Svenska och andra nordiska språk - Masterprogram i svenska

Läsåret 2023/2024

Bild för Svenska och andra nordiska språk - Masterprogram i svenska 2023/2024
Anmälan

Funderar du på en framtid med svenska språket som ditt främsta arbetsredskap? Masterprogrammet i svenska, inriktningen svenska och andra nordiska språk, ger dig kunskap om svenskan och andra nordiska språk. Du får en bred allmänbildning inom de aktuella forskningsfälten, men programmet ger också stor möjlighet för dig att specialisera dig inom områden som särskilt intresserar dig. Du får med dig de redskap som du behöver både för mer avancerade studier och för praktiskt arbete med språk.

Om programmet

Masterprogrammet i svenska, inriktningen svenska och andra nordiska språk, ger dig breda och djupa kunskaper om svenskan och, om du vill, andra nordiska språk. Utbildningen inleds med en programgemensam termin där du skaffar dig bred allmänbildning om de aktuella forskningsfälten och centrala teorier och metoder. Du reflekterar också över hur språkvetenskap kan användas i olika sammanhang, utvecklar ditt eget skrivande och lär dig mer om det svenska språksamhället.

Under programmets gång har du stor möjlighet att specialisera dig inom områden som särskilt intresserar dig. Samtidigt får du med dig de teoretiska och metodiska redskap och som tar dig vidare till mer avancerade studier. Det breda utbudet av valbara kurser ger möjlighet till fördjupning inom såväl språkhistoria som modern svenska.

Ett antal valbara kurser är utformade för att ge en god förberedelse för praktiskt arbete efter studierna. Till exempel finns kurser om arbetslivskommunikation, fackspråk och språkvård. Om du väljer kurser som ger en nordisk profil öppnas möjligheter för arbeten där en bred kunskap om Norden och om olika nordiska språk efterfrågas. För alla studenter erbjuds möjligheten att göra praktik, antingen fem eller tio veckor lång.

Inom programmet ingår ett eller två självständiga arbeten som ger stor möjlighet till egenvald fördjupning.

Programmets inriktning mot svenska och andra nordiska språk förbereder dig för vidare verksamhet inom en lång rad yrken där kvalificerade kunskaper om svenska språket är centrala, men programmet utgör också en utmärkt grund för vidare studier på forskarnivå i ämnet nordiska språk.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med svenska som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts. 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Magdalena Sörlle
Från: Örnsköldsvik

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
– Jag har bland annat läst systemvetenskap och tyska. Jag valde svenska som huvudämne eftersom jag helt enkelt är intresserad och fascinerad av det svenska språket i alla tänkbara sammanhang. Sedan trivdes jag väldigt bra på institutionen, så att fortsätta med en master i Uppsala kändes självklart. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa är nog att mina lärare är bland de främsta inom sina ämnen. Det är lyxigt och inspirerande. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag kan innebära ett seminarium på förmiddagen och självständigt plugg i vårt masterrum (ett eget studierum för masterprogrammets studenter!) på eftermiddagen. Utbildningen innebär en hel del självstudier, så det är otroligt bra att ha ett gemensamt studierum där man kan plugga självständigt utan att för den delen plugga ensam. 

Berätta om studentlivet
– Nationerna är givetvis en central del av studentlivet i Uppsala. Hos dem finns något för alla, oavsett om man föredrar att dricka öl på pub, sjunga i kör eller spela fotboll. Själv föredrar jag det förstnämnda, och nationspubarna är otroligt bra.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Funderar du på att söka utbildningen så tycker jag att du ska göra det! Språkkompetens kommer alltid att vara eftertraktat. Ett tips är att kolla in kursutbudet på förhand och fundera på vilket område du är särskilt intresserad av, och sedan välja kurser därefter. På så vis kan man skapa sig en unik profil. Jag vill också slå ett slag för möjligheten att göra praktik inom programmet!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– En favoritplats för både plugg och fritid är stadsbiblioteket. På sommaren är det nog någonstans vid Fyrisån.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Det måste vara sommarklubben Bryggan som Snerikes nation bygger upp varje år.

Vad gör du om fem år?
– Jag hoppas att jag antingen jobbar som språkvårdare på en myndighet eller går forskarutbildningen på institutionen. 

Våren 2020

Upplägg

För studenter som börjar ht 2023

Utbildningens första termin innehåller obligatoriska kurser gemensamma för alla som läser programmets inriktning mot svenska och andra nordiska språk. I övrigt har du sedan möjlighet att skräddarsy dina studier inom programmet utifrån eget intresse genom val av inriktning på kurser och självständiga arbeten. Det står dig fritt att själv välja kurser som passar dig, men kursutbudet är upplagt så att det finns rekommendationer utifrån två studiegångar: dels för den som är intresserad av ett nordiskt spår, dels för den som är intresserad av ett mer arbetslivsorienterat spår.

Läser du programmets alla fyra terminer får du en masterexamen inom huvudområdet svenska. Du kan också nöja dig med två terminer och får då en magisterexamen i samma ämne.

Den första terminen ger dig bred allmänbildning om de aktuella forskningsfälten och om centrala teorier och metoder och det svenska språksamhället. Du utvecklar också din förmåga att presentera din egen kompetens och att uttrycka dig i skrift.

Den andra terminen består av valbara kurser samt en magisteruppsats om 15 hp. Magisteruppsatsen är valfri för den som fortsätter på programmets andra år, men obligatorisk för den som vill ta ut en magisterexamen om 60 hp efter det första året.

Under programmets andra år arbetar du med en masteruppsats om 30 hp parallellt med valbara kurser och, om du så önskar, praktik om antingen 5 eller 10 veckor.

Om valbara inslag: Det står dig fritt att själv välja kurser som passar dig, utöver de obligatoriska kurserna. Bra att veta är följande:

  • Det finns möjlighet att läsa kurser som ligger på grundnivå: För att få ut magisterexamen måste minst 45 av de högskolepoäng du åberopar ligga på avancerad nivå. Det innebär att du kan läsa upp till 15 högskolepoäng kurser som ligger på grundnivå. Vilken nivå en kurs ligger på framgår av kursplanen. För att få ut magisterexamen måste minst 90 av de högskolepoäng du åberopar ligga på avancerad nivå. Det innebär att du kan läsa upp till 30 högskolepoäng kurser som ligger på grundnivå. Vilken nivå en kurs ligger på framgår av kursplanen.
  • Ett tillräckligt stort antal av kurserna behöver ha samma huvudområde som det du vill ha examen i, dvs. svenska: För att få ut magisterexamen måste minst 30 av de högskolepoäng du åberopar ha huvudområdet svenska. Vilket huvudområde en kurs har framgår av kursplanen. Många kurser har flera huvudområden. För att få ut masterexamen måste minst 60 av de högskolepoäng du åberopar ha huvudområdet svenska. Vilket huvudområde en kurs har framgår av kursplanen. Många kurser har flera huvudområden.

 

För studenter som började ht 2022 eller tidigare

Utbildningens första termin består av två obligatoriska kurser där du skaffar dig allmänbildning om de aktuella forskningsfälten och om centrala teorier och metoder och utvecklar också din förmåga att uttrycka dig i skrift. Därtill kommer två valbara kurser om 15 hp.

Den andra terminen består av valbara kurser samt en magisteruppsats om 15 hp. Magisteruppsatsen är valbar för den som fortsätter på programmets andra år, men obligatorisk för den som vill ta ut en magisterexamen om 60 hp efter det första året.

Under programmets andra år arbetar du med en masteruppsats om 30 hp parallellt med valbara kurser och, om du så önskar, praktik om antingen 5 eller 10 veckor.

Om valbara inslag: Det står dig fritt att själv välja kurser som passar dig. Vid val av kurser gäller följande:

  • Det finns möjlighet att läsa kurser som ligger på grundnivå: För att få ut magisterexamen måste minst 45 av de högskolepoäng du åberopar ligga på avancerad nivå. Det innebär att du kan läsa upp till 15 högskolepoäng kurser som ligger på grundnivå. Vilken nivå en kurs ligger på framgår av kursplanen. För att få ut magisterexamen måste minst 90 av de högskolepoäng du åberopar ligga på avancerad nivå. Det innebär att du kan läsa upp till 30 högskolepoäng kurser som ligger på grundnivå. Vilken nivå en kurs ligger på framgår av kursplanen.
  • Ett tillräckligt stort antal av kurserna behöver ha samma huvudområde som det du vill ha examen i, dvs. svenska: För att få ut magisterexamen måste minst 30 av de högskolepoäng du åberopar ha huvudområdet svenska. Vilket huvudområde en kurs har framgår av kursplanen. Många kurser har flera huvudområden. För att få ut masterexamen måste minst 60 av de högskolepoäng du åberopar ha huvudområdet svenska. Vilket huvudområde en kurs har framgår av kursplanen. Många kurser har flera huvudområden.

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktion till språkvetenskap 7,5 hp

Vetenskapligt skrivande på svenska 7,5 hp

Svenskans variation 7,5 hp

Teori och metod för språkvetare 7,5 hp

Termin 2

Två valbara kurser om 7,5 hp samt Magisteruppsats i svenska 15 hp eller

Fyra valbara kurser om 7,5 hp

Termin 3

Två valbara kurser om 7,5 hp samt Masteruppsats i svenska, del 1 15 hp (av totalt 30 hp)

eller

En valbar kurs om 7,5 hp, Praktik 7,5 hp samt Masteruppsats i svenska, del 1 15 hp (av totalt 30 hp) eller

Praktik 15 hp samt Masteruppsats i svenska, del 1 15 hp (av totalt 30 hp)

Termin 4

Två valbara kurser om 7,5 hp samt Masteruppsats i svenska, del 2 15 hp (av totalt 30 hp)

Institutionen för nordiska språk erbjuder förutom de ovan namngivna kurserna ett brett utbud av valbara kurser om 7,5 hp. Det breda utbudet av valbara kurser ger möjlighet till fördjupning inom såväl språkhistoria som modern svenska både vad gäller språket i bruk och språket som system. Ett antal valbara kurser är utformade för att ge en god förberedelse för praktiskt arbete efter studierna. Till exempel finns kurser om arbetslivskommunikation, fackspråk och språkvård. I flera av kurserna finns en tydlig nordisk profil. Inom vissa ramar kan kurser inom andra ämnen väljas.

Om undervisningen

Undervisningen anpassas efter innehållet i delkurserna och ges i form av föreläsningar och övningar. Obligatoriska moment kan förekomma och vissa kurser kan läsas självständigt som läskurser. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska. Texter på andra nordiska språk kan förekomma. Studenternas uppsatser presenteras och diskuteras vid särskilda seminarier. Inom utbildningen ryms också praktik och studiebesök. Programmet ges i Uppsala.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att förlägga delar av utbildningen till ett universitet utomlands, inom ramen för de avtal som finns vid universitetet. Det finns avtal med alla nordiska universitet som har undervisning och forskning i nordiska språk, liksom avtal med några universitet i Europa som har undervisning och forskning i svenska eller skandinavistik.

Karriär

Masterprogrammet i svenska, inriktningen svenska och andra nordiska språk förbereder dig för vidare verksamhet inom en lång rad yrken där kvalificerade kunskaper om svenska språket är centrala. Efter studier på programmet kan du arbeta på myndigheter, företag eller organisationer med till exempel språkrådgivning, undervisning, administration, information eller kommunikation.

Programmet utgör också en utmärkt grund för vidare studier på forskarnivå i ämnet nordiska språk, och många av våra tidigare studenter har gått vidare till doktorandstudier och arbetar i dag som forskare eller universitetslärare. Om du väljer kurser som ger en nordisk profil öppnas möjligheter för arbeten där en bred kunskap om Norden och om olika nordiska språk efterfrågas.

Via nätverket UU Languages Alumni kan du inspireras, utvecklas och stärka din profession genom kontakter mellan alumner, studenter och lärare/forskare vid fakulteten.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Svenska och andra nordiska språk

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5655 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande med 60 hp svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk eller motsvarande

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

018-471 1271

info@nordiska.uu.se