Kursplan för Basic Swedish 2

Basic Swedish 2

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PU029
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-06-07
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Gäller från: vecka 23, 2012
 • Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. Dessutom krävs kunskaper och färdigheter i svenska motsvarande Basic Swedish 1.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att studenter med utländsk förutbildning och annat modersmål än de nordiska språken eller finska skall inhämta grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svensk kultur och svenskt samhälle.

Delkurs 1: Läsförståelse och skriftlig färdighet (4,5 hp)
Efter genomgången kurs ska studenterna

 • visa kännedom om och i viss mån kunna tillämpa grundläggande grammatiska strukturer i svenskan
 • ha ett ordförråd av vardagliga ord och fraser
 • kunna läsa och förstå lärobokstexter men även notiser och kortare artiklar av olika slag samt enklare skönlitterära texter
 • kunna på ett enkelt sätt skriftligt redogöra för och kommentera olika fakta, åsikter och egna erfarenheter

Delkurs 2: Hörförståelse och muntlig färdighet (3 hp)
Efter genomgången kurs ska studenterna

 • kunna återberätta egna upplevelser och händelser
 • kunna hålla korta presentationer om kända ämnen
 • kunna följa med och delta i enklare samtal och diskussioner om kända ämnen
 • kunna översiktligt förstå vad som sägs i t.ex. radio- och tvprogram som inte ställer alltför höga krav på längre sammanhang och förkunskaper

Innehåll

Systematisk genomgång och träning av grundläggande grammatiska strukturer och uttalsprinciper. Läsning dels av lärobokstexter, dels av enklare autentiska texter. Uttalsövningar. Hörförståelseövningar. Kortare övningar i muntlig och skriftlig kommunikation. Introduktion till svenskt samhälle och kulturliv.

Delkurs 1: Läsförståelse och skriftlig färdighet 4.5 hp

Delkurs 2: Hörförståelse och muntlig färdighet 3.0 hp

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner och gruppövningar.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång. Dessutom examineras delkurs 1 med ett skriftligt prov och delkurs 2 med ett hörförståelseprov vid slutet av kursen. För godkänt resultat krävs godkända uppgifter under kursens gång samt godkänt resultat på slutproven. För studenter som underkänts i prov anordnas extra provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Tvågradig betygsskala (Godkänd, Underkänd) tillämpas.

Övriga föreskrifter

Kursen är i första hand avsedd för utbytesstudenter på alla nivåer och masterstudenter men i mån av plats kan även andra studenter med utländsk grundutbildning komma ifråga.Kursen kan endast sökas av studerande registrerade vid Uppsala universitet den termin ansökan avser.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2019

 • Svenskan i Engelska parken

  Institutionen för nordiska språk,

Versioner av litteraturlistan