nutida svenska

  2018.

  Open access
 • Hedberg, Johan

  Såsom skäl få vi framföra: En studie av motiveringar till släktnamnsbyten i Sverige åren 1944–1946

  2018.

  Open access
 • Hennerfors, Evelina

  Kan jag få tala till punkt?: Kampen om samtalsutrymme och dess konsekvenser

  2018.

 • Holmlund, Jessica

  Her kommber fogten aff køtholman: Personreferens och informationsstruktur i Arboga stads tänkebok 1452–1552

  2018.

  Open access
 • Høeg, Annika

  En eksperimentel undersøgelse af svenskeres opfattelse og forståelse af dansk udtale

  2018.

  Open access
 • Jadari, Basim

  Är röst och kausalitet de hemliga ingredienserna?: Röst och kausalitet i läroböcker i hem- och konsumentkunskap

  2018.

  Open access
 • Jadari, Samir

  Processbarhet och SFI: En jämförande studie av nationella prov på SFI D-nivå enligt processbarhetsteorin

  2018.

  Open access
 • Jansson Bjurhammer, Oscar

  Hållbara läroböcker?: En innehållsanalys av vetenskapligt skrivande i läroböcker i Svenska 3 för gymnasieskolan

  2018.

  Open access
 • Jansson, Isabelle

  Värdeordens praktik: En studie om svensklärares förståelse av kunskapskravens värdeord

  2018.

  Open access
 • Karlsson, Mattias

  "Du vet, om man inte kan sitt modersmål bra då kan man inte lära sig svenska tycker jag": Modersmålet som resurs i språkligt heterogena klassrum på introduktionsprogrammets språkintroduktion

  2018.

  Open access
 • Klang, Maria

  "Greingranar, dei vaitu": Dialektutjämning i tre generationer på Gotland

  2018.

 • Lans, Linda

  Ett jämställt språk, en jämställd historia?: En kritisk diskursanalys av läromedel i historia utifrån ett genusperspektiv

  2018.

  Open access
 • Lindberg, Simon

  Valbroschyrernas modelläsare

  2018.

  Open access
 • Lindgren, Pontus

  Sfi i kristider: Representationen av sfi som skolform i svensk mediediskurs under "flyktingkrisen" hösten 2015

  2018.

 • Lindh, Josefine

  Lyrikens kraft och makt: Det poetiska språket i Södergrans "Landet som icke är", Boyes "Hur kan jag säga..." och Thorvalls "Efteråt (4)"

  2018.

  Open access
 • Marklund, Felix

  Monoftongeringen i Sverige och Danmark

  2018.

  Open access
 • Mård, Birger

  Substantivböjningen i medeltida svenska runinskrifter

  2018.

  Open access
 • Nammour, Stephanie

  SFI-elevers och lärares attityder till användningen av modersmål i klassrummet

  2018.

  Open access
 • Naraghi, Mariam

  Grammatiska metaforer hos vuxna andraspråkstalare

  2018.

 • Nyström, Anton

  Bilden av den glada myndigheten: En multimodal analys av svenska myndigheters värdegrundstexter

  2018.

  Open access
 • Polat, Rumeysa

  Grammatiska metaforer i elevtexter: En studie av högstadieelevers användning av grammatiska metaforer

  2018.

  Open access
 • Poroli, Gina

  Vad har hänt med den lättlästa boken?: En läsbarhetsanalys av När hundarna kommer och dess lättlästa version ur ett andraspråksperspektiv

  2018.

  Open access
 • Qvarnström, Linda

  Skönlitteratur i andraspråksklassrummet

  2018.

  Open access
 • Sanar, Saeed

  Skönlitteratur i skolan: En undersökning av litteraturundersvisning i SVA och svenska på högstadiet och gymnasiet

  2018.

 • Svahn, Clara

  Skrivutveckling under gymnasietiden: En komparativ undersökning av meningsbyggnad i elevtexter från Svenska 1 och Svenska 3

  2018.

  Open access
 • Swan, Edit

  ”Jag skulle inte säga att det är den viktigaste delen av svenskan precis”: Svensklärares attityd till och syn på språkhistorieundervisning i gymnasiet

  2018.

 • Södergren, Susanne

  "Sproget er et billede av virkeligheden och läsning är ett sätt att tolka den": Flerspråkig lyrik ur ett translanguaging-perspektiv

  2018.

  Open access
 • Vigren, Rebecka

  Stor stark back och underbara skridskoåkare: En undersökning av genusföreställningar i TV-pucken och Stålbucklan

  2018.

  Open access
 • Wenell, Linnea

  Vad betyder Vi är lyhörda i värdegrunder?: En kartläggning och systemisk-funktionell grammatisk analys av vi är-konstruktionen i myndighetstexter

  2018.

  Open access
 • Zart, Milena

  Rapporter med attityd?: En analys av hur Finanspolitiska rådet hanterar värderingar i sin skrivpraktik och i sina texter

  2018.

  Open access
 • Berg, Sofie

  Vad och hur skriver ett vårdbiträde?: En studie av skriftanvändning inom äldreomsorgen

  2017.

  Open access
 • Bergström, Fredrik

  En marginaliserad grupp?: SVA-elevers upplevelser av att få sina namn uttalade

  2017.

  Open access
 • Eberger, Magdalena

  Betydelseskapande interpunktion: En studie av två skönlitterära verk riktade till olika åldersgrupper

  2017.

  Open access
 • Edgren, Matilda

  Säger man på båda sätt/sätten?: En studie av substantivets speciesform i nominalfraser med båda eller vardera som inledande attribut

  2017.

  Open access
 • Engdahl, Annika

  Polysemin hos prepositioner: En språkjämförande korpusundersökning

  2017.

  Open access
 • Eriksson, Fanny

  "Det går att ta ålänningen från Åland men det går inga ti ta Åland ur ålänningin": Om sverigeålänningars dialekt och identitet

  2017.

  Open access
 • Gladh, Emelie

  Sex markland iordh. oc fæm pænningx land”: Transkription och översättning av samt kommentar till diplomet 3/7 1385 Stockholm

  2017.

  Open access
 • Grankvist, Linnéa

  Vad är svenska?: En undersökning av svenskars acceptans av anglicismer i svenskan

  2017.

  Open access
 • Hedman Blomkvist, Nikolina

  För nationella provet och höga betyg eller för yrkesliv och allmänbildning?: En läromedelsanalys av läromedel för yrkesprogram och högskoleförberedande program

  2017.

  Open access
 • Hedman, Lovisa

  "Det är olika krav och det är bara rimligt": En kvalitativ studie om bedömningsmatriser för nationella provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3

  2017.

 • Högdén, Robin

  "Är passiv om någon undrar": En studie i språklig självrepresentation på dejtingappen Grindr

  2017.

  Open access
 • Ingman, Miranda

  Får världen plats i klassrummet?: En undersökning av litteraturundervisningen i ämnet SVA

  2017.

 • Ingves, Anna

  Andraspråkselever bygger svenska: Språklig nivå i Nationella provet i svenska som andraspråk för åk 9 i förhållande till bedömningsstödet Bygga svenska

  2017.

  Open access
 • Jansson, Anna

  Programbeskrivningar och deras relationsskapande potential: En studie av språkliga strategier på gymnasieskolors webbplatser

  2017.

  Open access
 • Josefsson, Eva

  "Så", ska det taggas som adverb?: En granskning av hur annoteringsverktyget Swegram ordklasstaggar elevtexter i svenska och svenska som andraspråk

  2017.

  Open access
 • Kallin, Petra

  Appraisal-analys av myndigheters värdegrundstexter

  2017.

 • Karlsson, Therese

  Ordförråd, attityder och läsförståelse hos andraspråksinlärare i gymnasieskolan

  2017.

 • Klisjina, Polina

  Finns det ett samband mellan andel topikaliseringar i elevtexter och betyg?: En kvantitativ textlingvistisk undersökning av nationella provtexter från grundskolans årskurs 9

  2017.

  Open access
 • Lefter, Alexandru

  Stadier i inlärarspråket: En studie av Tisus-prov i skriftlig färdighet utifrån processbarhetsteorin

  2017.

  Open access
 • Leijonberg, Lisa

  Digital kommunikation: En undersökning av bruket och attityder till emojis och smileys i elektronisk konversation

  2017.

  Open access
 • Malmgren Forsling, Caroline

  ”Grammatikundervisningen är ett sätt att hålla vapnet som är språket både blankt och skarpt samtidigt”: Svensklärares uppfattningar om grammatikundervisningen i gymnasieskolans svenskämne

  2017.

  Open access
 • Maouane, Younes

  Följer myndighetstexterna lagen?: En klarspråksanalys av tre myndighetstexter

  2017.

  Open access
 • Moa, Fahlström

  Hur komparerar andraspråkselever adjektiv?: En kvantitativ analys av andraspråkselevers adjektivkomparationer

  2017.

  Open access
 • Nordström, Maja

  Att läsa på, mellan och bortom raderna: - Litteracitet och påverkansfaktorer för nyanlända

  2017.

  Open access
 • Paavola, Julia

  Klarspråk hos Polisen: En jämförelse mellan Sverige och Finland

  2017.

  Open access
 • Patris, Anna

  Bedömning av elevtexter: En kvalitativ intervjustudie om svensklärares förhållningssätt till kunskapskrav och likvärdighet i bedömningsprocessen

  2017.

  Open access
 • Poroli, Gina

  Är alla inkluderade?: En analys av förslag till Svenska kyrkans kyrkohandbok från 2016 ur ett andraspråksperspektiv

  2017.

  Open access
 • Renholm, Anna

  Koa at Stina: Omskrivning av genitiv med prepositionen åt i svenska dialekter

  2017.

  Open access
 • Rodhe, Anna-Karin

  Bisats eller infinitivfras?: Fria adverbial med ett inledande för att 

  2017.

  Open access
 • Sandell, Albin

  Fångad i Cirkeln: Om närhet och engagemang i en modern ungdomsroman

  2017.

  Open access
 • Strömgren, Elias

  I ljuset av Skam: Om den norska tv-serien Skams påverkan på svenska elevers norska språkförståelse och språkattityder

  2017.

  Open access
 • Svensson, Sandra

  ”Grötigt men ganska vackert”: -En undersökning om språkkontakt och attityders roll för grannspråksförståelsen

  2017.

  Open access
 • Sylve, Andreas

  Upplands diftonger: Variation och geografisk utbredning

  2017.

  Open access
 • Wallgren Ekström, Erika

  Är lättläst lättläst?: En jämförande studie av Kejsarn av Portugallien och dess lättlästa version

  2017.

  Open access
 • Wenell, Sofie

  Andraspråkselevers språkliga nivå: En tillämpning av Pienemanns processbarhetsteori

  2017.

  Open access
 • Westerman, Tove

  Vägen till lärarexamen: En undersökning av Uppsala universitets svensklärarutbildning

  2017.

  Open access
 • Andersson, Daniel

  "Jag tror inte han är där än, alltså rent språkligt": Gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang

  2016.

  Open access
 • Anna, Patris

  Bedömning av andraspråkstexter i praktiken: - En enkätstudie om hur gymnasielärare i svenska som andraspråk förhåller sig till bedömning

  2016.

  Open access
 • Beier, Phil

  Prepositionsbruk i vikingatida runinskrifter: En beskrivning av prepositionernas bestånd, former och rektion

  2016.

  Open access
 • Bertils, Klara

  Amning, kunskap och självbestämmande: Språkliga och interaktionella perspektiv på amningsrådgivning

  2016.

  Open access
 • Björkquist, Vincent

  ”Letar du efter din ’precious’!”: Perspektiv på omnämningar och tilltal i en polisskribents Facebookinlägg

  2016.

  Open access
 • Bollaert, Johan

  Runstenar längs vägen: En undersökning av samband mellan runstenarnas placering och utformning

  2016.

  Open access
 • Braun, Disa

  Som man tilltalas får man resa: En stilistisk och systemisk-funktionell analys av resmålsbeskrivande text

  2016.

  Open access
 • Callin, Markella

  Den otidsenliga lärarinnan: Feminina yrkesbeteckningar och feministisk språkplanering

  2016.

  Open access
 • Caselunghe, Viola

  Ordföljdsproblematik i inlärarsvenska: En komparativ analys

  2016.

  Open access
 • Christensen Voynova, Maria

  Att våga gå utanför sin komfortzon: Inlärardrag i rysktalande elevers texter

  2016.

  Open access
 • Comtois, Célestine

  Språkval i Europaparlamentet: En comparativ studie av de nordiska parlamentarikernas språkbruk

  2016.

  Open access
 • Ebba, Abelsson

  Är din bror obror?: En studie av ordförståelsen och användningen av nyord

  2016.

  Open access
 • Ebbesson, Johanna

  Vem ska göra vad enligt skollagen?: En grammatisk analys av ansvar och rättigheter

  2016.

  Open access
 • Eberger, Magdalena

  Språkutvecklande ämnesundervisning: Att undervisa i matematik inom språkintroduktionsprogram

  2016.

  Open access
 • Eklund, Joen Axel

  "Man skulle inte behöva göra sån stor grej av det": En kvalitativ forskningsintervjustudie om elevers upplevelser av nervositet och stress inför det nationella provet i svenska, årskurs 6.

  2016.

  Open access
 • Folkesson, Magdalena

  Är alla nöjda?: En undersökning av effekterna av adressreformen i Norrtälje kommun

  2016.

  Open access
 • Forestam, Elin

  Talande tystnad och tystnade röster: Analys av nationella provets texthäften i svenska

  2016.

  Open access
 • Fromm Wikström, Linda

  "Han har kommit i trotsåldern": En jämförande SFG-analys av hur synen på barn skrivs fram och konstrueras i texter från 1950-talet och 2010-talet.

  2016.

  Open access
 • Gleistedt, Joakim

  ”En man som har gjort sitt går inte till brevlådan barhuvad.”: Stilistisk undersökning av perspektiv och framställningsformer i Vem älskar Yngve Frej?

  2016.

 • Gomér, Gabriel

  Två passiver och en deponens: Om nutida och historiskt passivum och deponensverb i svenska, danska och dialekter

  2016.

  Open access
 • Granberg, Matilda

  Om bedömandets konst: En textanalys av litteraturkritik ur ett genusperspektiv

  2016.

  Open access
 • Gärdenfors, Moa

  ”Så vill råtta fantastisk inte har den”: Stavningen hos döva och hörselskadade elever i årskurs fyra och fem

  2016.

  Open access
 • Heuman, Anna

  "Øresundsbron ligger som en åndelig Berlinmur mellem det danske og det svenske": En diskursanalys av grannlandskonstruktionen i den dansk-svenska invandringsdebatten

  2016.

  Open access
 • Hjelm Rönnlund, Fanny

  Att ge förslag, argumentera och presentera: Hur tolkar elever på studieförberedande program respektive yrkesprogram instruktionen för en argumenterande skrivuppgift i Svenska 1?

  2016.

  Open access
 • Horn af Åminne, Adam

  När þ blev t: Om en fonologisk och ortografisk förändring i fornsvenska

  2016.

  Open access
 • Hänström, Malin

  Språk som reproducerande faktor: En kritisk diskursanalys av nyhetstexters konstruktioner av våldtäktsoffer och gärningsmän

  2016.

  Open access
 • Isberg, Beatrice

  ”Vi ska diskutera språket.”: Undersökning av HBTQ-representation i sfi-läromedel

  2016.

  Open access
 • Johansson, Maria

  Synad i sömmarna: Positiva värderingar som gemenskapande och kunskapande aktiviteter under handarbetsträffar

  2016.

  Open access
 • Jonsson, Linnéa

  Ett varierat språk med goda formuleringar: Flickors och pojkars språk i texter bedömda med betyget A

  2016.

  Open access
 • Leibring Svedjedal, Carin

  Den trovärdiga, kunniga och öppna myndigheten: En kritisk analys av värdegrundstexters ideologiska förankring och ideationella struktur

  2016.

  Open access
 • Leijonberg, Lisa

  Lättläst text – ett självklart val för svenska som andraspråk?: En läsbarhetsanalys av boken Jag är Zlatan och dess lättlästa version

  2016.

  Open access
 • Lust, Frida

  Sex och samlevnad i svenskundervisning?: En undersökning om det omstridda kunskapsområdets plats i en svenskämnesdiskurs i gymnasieskolan

  2016.

  Open access
 • Magnusson, Simon

  Politiskt deltagande genom spåkliga och multimodala resurser

  2016.

  Open access
 • Marklund, Felix

  De feminina substantivens böjning i runsvenskan

  2016.

  Open access
 • Mir, Sonbol

  Attityder: Andraspråkselevers attityder till modersmålsundervisning/studiehandledning på modersmålet

  2016.

 • Nilsson, Sofia

  Tempoväxlingar, emfaser, perspektiv och mellanspel: Analys av gymnasieelevers användning av skiljetecken i det nationella provet i Svenska 1

  2016.

  Open access
 • Ollson, Klara

  Kopist, samplare, omskapare eller referent?: En studie av skribentroller vid källhantering i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet

  2016.

  Open access
 • Orb, Jesper

  En array av termer: Om svenskans plats inom området programmering

  2016.

  Open access
 • Patris, Anna

  Bedömning av andraspråkstexter i praktiken- En enkätstudie om hur gymnasielärare i svenska somandraspråk förhåller sig till bedömningAnna Patris

  2016.

  Open access
 • Pehrsson, Anne

  Sjuka och anhöriga: En undersökning om hur depression framställs i krönikor

  2016.

  Open access
 • Rodhe, Anna-Karin

  Vetenskapligt skrivande med svenska som andraspråk: En systemisk-funktionell analys

  2016.

  Open access
 • Roininen, Sofia

  Automatisk analys och granskning av elevers stavning: En studie om tillförlitligheten i ett verktyg för automatisk analys och gymnasieelevers stavningsförmåga

  2016.

  Open access
 • Siljevall, Karin

  Språkvetenskap i praktiken: En metaanalys av ett praxisorienterat projekt och dess kunskapsintressen

  2016.

 • Stjernfeldt, Hanna

  Det Kandriska språket: Rösternas uttryck i Mare Kandres roman Aliide, Aliide

  2016.

  Open access
 • Söderbäck, Hanna

  Häst, bröd eller insekt?: En semantisk analys av ordet kuse samt en diskussion om begreppen homonymi och polysemi

  2016.

  Open access
 • Sörgard, Maria

  Flyktingkris?: En språkvetenskaplig studie av hur ordet flykting användes i svensk medierapportering hösten 2015

  2016.

  Open access
 • Talayhan, Nisrin

  "Äre en tjej som har skrivit eller?": En studie om attityder, graderingar och könsskillnader i nationella prov

  2016.

 • Torstenson, Herman

  Hur låter ungdomar i Uppland?: En undersökning av vokalvarianter i och norr om Uppsala

  2016.

  Open access
 • Tschöp, Frida

  "Helt är det som har början, mitt och slut": En undersökning av autenticiteten i fyra läroböckers beskrivningar av argumenterande texters struktur.

  2016.

  Open access
 • Valsdóttir, Eydís Inga

  Vi bør bli flinkere til å si ”hva?”: Om internordisk kommunikation mellan nordiskt engagerade ungdomar

  2016.

  Open access
 • Åblom, Malin

  Han som Hon?: en attitydundersökning om genus

  2016.

  Open access
 • Åström, Elliot

  Amerikanska skandinavistikstudenters attityder till Sverige och det svenska språket: En enkätundersökning i Minnesota

  2016.

 • Adrian, Takac

  Hantering av svenska kulturspecifika referenser i en engelsk och tjeckisk översättning av Stieg Larssons Män som hatar kvinnor

  2015.

  Open access
 • Améztegui Lindberg, Sandra

  Genrepedagogik inom SVA-undervisningen: En fenomenografisk undersökning om hur fyra svenska som andraspråkslärare upplever genrepedagogiken

  2015.

  Open access
 • Anteryd, Linn

  African-American English i direkt anföring: Etta James självbiografi översatt till svenska – att anpassa översättningen efter en varietet som inte har någon motsvarighet på svenska

  2015.

  Open access
 • Ash, Iris

  Samma innehåll i lättläst version?: En språklig och visuell analys av en lättläst broschyr och dess originalversion

  2015.

  Open access
 • Beier, Phil

  Einn, uppkomst och utveckling: Den obestämda artikeln i Íslendinga sögur

  2015.

  Open access
 • Betnér, Laura

  Strategier vid undertextning svenska till svenska ur ett jämlikhetsperspektiv

  2015.

  Open access
 • Blom, Rebecka

  Grammatik, läroböcker och meningsfullt lärande: en läroboksanalys

  2015.

  Open access
 • Bollaert, Johan

  Romanska lånord i riddarsagorna och deras användning fram till idag

  2015.

  Open access
 • Britts, Sebastian

  Stigmatiserad språkbegåvning: Flerspråkiga elevers identitetsförhandlande

  2015.

 • Dahlborg, Britta

  "Om du vill klappa en häst så måste du vara ganska lugn": Tolkning och strategier vid skriftlig grannspråksförståelse av danska idiom

  2015.

 • Ebenfelt, Stefan

  Språket mellan vänner: En observationsstudie av elevers användning av ungdomsspråk och slang i klassrumsinteraktion under lektionstid

  2015.

 • Edander, Lena

  Nationella prov i två EU-länder - en jämförelse mellan Sverige och Frankrike

  2015.

  Open access
 • El Sharif, Nora

  Vem är ansvarig?: En kritisk diskursanalys av Nathan Shachars Mellanösternrapportering i Dagens Nyheter

  2015.

  Open access
 • Elmblad, Lina

  Läsförståelse i de högre årskurserna: En kvalitativ studie i hur lärare talar om sin läsförståelseundervisning i årskurs 7-9

  2015.

  Open access
 • Ericson, Nina

  Bruket av engelska i svenska och isländska: En jämförande studie av språkbruk och attityder

  2015.

  Open access
 • Fibel, Tova

  Flyktingkris, flyktingkaos eller flyktingström?: En ideationell textanalys av pressens rapportering kring flyktingkrisen

  2015.

  Open access
 • Fredberger, Björn

  ”Fuck! Han har AWP uppe i Palace.”: En studie om datorspelskommunikation med fokus på svordomar och lånord

  2015.

  Open access
 • Förell, Sara

  ”Man behöver ett ord för det man ska prata om”: En kognitiv-semantisk studie av språkbrukares förslag på verb som betecknar kvinnors onani

  2015.

 • Hammarstrand, Linnéa

  Måste man välja?: Attityder till flerspråkighet och till modersmålet hos elever med svenska som andraspråk

  2015.

  Open access
 • Holmlund, Jessica

  Kasusformer i stilistisk variation: En korpusundersökning av dativanvändning i äldre svenska

  2015.

  Open access
 • Horn af Åminne, Adam

  Viljen I veta?: Om verbens pluralböjning i sydvästsvenska dialekter.

  2015.

  Open access
 • Hultqvist, Aurora

  Vem får tala när? En talartidsundersökning i grundskolan och gymnasiet: Om talartidsfördelning i grundskolan och gymnasiet

  2015.

  Open access
 • Hurdelbrink, Amelie

  Dagens Nyheter då och nu: En stilistisk undersökning av den språkliga utvecklingen i Dagens Nyheter

  2015.

  Open access
 • Härdig, Sofia

  Klarspråk i hållbarhetsrapporter: En kvalitativ undersökning av kommersiella företags användning av klarspråk i en svensk kontext

  2015.

  Open access
 • Högström, Johanna

  "Hos oss har du alla möjligheter": En kritisk diskursanalys av fyra gymnasieskolors självpresentationer på nätet

  2015.

  Open access
 • Jansson, Sofia

  "Det är väl svenska som svenska": Gymnasieelevers attityder till ämnena svenska och svenska som andraspråk

  2015.

  Open access
 • Jonasson, Moa

  Texter som berör: Engagerande och trovärdighetsskapande strategier i föräldrabloggar om barns hjärtfel

  2015.

  Open access
 • Kangas, Benita

  "Men troligare är nog ändå att president Putins mål är att göra livet surt för Ukraina.": En studie om objektivitet i SVT:s nyhetsartiklar rörande krisen mellan Ryssland och Ukraina

  2015.

  Open access
 • Karlin Björk, Simon

  Försvunna å- och sjönamn i Roslagen: Hydronymisk rekonstruktion på grundval av tre undersökta ortnamn i Norrtälje kommun

  2015.

  Open access
 • Källquist, Elin

  Spelar språkriktigheten in?: En undersökning av språkriktighetsvariabler i elevtexter betygsatta med E respektive F

  2015.

  Open access
 • Kärf, Josefin

  Kan kön påverka texters perspektiv och tema?: En jämförande analys av pojkars och flickors texter i det nationella provet i svenska 1 för gymnasiet

  2015.

  Open access
 • Lantz, Frida

  "Det känns inte komfortabelt att läsa texten.": Stil i den vetenskapliga genren i gymnasieskolan

  2015.

  Open access
 • Lindström, Elin

  Inkluderande eller exkluderande vårdspråk?: En studie av läsbarhet, tilltal och normreproduktion i fyravårdtexter om vestibulit

  2015.

  Open access
 • Lindström, Elina

  Boye och "jag": En grammatisk analys av en litterär persona

  2015.

  Open access
 • Mark, Malin

  Brokiga blad och vilda exemplar: En studie om encyklopeditet inom lexikografi med utgångspunkt i två ordböckers växtdefinitioner

  2015.

  Open access
 • Masus, Anna

  Utveckling av bestämdhet: En jämförande studie av vuxna andraspråkselevers texter

  2015.

  Open access
 • Molife, Linn

  Föreställningar kring talspråk i förorten: En attitydundersökning av och bland flerspråkiga ungdomar

  2015.

  Open access
 • Müller, Ester

  Pedagogisk kartläggning i introduktionsprogrammet språkintroduktion: Lärares perspektiv på vikten av kartläggning i undervisning med sent anlända elever

  2015.

  Open access
 • Nilsson, Sofia

  Sitter yrkeskompetensen i språket?: Attityder till språkliga avvikelser i andraspråkssvenska i skrift

  2015.

  Open access
 • Nordling, Susanne

  "Lite konstig ordföljd ibland men det funkar i stilnivå": En undersökning om studenters kunskaper, uppfattningar och attityder till multietnisk socio-dialekt

  2015.

  Open access
 • Norstedt, Sarah

  "Det känns konstigt och onaturligt på något sätt" En kvantitativ studie om hur gymnasieelever benämner könsorganen

  2015.

  Open access
 • Norstedt, Sarah

  "Alltså jag hatar hat": En kvantitativ undersökning om skällsord bland svenska som andraspråks elever

  2015.

  Open access
 • Olander, Helle

  Kvinnor, män, barn och äldre: Konstruktioner av kön i Feministiskt initiativs partiprogram och Sverigedemokraternas principprogram

  2015.

  Open access
 • Ollson, Klara

  Förstår ni? Kommer ni ihåg? Eller hur?: En studie av frågor och återkoppling i undervisning i svenska som andraspråk på gymnasiet

  2015.

 • Olsson, Sandra

  Språktest för medborgarskap: En diskursanalytisk studie av debatten i Sverige 2002-2015

  2015.

 • Persson, Anders

  Brottets anatomi: Om sambandet mellan berättelsestruktur och ledfamiljer i fyra artiklar om Anders Behring Breiviks attentat på Utöya

  2015.

  Open access
 • Persson, Ann

  Tala om grammatik!: Smågruppssamtalets inverkan på språklig medvetenhet

  2015.

  Open access
 • Pettersson, Olof

  "Vi jobbar ändå på en myndighet va": Hur klarspråk tillämpas på Försäkringskassan ur ett praktikerperspektiv

  2015.

  Open access
 • Rashid, Narin

  Skriftlig anpassning: Vuxna andraspråksinlärares kommunikation i text

  2015.

 • Rydell, Sofi

  ”I am not well, and need a change”: Charlotte Brontës Shirley i ny översättning

  2015.

  Open access
 • Samuelsson, Maja

  När ska jag använda man?: En semantisk analys av pronomenet man

  2015.

 • Sangfelt, Adrian

  Verbfinala strukturer och OV-ledföljd i äldre svenska: En studie i syntaktisk förändring

  2015.

  Open access
 • Senter, Karin

  "Det är som att vi rappar": om tjejers inställning till och användning av förortsslang

  2015.

  Open access
 • Shabani, Edona

  Processbarhetsteorin - alltid tillämpar?: En undersökning av processbarhetsteorin baserad på 22 inlärartexter

  2015.

  Open access
 • Sjöblom, Lena

  Tala svenska om Sverige: En bildanalys av ett bildläromedel för A-kursen inom sfi

  2015.

  Open access
 • Thorén, Sofia

  Modala och futurumbildande hjälpverb i svenska som andraspråk

  2015.

  Open access
 • Tsiouris, Mikael

  Genusmysteriet: En transitivitetsanalys av Martin Widmarks LasseMajas detektivbyrå ur ett genusperspektiv

  2015.

  Open access
 • Utterklo, Ida

  Huginn och inte Tanken: Om översättning av namn i Snorres Edda

  2015.

  Open access
 • Valdeson, Fredrik

  Argumentstruktur i förändring: Verben sända och giva i fornsvenska och äldre nysvenska

  2015.

  Open access
 • Wadberg, Andreas

  ”Varmt välkommen med din ansökan!”: En genreanalys av platsannonser på internet

  2015.

  Open access
 • Wenell, Linnea

  Den engelska ing-formen i nyöversättning: En komparativ grammatisk studie av två svenska översättningar av James Joyces Ulysses

  2015.

  Open access
 • Widman, Anna Karin

  Skrivprov på dator eller för hand?

  2015.

  Open access
 • Wingård, Per

  "Om jag är dålig jag slutar": En studie av grammatiska avvikelser utifrån processbarhetsteorin i skönlitterär andraspråkssvenska

  2015.

  Open access
 • Wolmar, Gordon

  Gotiska verbalprefix som markörer av särdraget State or Change of State: En förberedande undersökning

  2015.

  Open access
 • Yalcin, Hidayet

  Nordisk grannspråksförståelse i en skandinavisk skola utomlands

  2015.

  Open access
 • Yang, Yang

  ”Wǒ zhǐ ramla-le”: Om kinesisk-svensk kodväxling hos tvåspråkiga barn i Sverige

  2015.

  Open access
 • Zart, Milena

  Texter om hjärtebarn: En analys av begriplighet, mottagaranpassning och trovärdighet hos informationstexter om barnhjärtfel

  2015.

  Open access
 • Zoege, Mareike

  Tilltalsformer och personbeteckningar i skönlitterära översättningar mellan svenska och tyska

  2015.

  Open access
 • Albin Svensson, Fredrik

  Hur användbar är keywordmetoden?: En studie av memoreringstekniker vid ordinlärning

  2014.

  Open access
 • Andersson, Johanna

  Grannspråken i undervisningen: en kvalitativ intervjustudie

  2014.

  Open access
 • Andersson, Sigrid

  Den svenska idrottsmodellen?: Bilden av Riksidrottsförbundets ideologi gällande bredd- och elitidrott så som den uttrycks i visionsdokumentet Idrotten Vill 

  2014.

  Open access
 • Annmo, Ellinor

  "Det passar ju bra om man gillar tjejer": En analys av processer och presuppositioner i två ungdomsromaner om icke-heterosexuell kärlek

  2014.

  Open access
 • Asp, Jenny

  "Vi har ingen planet B": En diskursanalytisk studie av röster, positioneringar, ansvar och agentivitet i svenska medietexter om klimatfrågan

  2014.

  Open access
 • Björk, Frida

  Hej, en kaffe, tack!: En studie om att inleda och avsluta samtal i vanliga servicesituationer

  2014.

  Open access
 • Bratt, Elin

  Toppbetyg i svenska: – En studie av kopplingen mellan textkvalitet och högsta betyg i svenska över tid

  2014.

  Open access
 • Brolén, Angelina

  SJ- OCH TJ-LJUDENS STAVNING: En empirisk undersökning bland andraspråksinlärare på SFI- och SVA-nivå

  2014.

  Open access
 • Båtman, Annie

  Idiolekter - individuella språk: En språkvetenskaplig tvillingstudie

  2014.

  Open access
 • Callin, Markella

  Gammalstafning eller nystavning?: En komparativ analys av tidningsspråket efter 1906 års stavningsreform

  2014.

  Open access
 • Carlsson, Karin

  Den blekingska dialekten eller dialekter i Blekinge?

  2014.

 • Dahlgren, Jenny

  Nominalisering: en studie i nominalisering hos elevtexter i svenska 1 och svenska som andraspråk 1

  2014.

 • Dahlin, Veronica

  "OCH SEN LAGADE EN FINT SNÖGUBBE": En jämförande studie av inlärare i svenska som andraspråk och deras grammatiska kompetens på SFI-nivåerna B, C och D

  2014.

  Open access
 • Dahlström Wenngren, Agneta

  Båda språken i hjärtat, jag är ju född här.: Om att välja svenskämne på gymnasiet.

  2014.

  Open access
 • Danielsson, Sara

  Läsförståelse på nationella provet: Vilken läsförståelse krävs för att uppnå betyget E i årskurs 9 jämfört med betyget G?

  2014.

  Open access
 • Dolve, John

  Svenska gymnasieelevers användning av partikelverb: Svenska och svenska som andraspråk i jämförelse

  2014.

  Open access
 • Engdahl, Annika

  Nyordbildningar i Ronja Rövardotter: En undersökning av åtta nyordbildningar i Astrid Lindgrens ungdomsbok och dess översättning till norska och danska.

  2014.

  Open access
 • Ericson, Nina

  Språkvanor och självskattad språkutveckling hos svenskar på Island: En studie av flerspråkighet i andraspråksmiljö

  2014.

  Open access
 • Eriksson, Ingela

  Ordbildningsundervisningskunskaper: En studie av sfi-lärares kunskaper om ordförråd och ordbildning i det svenska språket

  2014.

  Open access
 • Eriksson, Josefin

  Satskonnektion: – en komparativ studie av tillämpningen av satskonnektiver i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet

  2014.

 • Gellin, Filip

  Mersault eller Meursault?: En komparativ studie av två översättningar av Albert Camus Främlingen

  2014.

  Open access
 • Grönlund, Jeanette

  Läsutmaningar för vuxna andraspråksläsare i en läromedelstext

  2014.

  Open access
 • Gunnarsson, Karin

  Inget kommer lätt och man måste kämpa på: En komparativ studie av svenska som andraspråksinlärares skriftliga förmåga inom den beskrivande genren på gymnasienivå

  2014.

  Open access
 • Haas, David

  Gymnasieelevers skriftliga argumentation: En jämförande studie av gymnasieelevers skriftliga argumentation i nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 1

  2014.

  Open access
 • Hellgren, Margareta

  Tala är silver, tiga är visdom: Användningen av konventionaliserade flerordsuttryck hos vuxenstuderande i svenska som andraspråk

  2014.

  Open access
 • Hellsten Romeborn, Amanda

  RFSU – normbrytande?: En kritisk diskursanalys av sexualrådgivningsbroschyren Sex – på ditt sätt: om sex för unga.

  2014.

  Open access
 • Henricson, Karolina

  Verb i elevtexter: En komparativ studie av elevtexter med olika betyg

  2014.

 • Hietanen Ingman, Minna

  Opersonliga personliga brev: En studie av språkdrag i CV:n

  2014.

 • Holmgren, Jonathan

  Dialekter i svenskämnet: En studie av dialekters utrymme i undervisning och läromedel i gymnasieskolan

  2014.

  Open access
 • Horn af Åminne, Adam

  Ljudutveckling på g?: En kronologisk och geografisk studie över ljudförändringen /k/ > /ɣ/ i pronomenen jak, mik, þik och sik i svenska medeltidsdiplom

  2014.

 • Hugestam, Daniel

  Tala är silver, därefter guld: En analys av kravprogressionen i muntliga nationella prov i svenska

  2014.

  Open access
 • Huss, Oskar

  Vad blir bättre med åren?: En komparativ undersökning av elevtexter från högstadiet och gymnasiet

  2014.

  Open access
 • Johansson, Maria

  En som könsneutralt generaliserande pronomen: – ett feministiskt och normkritiskt reformförslag

  2014.

  Open access
 • Jonsson, Sara

  Betyg på sin muntliga grammatik?: Sambandet mellan grammatisk utvecklingsnivå och betyg på det muntliga nationella provet i SVA1

  2014.

  Open access
 • Jäger, Doris

  Samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk och yrkeslärare på gymnasiet

  2014.

  Open access
 • Karlsson, Lovisa

  "Är det här ens svenska?": En undersökning av förekomsten av dialektord i Kalmar och Mönsterås

  2014.

  Open access
 • Lann, Johanna

  Valet mellan de två svenskämnena: En undersökning av hur olika gymnasieskolor avgör vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk

  2014.

 • Larsson, Fanny

  Mjuk och varm eller långsam och bonnig?: Om gotländska gymnasieungdomars attityder till dialekt samt dialektundervisningens betydelse sett ur ett lärarperspektiv

  2014.

  Open access
 • Leibring Svedjedal, Carin

  Studenters attityder till könsneutralt språkbruk: Henen som generaliserande pronomen och könskonträra namn

  2014.

  Open access
 • Lindbom, Karin

  Dialekt i skönlitterära texter med åländska exempel

  2014.

 • Ljung, Sandra

  "Hon är sniken - inte slarvig": En SFG-analys av hur kvinnliga och manliga politiker framställs i media efter skandaler

  2014.

  Open access
 • Maconi, Stephen

  Lika värd men hör inte hit: En undersökning om svenska gymnasieelevers attityder till finsk och engelsk brytning

  2014.

  Open access
 • Nordin, Sara

  Har grammatiken någon betydelse?: En undersökning om grammatiska skillnader mellan de två betygen A och C i elevtexter i gymnasiet

  2014.

  Open access
 • Olsson, Karl-Fredrik

  Förändringar och Förvillelser: Skriftspråkets modernisering mellan år 1895 och 1938 i en roman av Hjalmar Söderberg

  2014.

  Open access
 • Paulsrud, Emil

  Kategoriseringar av hen: Genusperspektiv på bruket av hen på Twitter

  2014.

  Open access
 • Pettersson, Mikaela

  Speglar läromedel i svenskämnet jämställdhet mellan män och kvinnor?

  2014.

  Open access
 • Pettersson, Olof

  Klarspråkets effekter för myndighetsspråk: En studie av utformning och effekter av ett autentiskt klarspråksarbete

  2014.

  Open access
 • Rydving, Karin

  "Allt ser rätt ut!": Språkliga strategier hos några svenskar bosatta i Norge

  2014.

  Open access
 • Rylander, Johanna

  Vem hörs mest idag?: En studie av verbal interaktion och könsmönster i klassrummet

  2014.

  Open access
 • Sangfelt, Adrian

  Om uppkomst och spridning av ha-bortfall i äldre svenska: En studie i syntaktisk innovation och förändring

  2014.

  Open access
 • Sidebo, Sofia

  ”Jag har ett annorlunda organ än killar.”: En kvantitativ studie av unga tjejers ord för det kvinnliga könsorganet

  2014.

  Open access
 • Siljevall, Karin

  Tankar, åsikter och erfarenheter av jiddisch

  2014.

  Open access
 • Sjöström, Hanna

  Dags att deklarera 1974-2014: En språklig, kvantitativ analys av en offentlig broschyr under fyrtio år

  2014.

  Open access
 • Slotte, Madeleine

  Nationella prov eller studentskrivningar?: En jämförelse mellan det nationella provet i kursen Svenska B i Sverige och studentskrivningen i kursen Svenska som modersmål i Finland

  2014.

  Open access
 • Sundqvist, Anna

  Vart ska jag och hur kommer jag dit?: Målrelaterat arbete och bedömning i förberedelseklassen

  2014.

  Open access
 • Söderström, Johanna

  "Om ett lejon skrifver böcker ...": En analys av ersättande uttryck i Frida Stéenhoffs drama Lejonets unge

  2014.

  Open access
 • Sörgard, Maria

  Liv, lust och läge: En undersökning av hur Sveriges kommuner beskriver sig själva i platsannonser

  2014.

  Open access
 • Tekeyan, Razmig

  Prepositioner i skrift: En undersökning av prepositionsanvändningen hos elever med svenska som andraspråk.

  2014.

 • Tengbom Zetterman, Emilie

  Skrivförmåga i förfall?: En undersökning av elevers argumenterande skrivande 2002 och 2012

  2014.

  Open access
 • Tingvall, Emelie

  Snacka svengelska: En undersökning om attityder till engelska ord och uttryck i vardagligt talad svenska

  2014.

  Open access
 • Ulfsson, Freja

  Mellan Sverige och Finland: En kvalitativ studie av svenskundervisningen på åländska gymnasieskolor

  2014.

 • Valdeson, Fredrik

  Vg 199 Norra Lundby. Ett förslag till tolkning

  2014.

  Open access
 • Valdeson, Fredrik

  Vg 199 Norra Lundby: Ett förslag till tolkning

  2014.

 • Wahlström, Elin

  Översättning av ironi i Jane Austens Stolthet och fördom

  2014.

 • Wettainen, Monica

  Minoritetsspråk i svenskämnet?: En sociolingvistisk studie bland gymnasieelever

  2014.

  Open access
 • Wolmar, Gordon

  Etymologiska studier i äldre isländsk språkhistoria: japr, *flopta och Gullveig

  2014.

 • Woo, Hani

  Engelskt inflytande i svenska och koreanska: En jämförande attitydundersökning

  2014.

  Open access
 • Öström, Sofia

  "Åtalet är därmed styrkt och skall bifallas": En diakron undersökning av språket i domar från Uppsala tingsrätt

  2014.

  Open access
 • Andersson, Cornelia

  Om fundamentets inverkan på ordföljden: En studie av muntliga berättelser producerade av andraspråksinlärare av svenska

  2013.

 • Aranius, Jessica

  Vem står vid spisen?: En diakronisk analys av hur föräldrar framställs i barnböcker

  2013.

  Open access
 • Arbin, Lisa

  Älvdalsmålet under förändring: En studie genom tre generationer

  2013.

  Open access
 • Arvidsson, Anna

  Det görar ingenting om du frågar mycket: SFI-elevers semantiska och morfologiska utveckling

  2013.

  Open access
 • Aspemo, Amanda

  Stäng dörren!: En undersökning av imperativ i svenska 1900-talsdramer

  2013.

 • Bergenhök, Malin

  Referatskrivande på gymnasiet: -att följa instruktioner och bearbeta andras text till egna ord

  2013.

  Open access
 • Betnér, Laura

  "För vårt lands bästa": Hur klarspråk motiveras i Sverige respektive Mexiko

  2013.

  Open access
 • Davidsson, Nina

  Flickan eller tjejen?: En studie om hur översättarens ordval påverkar läsaren med fokus på nyöversättning.

  2013.

  Open access
 • Devine, Josefin

  Skord, människorna och döden: En stilstudie av Kerstin Ekmans roman Rövarna i Skuleskogen

  2013.

  Open access
 • Edander, Lena

  Bedömaröverensstämmelse vid Nationella provet i svenska för gymnasiet kurs 1, skrivdelen

  2013.

  Open access
 • Erkas, Mats

  Holmbomålet: Analys av tal på estlandssvensk dialekt

  2013.

  Open access
 • Fjellander, Gabriel

  Med dig vare också Herren: En undersökning av attityder till gudstjänstens språk i Svenska kyrkan

  2013.

  Open access
 • Forslöf, Emelie

  Samtal och analys av litteratur och film: En modell för arbete med Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö

  2013.

  Open access
 • Golosz, Katarzyna

  Från polska till svenska: En undersökning av talspråksmarkörer i en modern polsk romanoch dess översättning till svenska.

  2013.

 • Haas, David

  Och syntaxen har sin gång: En komparativ studie av svenska som andraspråksinlärares grammatiska kompetens i tal och skrift på B1-nivå

  2013.

  Open access
 • Heglert, Hanna

  Same same but different: Hur lärare bedömer samma elevtext

  2013.

  Open access
 • Holm, Carita

  Sexuella runinskrifter

  2013.

  Open access
 • Hovland, Helen

  "Man måste undervisa i det": En studie i yrkeslärares arbete med läsförståelsestrategier

  2013.

  Open access
 • Idevall, Kerstin

  "Vi förändras hela tiden och det vi kan göra är att fortsätta leva liksom och gå framåt": Identitetsskapande hos unga andraspråkselever

  2013.

 • Jakobsson, Hannah

  Varför, hvorfor, kvifor?: Lärarstudenters inställning till grannspråksundervisning

  2013.

  Open access
 • Karlin Björk, Simon

  Allitteration med s- i rímur före 1550

  2013.

  Open access
 • Kimell, Julia

  ”Jo häjjo, ha du vari å fiska någi åå då?”: Ålänningars dialekt och identitetsskapande på Facebook, i e-post och i sms-meddelanden.

  2013.

  Open access
 • Klang, Julia

  Gestaltande beskrivningar i elevtexter: Kvalitativ textanalys av elevtexter

  2013.

  Open access
 • Lande, Emeli

  Flerspråkighet och identitet: En kvalitativ undersökning av några flerspråkiga elevers förhållningssätt till sin flerspråkighet och sin identitet

  2013.

  Open access
 • Lantz, Lotta

  Motsvarar en högre språklig utvecklingsnivå ett högre betyg på nationella provet?: En jämförelse mellan elevers språkliga utvecklingsnivå och betyg på nationella provet i Svenska som andraspråk i år 9

  2013.

  Open access
 • Lemberger, Rebecca

  Universellt nödvändig?: En undersökning av högpresterande gymnasisters upplevelse av genrepedagogiken samt deras bild av ett litterärt metaspråk

  2013.

  Open access
 • Lindstén, Josefin

  Är det framsidan som räknas?: En multimodal analys av framsidor till tidskrifter inom träning och hälsa

  2013.

 • Löfving, Nils

  Göt, Göte, Gös eller Geter?: Bro-stenen under 400 år

  2013.

  Open access
 • Magnusson, Simon

  Jämställda gatan: Personbaserade gatunamn och ideologierna bakom

  2013.

  Open access
 • Marijanac, Dejan

  Mandarintalares tankar om sin svenskinlärning

  2013.

 • Melander, Ida

  Svenska med eller utan engelska?: Hur engelska ord i svensk text påverkar läsarens uppfattning

  2013.

  Open access
 • Nilsson, Emma

  Stora A eller jättemycket bajs?: En språkvetenskaplig undersökning av hur omsorgspersonal benämner kroppsliga produkter

  2013.

  Open access
 • Nilsson, Maria

  Emotivitet och rock'n'roll: Hur uttrycks värderingar i skivrecensioner?

  2013.

 • Nilsson, Sofia

  Dejligt och kjempeflott i svenskämnet: De nordiska grannspråken i dagens svenskundervisning

  2013.

  Open access
 • Nordkvist, Anders

  Den som vill, kan: Dansk-svensk språkkontakt – i verkligheten och på webben

  2013.

  Open access
 • Olsenmyr, Emil

  Nya medier: samma tugg?: En studie av fem svenska politikers språkbruk på Twitter.

  2013.

  Open access
 • Paulsrud, Emil

  Dialektal variation och förändring i Mora: Individuell variation som grund för språklig förändring

  2013.

  Open access
 • Rakovic, Sandra

  Va? Ska vi skriva för hand?: En kvalitativ studie av datorskrivna och handskrivna elevtexter

  2013.

 • Rakovic, Sandra

  Va? Ska vi skriva för hand?: En kvalitativ studie av datorskrivna och handskrivna elevtexter

  2013.

  Open access
 • Romano, Christian

  Ég meina það sé úr Eddu. Jón Rúgmanns avskrift av Uppsala-Eddans Gylfaginning ur handskriften R 683

  2013.

  Open access
 • Rosén, Hanna

  "Värst vad du har blivit kawaii på sistone!": En undersökning av slanguttryck, lånord och språkblandning i svensk-japansk subkultur

  2013.

  Open access
 • Sangfelt, Adrian

  Ändelsevariation hos svaga maskulina substantiv i äldre svenska: En studie i morfologisk variation och förändring

  2013.

  Open access
 • Sjökvist, Helena

  Modelläsaren i bostadsannonsen

  2013.

  Open access
 • Säterberg, Elsa

  Lättillgängligt eller löjligt?: ‐En studie av attityder till ungdomsmottagningarnas webbtexter.

  2013.

  Open access
 • Vinsa, Anneli

  Nominalfrasutveckling hos andraspråkstalare?: En textanalytisk undersökning av sex texter på svenska skrivna av sex andraspråksinlärare inom sfi-utbildningen

  2013.

  Open access
 • Woo, Hani

  Inversion och satsadverbialsplacering i koreanska universitetsstudenters inlärarsvenska

  2013.

 • Zdrnja, Maja

  Satsadverbialplacering: En studie av skillnader i satsadverbialplacering mellan receptiva och produktiva kunskaper hos andraspråksinlärare

  2013.

  Open access
 • Åberg, Mats E

  En dag i riksdagens Twitterrum: En språklig analys av samtliga riksdagsledamöters twittrande under 24 timmar

  2013.

  Open access
 • Åkerström, Hanna

  Interpunktion i runstensinskrifter från tidig vikingatid

  2013.

  Open access
 • Axén, Ingrid

  Vilka faktorer avgör hur en person framstår i en text?: Analys av processtyper, förstadeltagare och modalitet i partiledarintervjuer från 2010

  2012.

  Open access
 • Barkelind, Malin

  "Ok /pappa": Vuxnas språk i personliga meddelanden på Facebook

  2012.

  Open access
 • Bergkvist, Jennifer

  Känslodyslektiker, själavårdstekniker och prioriteringsdissonans – en analys av språket i Timbuktus texter

  2012.

  Open access
 • Bosäter Kindwall, Emelie

  Skiljetecken: -och hur elever i årskurs 9 och gymnasieskolans svenska B behärskar att använda sig av dessa

  2012.

 • Bylund, Alexander

  Det dialogiska klassrummet: En studie av hur dialogisk undervisning kan realiseras och vilka attityder eleverna har till undervisningen

  2012.

  Open access
 • Daleflod, Andrea

  Alla blå bär är blå bär - även blåbär - men det är bara blåbär som är blåbär: En studie av särskrivningar i annonser på Internet

  2012.

  Open access
 • Emanuelsson, Sofia

  "HEN är bara en pseudonym för fega butches": Konstruktioner av kön i debatten om hen

  2012.

  Open access
 • Eriksson, Kristina

  Andraspråksstudenters konnektivbruk: En kartläggning av vanliga fel i konnektivbruket hos studenter med svenska som andraspråk

  2012.

  Open access
 • Fischer, Jonas

  Stilmarkörer i SAOL – och i verkligheten.: En studie av norm och bruk

  2012.

  Open access
 • Fjellander, Johanna

  Berättande drag i argumenterande elevtexter

  2012.

  Open access
 • Flygh, Zandra

  Allergi mot särskrivningar?: Reaktioner på och konsekvenser av felaktig särskrivning

  2012.

  Open access
 • Gustavsson, Christine

  Språkval i mångspråkiga stadsdelar: En studie om flerspråkigas språkval i vardagen

  2012.

 • Gärdenfors, Moa

  Ska barn med cochleaimplantat vara tvåspråkiga?: Satskonnektionen hos en- och tvåspråkiga barn med cochleaimplantat

  2012.

  Open access
 • Göthe, Therese

  ”Vi är väl inga jävla präster”: - ungdomars attityder till och användande av svordomar

  2012.

  Open access
 • Hagman, Rickard

  Genre - Ett lättförståeligt begrepp?: En kvalitativ undersökning kring svensklärares syn och förhållningssätt till begreppet genre

  2012.

  Open access
 • Hedlund, Simon

  Styckeindelning och textbindning: En studie av 12 gymnasietexter

  2012.

  Open access
 • Heglert, Hanna

  Satsadverbial: Användning av satsadverbial i elevuppsatser i nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9

  2012.

  Open access
 • Hol, Frida

  Lättlästa nyhetstexter?: En jämförande analys av hur lättförståeliga texter från tidningarna 8 SIDOR och Sesam kan anses vara ur ett andraspråksperspektiv.

  2012.

  Open access
 • Högbladh, Maria

  Segregation eller för tidig integration: En studie om nyanlända elevers övergång från för beredelseklass till ordinarie klasser

  2012.

 • Jonsson, Ida

  I say, good sir! Jag säger då det, min bäste herre!: Översättning av akt I-IV ur pjäsen London Assurance av Dion Boucicault samt översättningsvetenskaplig kommentar och undersökning av avsidesrepliker i svensk- och engelskspråkigt drama

  2012.

  Open access
 • Kjetselberg, Alexander

  Kan ett kön göra mer fel än det andra?: Manliga fotbollskommentatorers genusperspektiv vid misstag av fotbollsspelare

  2012.

  Open access
 • Larsson, Michael

  Skrivande utifrån bilder i skola: Systemisk-funktionell analys av flickors och pojkars novellskrivande med inspiration från bild

  2012.

  Open access
 • Lazic, Daria

  Hur talar uppländska ungdomar?: En studie av uppländska dialektala särdrag

  2012.

  Open access
 • Lidén, Gertrud

  Är du godkänd?: Bedömning av nominalfraser i Tisus enligt performansanalysmodellen

  2012.

  Open access
 • Lindvall, Linnea

  Talar man klarspråk på Åland?: En undersökning av åländska myndighetstexter ur ett klarspråksperspektiv

  2012.

  Open access
 • Lund, Rasmus

  Vem är man och vem är du?: En studie i bruket av du som generiskt pronomen

  2012.

  Open access
 • Modéer, Tuva

  Alfabetisering kopplad till elevernas vardag.: En väg till ett långsiktigt lärande.

  2012.

  Open access
 • Nikula Harrysson, Johanna

  Sär skrivning och andra coola skrivningar bland dom i Nian: En jämförande undersökning av svenska och finlandssvenska elevers skrivande i årskurs 9

  2012.

  Open access
 • Nolgård, Olle

  Attitydproblem?: Inte e... om Hudikungdomars bruk av - och attityd till den egna dialekten

  2012.

 • Nord, Charlotta

  Klarspråk i kommunen: En undersökning av Uppsala kommuns medborgarvända beslutstexter

  2012.

  Open access
 • Nyrén, Jenny

  Amerikansk kultur på svenska.: En undersökning av kulturella referenser i översättning

  2012.

 • Paavilainen, Heidi

  Kulturell rikedom i skrivande: En jämförelse av berättande texter mellan elever i svenska och svenska som andraspråk.

  2012.

  Open access
 • Palumbo, Alessandro

  Gutarunor: Studie i runformernas bruk och utveckling på Gotland under medeltiden och reformationstiden

  2012.

  Open access
 • Paulsrud, Emil

  Ungdomars dialekt i Mora: Dialektutjämning och regionalisering på 2010-talet

  2012.

  Open access
 • Reimer, Rebecca

  "Två ord som är lagt ihop": En jämförelse mellan andraspråkselever och svenskelevers nominalfraser

  2012.

  Open access
 • Renman, Jeanette

  Ja prata int så mycke dialekt, tro ja i alla fall: Om attityden till den egna dialekten hos högstadieelever i Lycksele

  2012.

  Open access
 • Sandström, Henrik

  Bullmormor och Stålfarmor?: En attitydundersökning om orden mormor och farmor

  2012.

  Open access
 • Skoog, Mia

  Gymnasisters argumenterande texter: Jämförande analys av elevtexter i svenska som andraspråk 1 och svenska 1

  2012.

  Open access
 • Strandberg, Emma Marie

  Lärares syn på användningen av skönlitteratur i svenska som andraspråk: en intervjubaserad studie

  2012.

 • Strindberg, Mattias

  Lärarkommentarer i svenska som andraspråk: En kvantitativ studie av lärares kommentarer i elevuppsatser

  2012.

 • Svensson, Malin

  Oj, vad du har växt!: Om de dubbla supinumformerna växt och vuxit

  2012.

  Open access
 • Tyurina, Alexandra

  Filmtitlar på engelska - moderna eller tillgjorda? Språkbrukares attityder till filmtitlar på engelska på engelskspråkiga filmer

  2012.

 • Valdeson, Fredrik

  Konstruktionsval vid verbet ge från fornsvenska till nusvenska

  2012.

  Open access
 • Wahlund, Emma

  "He gå som bra": En undersökning av fyra markerade drag i norrländska dialekter.

  2012.

  Open access
 • Widegren, Nora

  Kalle, Olle, Maja, Ida Vad ska barnet heta: En studie av föräldrars namnval

  2012.

  Open access
 • Wik, Gabriel

  Preteritumanvändning som omfattar nu-situationer: Jämförelse mellan gymnasieelever med svenska som andraspråk och svenska som modersmål

  2012.

  Open access
 • Wingård, Per

  Referensbindning i nationella prov: En studie om sambandet mellan gymnasieuppsatsers textbindning och deras betyg

  2012.

  Open access
 • Zettergren, Inger

  Om lärares attityder till Svenska som andraspråk

  2012.

  Open access
 • Åkerström, Hanna

  Sm 144 Gursten: En småländsk runsten från tidig vikingatid

  2012.

  Open access
 • Andersson, Anna

  En jämförelse av nyhetsartiklar: I tidningstryck och på webben ur ett läsbarhetsperspektiv

  2011.

  Open access
 • Ax, Ingrid Maria Viktoria

  "Sof sött, i frid, Du får tids nog vaka": En jämförelse av dikter till barn skrivna av Carl Michael Bellman och Magnus Uggla

  2011.

  Open access
 • Bergqvist, Amanda

  Regionala antroponomastikon under runsvensk tid

  2011.

  Open access
 • Charipova-Akgül, Malika

  Jag tänker att det blir fint väder imorgon: Andraspråksinlärares användning av svenska kognitionsverben tänka, tro och tycka

  2011.

  Open access
 • Fröberg, Linnea

  Godkända grunder: En jämförelse av skriftlig färdighet mellan uppsatser i två olika behörighetsgivande prov

  2011.

  Open access
 • Hammarsten, Ellinor

  Endonymer och exonymer: Om bruket av svenska ortnamn i några moderna utländska källor

  2011.

  Open access
 • Holmgren, Tomas

  "Teorin ägnar sig åt...": Utbildningsvetenskapsteori i ideationellt perspektiv

  2011.

  Open access
 • Johansson, Jannicke

  Det enda könet: Föreställningar om kropp, kön och sexualitet i Om sättet att tillhopa gå

  2011.

  Open access
 • Larsdotter Flygt, Anna

  Arbete kring texttyper/genrer i svenska på gymnasiet:  

  2011.

  Open access
 • Ljungqvist, Ajantha

  Det är lärarna som bestämmer hur viktigt det är, inte jag!: En kvalitativ undersökning om lärares och elevers upplevelser av momentet tala i undervisningen

  2011.

  Open access
 • Lyckberg, Julia

  Den typiska krönikan: En multimodal analys av kröniketexter

  2011.

  Open access
 • Marcström, Anna

  Läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk: En jämförande studie av elevers resultat på läsförståelseprovet i åk 9

  2011.

  Open access
 • Nilsson, Anna

  Låter svensk musik bättre på engelska?: En analys av kodväxling i svenska raptexter

  2011.

  Open access
 • Norling, Stefan

  Somaliska andraspråksinlärares attityder till modersmålet och andraspråket svenska

  2011.

  Open access
 • Palumbo, Alessandro

  Ett fragment av Barlaams saga ok Josaphats: Diplomatarisk utgåva av AM 231 VII fol. med en paleografisk och ortografisk undersökning

  2011.

  Open access
 • Repa, Johanna

  Skriftspråksskillnader?: En jämförande studie av flickor och pojkars skriftspråk på gymnasienivå

  2011.

  Open access
 • Romano, Christian

  Skald risti. En studie av förhållandet mellan fornöstnordiskt och fornvästnordiskt diktarspråk.

  2011.

  Open access
 • Shahsavar, Negin

  ”Palla göra något svårt”: En undersökning av elevers resonemang vid valet av skrivuppgift på nationella provet i Svenska B

  2011.

  Open access
 • Skeffington, Margaretha

  Kodväxling mellan svenska och engelska hos tvåspråkiga barn

  2011.

  Open access
 • Sörlid, Ina

  "Beigeorangerosa”, ”läskigt vatten-blå” eller ”röd som blod eller en ros”: En undersökning av skolelevers kunskap om färger och färgord.

  2011.

  Open access
 • Valberg Simpson, Tilda

  Den gode språkinläraren: En intervjuundersökning

  2011.

  Open access
 • Wretström, Mari

  Han är snäll och hon känner sig lite ledsen: En semantisk studie av personbeskrivande adjektiv i populära barnböcker

  2011.

  Open access
 • Wärn, Anna

  Måste det vara så komplicerat?: En undersökning av attityder till klarspråk

  2011.

  Open access
 • Andersdotter, Karolina

  Hur Njáll blev Njal men inte Njål: Om isländska sagonamn i svensk översättning

  2010.

  Open access
 • Asp, Jenny

  Svenske ministern Annika och nye statsrådet: en korpusbaserad undersökning om adjektivets a- och e-former i personsyftande uttryck och dess utveckling från 1965 till 1998

  2010.

  Open access
 • Högberg, Emelie

  Efter namnet kommer efternamnet - men vems?: En studie över val av efternamn vid äktenskap

  2010.

  Open access
 • Jonsson, Anna Liv

  Skådespelarens uppgift är att handla: En semantisk undersökning av en teaterkontext

  2010.

  Open access
 • Måhl Åsberg, Hanna

  Grälsjuka svenskar: En undersökning av verbala konflikter i två svenska 2000-talsfilmer

  2010.

  Open access
 • Onkamo, Tiina

  Det beror nog på att idag måste man vara lite tuffare.: Syntax i nationella prov skrivna av andraspråksinlärare

  2010.

  Open access
 • Petrulevich, Alexandra

  Västslaviska toponymer i Knýtlinga saga ur skrivarens perspektiv: ortografiska anpassningar eller ortografiska fel?

  2010.

  Open access
 • Renman, Jeanette

  Fundamentstvång i SMS?: Om platshållartvånget i moderna skriftspråksformer

  2010.

  Open access
 • Svedin, Jon

  Janusansikten? - en studie i flerspråkiga högstadielevers syn på sin identitet

  2010.

  Open access
 • Öhlund, Lovisa

  De e gotländske de ska va!: En uppsats om gotländska ungdomars dialekt.

  2010.

  Open access
 • Andersson, Ebba Lovisa

  Kärlek – magi eller galenskap?: En kvalitativ undersökning av kärleksbegreppets dolda metaforik

  2009.

  Open access
 • Andersson, Malin

  Vem vet mest?: En komparativ analys av artiklar i Dagens Nyheter och Metro

  2009.

  Open access
 • Björke, Sara

  "Så kommer en person in som länge har stått utanför.": en jämförande studie av fyra svenska partiledares metaforbruk i partiledardebatt

  2009.

  Open access
 • de Faire, Niclas

  Fallen som föll: en studie av kasusbortfall i ett medeltida brev

  2009.

  Open access
 • Edwardsson, Kristin

  Bland frågor och svar - vem säger vad, när och var?: En undersökning om högstadieelevers situationsanpassade språkbruk

  2009.

  Open access
 • Granström, Frederik

  ”Vissa går på det men jag tror inte på det”: En kvalitativ undersökning av hur elever på Fordons-, Bygg- och Teknikprogrammet löser en skrivuppgift i det nationella provet i Svenska B

  2009.

  Open access
 • Koivisto, Milla

  Attityder, ålder och språkundervisning: Några gymnasieelevers upplevelser av och attityder till svenska språket i Finland

  2009.

  Open access
 • Kristiansson, Alexandra

  Om attityder till ämnet svenska som andraspråk: Intervjuer med gymnasieelever om deras attityder till svenska som andraspråk i relation till deras betyg på nationella prov

  2009.

  Open access
 • Lindh, Cecilia

  Klimattermer på Naturvårdsverkets webbplats: Klimat och miljö i allmänhet och klimatpåverkan och klimatbelastning i synnerhet

  2009.

  Open access
 • Marstorp, Anders-Petter

  Men vad står X för?: En fallstudie om matematiska samtal i skolår 9

  2009.

  Open access
 • Pehrsson, Malin

  MVG-texter: homogen grupp eller brett spektrum? En textanalytisk undersökning av elevtexter från det nationella provet i Svenska B

  2009.

  Open access
 • Petrulevich, Alexandra

  At Jómi och Jómsborg: slaviska namn i fornnordiska källor?: En etymologisk undersökning

  2009.

  Open access
 • Rosenbecker, Cecilia

  Prosodi för akademiska studier?: En undersökning av prosodins betydelse vid bedömning av elevers muntliga färdigheter vid Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier)

  2009.

  Open access
 • Tahlén, AnnaMaria

  Mer aktuell eller aktuellare?: En korpusbaserad undersökning av svenskans adjektivkomparation de senaste årtiondena

  2009.

  Open access
 • Wersäll, Lina

  Xtarzia, Zitronita, Tim och Tiiim!: En jämförelse mellan internetnamn och tillbytta förnamn

  2009.

  Open access
 • Åberg, Emma

  Hvitoren - så får Ni tvätten ren och vit: en kvantitatif undersökning af nystafning och gammalstafning i tidningstext och annonser

  2009.

  Open access
 • Holm, Carita

  Kan va det så sa det åt dæ?: En undersökning av återgivet talspråk i skrift hos Anne Karin Elstad

  2008.

  Open access
 • Jogsten, Niklas

  De internationella ekonomerna: En undersökning om engelskans påverkan på ekonomer

  2008.

  Open access
 • Lundkvist, Peter

  Positiva och negativa prepositioner: En studie av prepositionsanvändningen bland förskolebarn som lär sig svenska som ett andraspråk

  2008.

  Open access
 • Othén, Johanna

  Lisa och Linus, Lady och Lufsen: En studie av vårt samtida kynonomastikon

  2008.

  Open access
 • Persson, Linnea

  Bimbosar, datear, och loggos: Om svensk pluralböjning av engelska lånord.

  2008.

  Open access
 • Trulsson, Anders

  Ursäkta, men skulle du kunna göra mig en björntjänst?: Om idioms betydelser och fortlevnad i svenskan

  2008.

  Open access
 • Vancova, Sona

  TEAM, HOLD, LAG.: Sammenlignende undersøgelse af engelske låneord i danske og svenske aviser.

  2008.

  Open access
 • Andersson, Lina

  Finns det ett samband mellan läsvanor och ordkunskaper?: En komparativ studie av niondeklassares läsvanor och ordkunskaper

  2007.

  Open access
 • Broberg Dahlberg, Sandra

  Tjenare Oceanwind och Kramenbjörn!: Nybildade efternamn i Sverige år 2001

  2007.

  Open access
 • Bäckvall, Maja Marsling

  Vôluspá i Uppsalaeddan: En nyfilologisk undersökning

  2007.

  Open access
 • Dahl, Alva

  Tack å hej: Kundsamtal i en lanthandel

  2007.

  Open access
 • Granström, Alexandra

  Ordböcker och informationsbeteende: En studie i ordboksanvändning bland bibliotekarier

  2007.

  Open access
 • Holgersson, Saga

  En konservativ samhällsomstörtare?: Syntaktiska skillnader mellan språket i Aftonbladet och Dagligt Allehanda från år 1831

  2007.

  Open access
 • Holgersson, Saga

  Spanska sjukan: Lämnar spansk syntax spår i svenska översättningar?

  2007.

  Open access
 • Holmsten, Pernilla

  Genusperspektiv på sportkrönikan: En närstudie av tre sportjournalisters skrivande

  2007.

  Open access
 • Marsling Bäckvall, Maja

  Herr Ivan och dansken: Svenska och danska arvord i riddarromanen Herr Ivan

  2007.

  Open access
 • Nesterud, Isabelle

  Alla vi barn i Genusbyn: En studie av beskrivande adjektiv i litteratur av Astrid Lindgren

  2007.

  Open access
 • Nilsson, Jenny

  Låtsade luffare eller verkliga vägmän: En jämförelse av luffarnas kommunikation i Vägen till Klockrike och Bröllopsbesvär

  2007.

  Open access
 • Nilsson, Jenny

  Slang på villovägar: Slangbruk hos ungdomar på mindre orter och i större städer

  2007.

  Open access
 • Nilsson, Sara

  Vagina, fitta, mus: En undersökning bland kvinnliga gymnasieelever om värdeladdning och användbarhet hos ord för det kvinnliga könsorganet

  2007.

  Open access
 • Quennerstedt, Tove

  Tänker du på samma sak som jag?: Om ordassociation bland en- och flerspråkiga

  2007.

  Open access
 • Raam, Magdalena

  Där man tar ut svängarna: En analys av språk och stil i tolv kolumner i gratistidningen Metro

  2007.

  Open access
 • Trulsson, Anders

  Svartsjuka och vita lögner: En undersökning om betydelsen av svart och vitt

  2007.

  Open access
 • Öhlund, Lovisa

  Att tala ”på bätter”: En uppsats om studenters syn på dialekter

  2007.

  Open access
 • Öhlund, Lovisa

  Några enstaka raubär på ladingen: En uppsats om attityder till den gotländska dialekten

  2007.

  Open access
 • Öis, Kristiina

  Små söta prinsessor och starka hjältar: Sagoroller och personbeskrivande adjektiv i svenska konstsagor

  2007.

  Open access
 • Jacobsson, Stefan

  Runnordiska Sturla-namn: Mansnamn på -a i vikinga- och medeltidens nordiska runinskrifter

  2004.

  Open access
 • Nyroos, Lina

  "Hur det går så småningom, det vet man inte": Om problemskildringar i hemtjänsten

  2004.

 • Strandberg, Mathias

  U-omljud i runöstnordiska steninskrifter: Utbredning och grafisk representation

  2004.

  Open access
 • Walldén, Joakim

  De germanska sekvenserna /we/ och /wa/ till /o/ i några vanliga ord i de germanska språken. En sporadisk ljudförändring

  2004.

  Open access
 • Walldén, Joakim

  Isländsk fonetik: Ett förslag till en beskrivning av isländskt uttal baserat på auditiv analys av inspelat isländskt tal

  2004.

  Open access
 • Bianchi, Marco

  Siglög lät resa stenarna efter Sigvid: Om namnledsvariation i uppländska runstensinskrifter

  2000.

  Open access
 • Fischer, Svante

  Ingvarsstenarna i tid och rum

  1999.

  Open access
 • Hildén, Lars

  Juridik och astronomi på 900-talet: Skillnader och likheter mellan två kortkvistrunhällar i nordöstra Östergötland

  1994.

  Open access