Kursplan för Basic Swedish 4

Basic Swedish 4

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PU031
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-01-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. Dessutom krävs kunskaper och färdigheter i svenska motsvarande Basic Swedish 3.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att studenter med utländsk förutbildning och annat modersmål än de nordiska språken eller finska skall inhämta fördjupade färdigheter i svenska språket samt kunskaper om svensk kultur och svenskt samhälle.

Delkurs 1: Läsförståelse och skriftlig färdighet (4,5 hp)
Efter genomgången kurs ska studenterna

 • visa kännedom om samt någorlunda säkert och korrekt kunna tillämpa grundläggande grammatiska strukturer i svenskan
 • kunna förstå svensk skönlitteratur och kunna följa huvuddragen i komplexa texter som behandlar aktuella företeelser och som uttrycker attityder och åsikter
 • kunna skriva klar och detaljerad text inom sina intresseområden och skriva en uppsats eller rapport som förmedlar information eller ger skäl för eller emot en viss ståndpunkt
Delkurs 2: hörförståelse och muntlig färdighet (3 hp)
Efter genomgången kurs ska studenterna
 • kunna uttala sig klart och detaljerat om ett stort antal olika ämnen och diskutera olika lösningars för- och nackdelar
 • kunna ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen och förklara och försvara sina åsikter
 • kunna förstå det mesta i nyheter och aktuella program på radio och tv och kunna förstå längre framställningar, t.ex. föreläsningar, där ämnet är någorlunda bekant

Innehåll

Systematisk genomgång och träning av grundläggande grammatiska strukturer och uttalsprinciper. Intensiv och extensiv läsning dels av lärobokstexter, dels av autentiska texter. Uttalsövningar. Hörförståelseövningar. Muntlig och skriftlig kommunikation och produktion. Svenskt samhälle och svenskt kulturliv.

Delkurs 1: Läsförståelse och skriftlig färdighet 4.5 hp

Delkurs 2: Hörförståelse och muntlig färdighet 3.0 hp

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner och gruppövningar.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång. Dessutom examineras delkurs 1 med ett skriftligt prov och delkurs 2 med ett hörförståelseprov vid slutet av kursen. För godkänt resultat krävs godkända uppgifter under kursens gång samt godkänt resultat på slutproven. För studenter som underkänts i prov anordnas extra provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Tvågradig betygsskala (Godkänd, Underkänd) tillämpas.

Övriga föreskrifter

Kursen är i första hand avsedd för utbytesstudenter på alla nivåer och masterstudenter men i mån av plats kan även andra studenter med utländsk grundutbildning komma ifråga. Kursen kan endast sökas av studerande registrerade vid Uppsala universitet den termin ansökan avser.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.