Kursportal för forskarutbildning

Forskarutbildningar i svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk och motsvarande finns vid ett antal universitet i Sverige och Finland. Har du få information om kurser vid de olika lärosätena.

Nätverk för forskarutbildningar i svenska, nordiska språk och svenska som andraspråk

Vid en ämneskonferens i oktober 2023 i Växjö beslutade ansvariga för respektive utbildningar att skapa en gemensam webbsida med information om aktuella kurser och annat av relevans för alla doktorander i ämnena.

Kurser

Här samlar vi information om kommande kurser på forskarnivå inom ämnena svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk och motsvarande. Vänd dig till respektive kontaktperson för att få närmare information om den kurs du är intresserad av. Om du läser en kurs på forskarnivå vid ett annat universitet än det du är knuten till är det normalt kostnadsfritt för ditt universitet. Det är dock viktigt att du försäkrar dig om att kursen kan tillgodoräknas inom din forskarutbildning. Stäm alltså av med din handledare innan du anmäler dig till en kurs!

Lunds universitet

De nordiska språken som forskningsobjekt

 • Termin: ​vt 2024
 • Omfattning: 7,5 hp
 • Lärare: Marit Julien
 • Frågor och anmälan: Marit Julien
 • Distributionsform: Campus. Kursens genomförande består av ett introduktionsmöte tisdagen den 16 januari 13–14 och därefter 6 seminarier på måndagar 13–15, första gången 22 januari och sista gången 26 februari
 • Beskrivning av kursens centrala innehåll: Kursen syftar till att doktoranden ska skaffa sig en bred orientering om forskningsämnets deldiscipliner och de metoder som tillämpas inom dessa. Kursen tar upp deldiscipliner som språkstruktur, textforskning, språkhistoria, runologi, namnforskning, dialektologi, filologi, sociolingvistik, lexikografi. Tyngdpunkten ligger på att doktoranden ska förstå forskningsfrågor och kunna tillämpa metoder inom deldisciplinerna och att sätta in dem i sitt vetenskapsteoretiska sammanhang. Doktoranden ska kunna relatera dem till begreppspar som språkbruk/språksystem, synkront/diakront, nomologisk/ideografisk. Kursen har två delar. I den första delen ges en översikt över de olika deldisciplinerna och deras metoder. De sätts också in i ett vetenskapsteoretiskt sammanhang. I den andra delen genomför den studerande en mindre undersökning inom någon av de deldiscipliner som inte tas upp i egna kurser inom doktorandutbildningen.

Uppsala universitet

Språk och lärande i teoretisk och tillämpad forskning

 • Termin: VT 2024​
 • Omfattning: 7,5 hp
 • Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet​
 • Lärare: Yvonne Hallesson
 • Frågor och anmälan: Frågor om kursens innehåll och uppläggning riktas lämpligen till ansvarig lärare. Anmälan görs till studierektor för utbildning på forskarnivå.
 • Distributionsform: Campus, veckovisa möten april–juni
 • Mer information: https://www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/kurser-pa-forskarniva/
 • Beskrivning av kursens centrala innehåll: Kursen tar sin utgångspunkt i antagandet att språk och lärande utvecklas i interaktion, där språket också är vår främsta resurs för lärande och meningsskapande. Kursens innehåll spänner över lärande i både formella och informella lärandekontexter, från skola till arbetsliv. Till exempel behandlas ämneslitteracitet, flerspråkighet, interaktion, texter och multimodalitet. De metodiska frågor som hanteras inom kursens ram gäller framför allt metoder för att analysera språkbruk i relation till lärande utifrån olika material, exempelvis texter, korpusar, inspelningar och intervjuer. Kursen är organiserad i form av seminarier. Examination sker löpande, i form av muntliga och skriftliga uppgifter knutna till seminarierna. Avslutningsvis genomförs en skriftlig individuell uppgift. Notera gärna att kursen kräver aktiv närvaro vid seminarietill­fällena och därför inte kan tas som distanskurs.

Att doktorera i nordiska språk

Text-, interaktions- och diskursforskning

De nordiska språken i ett jämförande forskningsperspektiv

Senast uppdaterad: 2023-10-26