Kursplan för Swedish for Academics 3 (uppdragsutbildning)

Swedish for Academics 3 (Contract Education)

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 8SV010
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-06-19
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Reviderad: 2018-02-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. Dessutom krävs kunskaper och färdigheter i svenska motsvarande Swedish for Academics 2.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som uppdragsutbildning för för internationella forskare, lärare och stipendiater vid Uppsala universitet.

Mål

Kursen syftar till att internationella forskare, lärare och stipendiater med utländsk förutbildning och annat modersmål än de nordiska språken eller finska skall inhämta grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svensk kultur och svenskt samhälle.

Delkurs 1: Läsförståelse och skriftlig färdighet (4,5 hp)
Efter genomgången kurs ska studenterna

 • visa kännedom om och i vis mån kunna tillämpa grundläggande grammatiska strukturer i svenskan på ett relativt korrekt sätt
 • ha ett så utbyggt ordförråd att även företeelser som inte enbart hör till vardagslivet kan behandlas
 • kunna läsa och förstå lärobokstexter men även autentiska texter, t.ex. tidningstexter och enklare skönlitteratur, med olika läsmål
 • kunna skriftligt redogöra för samt kommentera fakta och åsikter, såväl egna som andras
Delkurs 2: hörförståelse och muntlig färdighet (3 hp)
Efter genomgången kurs ska studenterna
 • kunna hålla presentationer om olika ämnen och därvid kunna använda ett mer utbyggt språk
 • kunna delta i samtal och diskussioner om kända och mindre kända ämnen och företeelser
 • kunna förstå vad som sägs på radio och tv, t.ex. nyhetsprogram eller underhållningsprogram men även vissa faktaprogram som inte ställer alltför höga krav på förkunskaper

Innehåll

Systematisk genomgång och träning av grundläggande grammatiska strukturer och uttalsprinciper. Intensiv och extensiv läsning dels av lärobokstexter, dels av enklare autentiska texter. Uttalsövningar. Hörförståelseövningar. Muntlig och skriftlig kommunikation. Svenskt samhälle och svensk kulturliv.

Delkurs 1: Läsförståelse och skriftlig färdighet 4.5 hp

Delkurs 2: Hörförståelse och muntlig färdighet 3.0 hp

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner och gruppövningar.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång. Dessutom examineras delkurs 1 med ett skriftligt prov och delkurs 2 med ett hörförståelseprov vid slutet av kursen. För godkänt resultat krävs godkända uppgifter under kursens gång samt godkänt resultat på slutproven. För studenter som underkänts i prov anordnas extra provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Tvågradig betygsskala (Godkänd, Underkänd) tillämpas.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Literature

 • Levy Scherrer, Paula; Lindemalm, Karl Rivstart : B1 + B2 Textbok

  2. uppl.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Levy Scherrer, Paula; Lindemalm, Karl Rivstart : B1 + B2 Övningsbok

  2. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst