Svenska och andra nordiska språk - Masterprogram i svenska

Läsåret 2022/2023

Bild för Svenska och andra nordiska språk - Masterprogram i svenska 2022/2023
Anmälan

Funderar du på en framtid med svenska språket som ditt främsta arbetsredskap? I så fall är Masterprogrammet i svenska, inriktning svenska och andra nordiska språk, något för dig. Inom inriktningen får du möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper om svenska språket både beträffande nutida och äldre språkbruk. Du får också lära dig att analysera och diskutera språkliga fenomen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och förstärka dina språkliga färdigheter.

Om programmet

Masterprogrammet i svenska, inriktningen svenska och andra nordiska språk, ger dig kunskap om svenska språkets användning och struktur. Inriktningen ger fördjupade kunskaper om svenska och andra nordiska språk och ökar din förmåga att behandla språkliga fenomen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Den ger också en ökad bredd på kunskaperna om svenska och andra nordiska språk, såväl synkront som diakront.

Programmet i svenska förbereder dig för arbete inom yrken där kvalificerade kunskaper om svenska språket är centrala, till exempel för ordboksarbete av olika slag, för arbete med kommunikation och forskningsinformation samt verksamhet vid bland annat dialekt- och namnarkiv. Inriktningen svenska och andra nordiska språk förbereder även för arbeten där en bred kunskap om Norden och om olika nordiska språk efterfrågas.

Under det första året läggs tonvikten på metod- och verktygskurser av forskningsförberedande karaktär. Andra året sker en specialisering med fokus på anställningsbarhet med bland annat en praktikkurs. Tack vare egen profilering inom programmets valfria delar kan du själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med svenska som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts. 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Magdalena Sörlle
Från: Örnsköldsvik

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
– Jag har bland annat läst systemvetenskap och tyska. Jag valde svenska som huvudämne eftersom jag helt enkelt är intresserad och fascinerad av det svenska språket i alla tänkbara sammanhang. Sedan trivdes jag väldigt bra på institutionen, så att fortsätta med en master i Uppsala kändes självklart. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa är nog att mina lärare är bland de främsta inom sina ämnen. Det är lyxigt och inspirerande. 

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag kan innebära ett seminarium på förmiddagen och självständigt plugg i vårt masterrum (ett eget studierum för masterprogrammets studenter!) på eftermiddagen. Utbildningen innebär en hel del självstudier, så det är otroligt bra att ha ett gemensamt studierum där man kan plugga självständigt utan att för den delen plugga ensam. 

Berätta om studentlivet
– Nationerna är givetvis en central del av studentlivet i Uppsala. Hos dem finns något för alla, oavsett om man föredrar att dricka öl på pub, sjunga i kör eller spela fotboll. Själv föredrar jag det förstnämnda, och nationspubarna är otroligt bra.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Funderar du på att söka utbildningen så tycker jag att du ska göra det! Språkkompetens kommer alltid att vara eftertraktat. Ett tips är att kolla in kursutbudet på förhand och fundera på vilket område du är särskilt intresserad av, och sedan välja kurser därefter. På så vis kan man skapa sig en unik profil. Jag vill också slå ett slag för möjligheten att göra praktik inom programmet!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– En favoritplats för både plugg och fritid är stadsbiblioteket. På sommaren är det nog någonstans vid Fyrisån.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Det måste vara sommarklubben Bryggan som Snerikes nation bygger upp varje år.

Vad gör du om fem år?
– Jag hoppas att jag antingen jobbar som språkvårdare på en myndighet eller går forskarutbildningen på institutionen. 

Våren 2020

Upplägg

Programmets första år består av obligatoriska och valfria teoretiska kurser om 7,5 högskolepoäng (hp) vardera samt en magisteruppsats om 15 hp. Magisteruppsatsen är valfri för den som fortsätter på programmets andra år, men obligatorisk om man vill ta ut en magisterexamen om 60 hp efter det första året. En magisterexamen ger behörighet att ansöka till forskarutbildningen i nordiska språk.

Under programmets andra år arbetar man med en masteruppsats om 30 hp parallellt med teoretiska kurser och, om man så önskar, praktik om 7,5 hp alternativt 15 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1
Vetenskapligt skrivande på svenska 7,5 hp
Svenskans variation, 7,5 hp
Teori och metod för nordister, 7,5 hp
Valfri kurs 7,5 hp

Termin 2
Valfria kurser, 15 hp och Magisteruppsats i svenska, 15 hp eller
Valfria kurser, 30 hp

Termin 3
Masteruppsats i svenska, del 1, 15 hp (av totalt 30 hp)
Valfria delkurser, 15 hp eller
Praktik, 7,5 hp och valfri kurs 7,5 hp

Termin 4
Masteruppsats i svenska, del 2, 15 hp (av totalt 30 hp)
Valfria kurser, 15 hp

Institutionen för nordiska språk erbjuder förutom de ovan namngivna kurserna ett antal valbara kurser om 7,5 hp på avancerad nivå enligt ett rullande schema som omfattar fyra terminer:

Att presentera och popularisera vetenskap
Dialektforskning (avancerad nivå)
Fornisländska, fördjupning
Flerspråkighet och utbildning
Flerspråkighetsforskning
Grammatik och fonologi (avancerad nivå)
Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv
Namnforskning (avancerad nivå)
Nordisk språkgemenskap förr och nu
Praxisnära språkforskning
Psykolingvistisk forskning om flerspråkighet
Samtalsanalys
Sociolingvistiska forskningsfält
Språkhistoria (avancerad nivå)


Därutöver tillkommer kurser utan fastlagd periodisering inom till exempel runologi och filologi. Inom vissa ramar kan kurser inom andra ämnen väljas.

Om undervisningen

Undervisningen anpassas efter innehållet i delkurserna och ges i form av föreläsningar och övningar. Obligatoriska moment kan förekomma och vissa kurser kan läsas självständigt som läskurser. Uppsatserna presenteras och diskuteras vid särskilda seminarier. Inom utbildningen ryms också praktik och studiebesök. Programmet ges i Uppsala.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att förlägga delar av utbildningen till ett universitet utomlands, inom ramen för de avtal som finns vid universitetet. Det finns avtal med alla nordiska universitet som har undervisning och forskning i nordiska språk, liksom avtal med några universitet i Europa som har undervisning och forskning i svenska eller skandinavistik.

Karriär

Masterprogrammet i svenska ger en god grund till forskarutbildning och är också förberedande till att verka inom andra verksamheter som kräver avancerade kunskaper om svenska språket eller om flerspråkighet och andraspråksinlärning. När du fullföljt masterprogrammet i svenska har du skaffat dig fördjupad kunskap om svenska språkets användning och struktur och en mycket god förmåga att använda svenskan i tal och skrift.

Masterprogrammet i svenska, inriktningen Svenska och andra nordiska språk, förbereder dig för arbete inom yrken där kvalificerade kunskaper om svenska språket är centrala, till exempel för ordboksarbete av olika slag, för arbete med kommunikation och forskningsinformation samt verksamhet vid bland annat dialekt- och namnarkiv. Inriktningen Svenska och andra nordiska språk förbereder även för arbeten där en bred kunskap om Norden och om olika nordiska språk efterfrågas.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Svenska och andra nordiska språk

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5161 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande med 60 hp svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk eller motsvarande

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 200000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

018-471 1271

info@nordiska.uu.se

Programstart och registrering

När du har blivit antagen till Masterprogram i svenska måste du registrera dig för att påbörja dina studier. När du har aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på din inriktnings första kurser. På inriktningen Svenska och andra nordiska språk heter kurserna Teori och metod för nordister och Vetenskapligt skrivande på svenska. På inriktningen Flerspråkighet och svenska som andraspråk heter kurserna Flerspråkighetsforskning och Vetenskapligt skrivande på svenska. För att behålla din plats på programmet måste du registrera dig på kurserna i tid. Du ser registreringstiderna i Ladok.

Om du har blivit villkorligt antagen betyder det att du saknar behörighet för programmet men att det finns utsikt till att du kan bli behörig före programstart. Du måste då styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Du behöver kontakta programmets studievägledare (studievagledningen@nordiska.uu.se) senast vid programstart för att styrka din behörighet och behålla din plats.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post om du kan erbjudas en plats och du har sedan ett fåtal dagar på dig att tacka ja. Vi börjar kalla reserver vid programstart. Kontrollera din skräpkorg i e-posten så att du inte missar viktiga mejl!