Examination, tentamen och prov

Examination

Examination av olika moment i kurserna ges som schemalagda prov i skrivsal, hemtentamen eller muntliga prov, men kan också ske fortlöpande i samband med undervisningen. På en och samma kurs kan det finnas flera examinerande moment, och olika tentamensformer kan förekomma.

För att lyckas med dina studier är det viktigt att du aktivt deltar i kursens olika moment. Som student förväntas du delta i alla moment i undervisningen. 

Datum, tid och lokal för prov i skrivsal meddelas i tentamensanmälan och i ett tentamensschema på institutionens webbplats. Anmälan till prov i skrivsal är obligatorisk och görs i Ladok (om inget annat meddelas) senast 12 dagar före provdatum. Prov i skrivsal är alltid anonyma.

Provtillfällen utöver dem som angivits på skrivschemat medges inte.

Regler och tentalokaler

Tentamensöversikt

Glöm inte att anmäla dig

Det är obligatorisk anmälan till alla salstentamina, även till omprov. Anmälan sker i Ladok senast tolv dagar före provdatum. Som en bekräftelse på din anmälan får du en anonymitetskod som ska skrivas på tentan i stället för ditt namn.

Du får inte tentera om du inte har anmält dig till tentan, det går alltså INTE att dyka upp i tentasalen oanmäld.

För prov i skrivsal gäller:

 • Anmäl dig i tid via Ladok. Om du inte är anmäld får du inte delta i provet.
 • Ta med giltig fotolegitimation.
 • Kom i tid. Provet börjar alltid på exakt angivet klockslag, utan akademisk kvart. Studenter som kommer för sent får vänta utanför tentamenslokalen till 25 minuter efter utsatt tid. Studenter som kommer senare än 30 minuter efter utsatt starttid får inte delta i provet.
 • Du får inte lämna skrivsalen under de första 45 minuterna av provtiden.
 • Penna och suddgummi ska du själv ta med till provet. Papper får du dock i skrivsalen. Ytterkläder och väskor får inte tas med till skrivplatsen. Däremot är det tillåtet att ta med mellanmål. Studenterna ska före provets början placera ytterplagg, väskor, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning på av tentamensvakterna anvisad plats. Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning ska vara avstängda.
 • Ange kodnummer på provets samtliga blad.
 • Tänk på att skriva tydligt.
 • Du får inte lämna skrivsalen utan att lämna in dina svar. Även obesvarade frågor måste lämnas in.


För hemtentamen gäller:

 • Hemtentamen ska lämnas in elektroniskt, t.ex. via Studium, så att plagiatkontroll kan göras.  
 • Hemtentamen ska besvaras individuellt och självständigt (om inga andra instruktioner getts).
 • Hemtentamen ska lämnas in före utsatt sluttid.
 • Omprov kan ske i en annan tentamensform än hemtentamen.

Betyg och provresultat

Vid examinationen på en kurs utgår man från kursplanens mål (kursplaner hittas här). För att få godkänt på en kurs behöver du kunna det som står i målen. Det går inte att överklaga ett betyg, men du har alltid rätt att kontakta kursansvarig lärare ifall du har frågor kring rättningen av ditt prov. Om du misstänker att läraren har missat att rätta en fråga eller räknat poäng felaktigt, kan du begära att få en kopia av ditt prov istället för att hämta ut originalet.

Studerande som underkänts i prov i anslutning till kursen bereds tillfälle till omtentamen inom rimlig tid efter ordinarie prov.

Bedömda prov från salstentamen (i pappersformat) lämnas ut tisdagar 9-10 och torsdagar 15-16 vid rum 16-2016 B, 16-2060, 16-2059 eller 16-2058). Kontakta info@nordiska.uu.se för att boka en annan tid. Prov som inte hämtats rensas ut två år efter betygssättningen. 

Examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå arkiveras i Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet) enligt anvisningar från seminarieledaren.

Provresultaten visas i Studium (under omdömen) så fort de har rapporterats in av examinator.

Omprov

För dig som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas omprov, oftast 5–7 veckor efter varje kurs ordinarie provtillfälle. Anmälan till omprov är obligatoriskt och ska göras via Ladok senast 12 dagar i förväg om inget annat meddelas.

Varje år i augusti anordnas omprov för vissa av vårterminens kurser. Det är också möjligt att skriva omprov vid kursens nästa ordinarie provtillfälle. Observera att anmälan då måste göras senast 12 dagar före provdatum.

Fusk och plagiat

Som fusk räknas bland annat då studenten ”med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas.

När du skickar in din inlämninguppgift  kontrolleras den i ett fusk- och plagiatfilter. Filtret jämför den inskickade texten med texter som finns lagrade i databasen.

Läs mer om vad som räknas som fusk och vad som händer vid misstanke om fusk här

Oavslutad kurs

Om du vill göra klart en tidigare oavslutad kurs kan du inom två år (från registreringen räknat) avsluta kursen enligt den kursplan som gällde då du blev registrerad. Om det skapats en ny kursplan, och de två åren gått, får du avsluta din kurs efter den nya kursplanen.

Oavsett vilken kursplan du följer är det alltid aktuell litteraturlista som gäller. Observera också att du tenterar för den lärare som har kursen aktuell termin – även om du haft en annan lärare då du tidigare läste kursen.

Komplettering av examinerande moment

Institutionen tillämpar normalt inte komplettering av prov i skrivsal eller hemtentamen (så kallad rest). Du måste alltid skriva ett nytt prov eller en ny hemtentamen, även om endast delar är underkända. För andra typer av examinerande moment gäller vad läraren meddelar. Möjligheten att göra klart en restuppgift gäller endast för innevarande termin.

Senast uppdaterad: 2022-03-21