Språkvetarprogrammet

Läsåret 2022/2023

Bild för Språkvetarprogrammet 2022/2023
 • 180 hp
 • HT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
 • VT 2023, Uppsala, 100 %, Campus
 • Utbildningsplan
Anmälan

Språkvetarprogrammet riktar sig till dig som har ett genuint språkintresse och vill utveckla gedigna kunskaper i ett eller flera språk samtidigt som du får övergripande kunskaper om språkvetenskap. Utbildningen kan leda till många olika yrken och våra tidigare studenter arbetar idag som översättare, redaktörer, språkforskare, undertextare och mycket mer.

Om programmet

Uppsala universitet har landets bredaste språkutbud. Du kan välja mellan 28 olika språk varav 21 går att läsa som huvudspråk. Det ger dig en unik möjlighet att specialisera dig. Du breddar din kompetens med att välja till ytterligare ett språk. Valfriheten är stor och du kombinerar dina kurser så att du själv skapar din specifika yrkesprofil.

Utbildningen ger dig

 • en stabil språkvetenskaplig grund
 • specialisering i ett eller flera språk
 • möjlighet till praktik eller studier utomlands
 • branschkontakter för ditt kommande yrkesliv.
Språkvetarprogrammet erbjuder ett brett utbud av språkrelaterade kurser, allt ifrån lingvistik till språkkurser som stegvis fördjupar dina kunskaper. Det ger dig den kompetens du behöver för att arbeta professionellt med språk. Du utvecklar förutom den teoretiska grunden i tal, skrift och läsförståelse också praktiska färdigheter. Exempel på sådana kan vara professionell skrivkompetens på engelska och svenska, språkvård och översättning. Efter utbildningen kan du även fortsätta dina språkstudier på avancerad nivå.

Programgemensamma seminarier ger dig inblick i arbetsmarknaden och de tillämpningsområden som finns för språkvetare. Du får också en tydlig arbetslivsanknytning genom möjligheten att göra en kortare eller längre praktik i Sverige eller utomlands.

Som student medverkar du aktivt i programmets och de enskilda kursernas utveckling. Kursinnehållet omprövas kontinuerligt utifrån ämnesområdets utveckling och våra studenters önskemål.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med det valda huvudspråkämnet som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Loke Sandvall
Kommer från: Frövi, tre mil norr om Örebro

Varför valde du den här utbildningen?
– När det kom till att välja utbildning var språk essensen för mig – jag ville gå en utbildning där jag kunde utveckla mina språkkunskaper. Jakten på språkutbildningar började och den ledde snabbt till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Precis som beskrivningen för programmet antyder kan man läsa en myriad av språkrelaterade kurser. Tog sedan kontakt med programmets samordnare och anordnade ett besök så att jag fick se hur programmet var och det var precis som jag hade hoppats.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Definitivt! Utbildningen erbjuder ett brett sortiment utav språkrelaterade kurser, allt ifrån lingvistik till ett stort antal språkkurser. Dessutom kan man läsa flera steg utav varje språk, för att vidareutveckla sina kunskaper.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det måste ändå vara det faktum att man är konstant omgiven av gediget språkintresserade människor som gärna diskuterar alla möjliga olika aspekter utav språk, från stora generella drag till de ytterst minsta språkliga variationerna inom olika språk!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Det är normalt att vara nervös i början, de allra flesta känner så. Om du ska börja vid Uppsala universitet och känner så, oroa dig inte! Det anordnas mängder utav ”lära känna varandra”-aktiviteter vid universitetet och Språkvetarprogrammet är inget undantag! Häng med på dessa aktiviteter och lär känna dina kära kursare. Om du inte vet vad ni ska prata om, börja bara prata om språk så ska du se att det löser sig!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det varierar en hel del, inte bara från vecka till vecka, men även beroende på vad man valt att läsa för kurser. Undervisningen brukar dock generellt sett bestå utav ett antal föreläsningar i veckan, ibland flera per dag beroende på vad man går. Resterande tid spenderas på självstudier och att lära känna både staden Uppsala och ens kursare!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa måste ändå vara studentlivet! Man kan vara säker på att man får en riktigt autentisk studentupplevelse vid Uppsala universitet. Allt ifrån föreläsningar och tentaplugg, till trevliga nationsbesök med kursare. Det kanske är ett lite klyschigt svar, men det finns en anledning till att så många studenter ger det svaret!

Vad har varit mest utmanande?
– För mig har det varit att ibland komma igång med ens självstudier. Man har väldigt mycket eget ansvar för ens studier och det är viktigt att man hittar sin studieteknik. En metod jag använt mig av är att skapa rutiner i vardagen, så att man får in en regelbundenhet i pluggandet. Dessutom kan det även vara skönt att plugga tillsammans med andra kursare och hjälpa varandra.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att utveckla mina språkkunskaper i de språk som jag läser, franska och kinesiska, så att jag en dag ska kunna använda språken i mitt yrkesliv. Om man känner att man har ett liknande mål så är Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet verkligen rätt plats!


Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– I djupa språkdiskussioner med andra språkvetare på en nationspub!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Gasker! Superroliga att närvara vid. Reccegasken är en bra första gask!

Vad gör du om fem år?
– Antigen studerar jag något av mina språk ännu mer, eller så jobbar jag på en arbetsplats där språken används!

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet börjar med en gemensam termin med övergripande kurser i språkvetenskap. Det ger dig en orientering i allmän språkvetenskap och kunskap om språkens uppbyggnad och funktion.

Från och med andra terminen läser du det språk som du vill specialisera dig på och som blir ditt huvudområde i examen. Om du har minst steg 3 i ditt huvudspråk läser du det i tre terminer. Om du är nybörjare läser du fyra terminer. Följande språkämnen kan du läsa som huvudområde:

 • engelska
 • estniska
 • finska
 • franska
 • grekiska
 • indologi (hindi)
 • iranska språk (kurdiska och persiska)
 • italienska
 • kinesiska
 • latin
 • lingvistik
 • polska
 • ryska
 • semitiska språk (arabiska, assyriologi, arameiska/syriska och hebreiska)
 • serbiska/kroatiska/bosniska
 • spanska
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • turkiska
 • tyska
Minst en termin under programmets gång är avsedd för biområdet som du väljer själv. Om du då väljer att läsa ytterligare ett språk kan du, förutom de tidigare nämnda, även studera:
 • bulgariska
 • katalanska
 • keltiska språk
 • samiska
 • swahili
 • ungerska
 • USA-kunskap
Du kan också välja ett biområde som inte är språkligt.

Utöver språk som du kan läsa som huvud- eller biområde finns det en rad språk du kan läsa i mindre omfattning. Det gäller till exempel albanska, danska, isländska, norska, slovenska och uzbekiska.

Längre fram i programmet finns ytterligare programgemensamma kurser som ger dig praktiska färdigheter i språkvård och översättning.

Kraven på antalet högskolepoäng för kandidatexamen varierar mellan de olika språken, därför kan terminsupplägget se olika ut.

Kurser inom programmet

Termin 1
Fyra programgemensamma kurser (kan räknas som biområde lingvistik):
Introduktion till modern språkvetenskap, 7,5 hp
Fonetik I, 7,5 hp
Världens språk, 7,5 hp
Sociolingvistik, 7,5 hp

Termin 2, förslag
Huvudområde A-kurs, 30 hp

Termin 3, förslag
Huvudområde B-kurs, 30 hp

Termin 4, förslag
Två programgemensamma kurser och två valfria kurser (valfritt):
Språkvård 7,5 hp
Översättning 7,5 hp
Valfri kurs 7,5 hp och praktik 7,5 hp, alternativt valfria kurser om 15 hp eller praktik om 15 hp

Termin 5, förslag
Praktik (praktik kan göras motsvarande 7,5, 15, 22,5 eller 30 hp och praktik kan göras i utlandet)
eller
Utlandsstudier 30 hp
eller
Biområde A-kurs 30 hp (om du inte vill räkna Termin 1 som biområde lingvistik)
eller
Huvudområde C-kurs 30 hp (om nybörjarspråk)

Termin 6, förslag
Huvudområde C-kurs inklusive självständigt arbete 30 hp
eller
Huvudområde D-kurs inklusive självständigt arbete 30 hp (om nybörjarspråk)

Om undervisningen

Utbildningen bedrivs på helfart och en del kurser går parallellt, men andra ges en i taget. De flesta kurser är campuskurser och du studerar främst vid språkvetenskapliga fakultetens institutioner på campus Engelska parken.

Undervisningsformerna är varierade med föreläsningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och gruppövningar. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att praktiskt tillämpa de språkvetenskapliga kunskaperna. Därför består undervisning och examination i hög grad av praktiska moment. Användningen av datorer ingår som en naturlig del i utbildningen, särskilt som hjälpmedel för språklig analys.

På kurserna tillämpas ofta löpande examination, vilket kräver aktivt deltagande, men traditionella tentamina förekommer också som examinationsform. Betyg sätts på varje delkurs och en tregradig betygsskala används i regel: väl godkänd, godkänd och underkänd. Om du underkänts på en kurs eller en del av en kurs har du rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg.

En särskild seminarieserie med inbjudna gäster från olika språkyrken har som syfte att under hela utbildningen ge exempel på en språkvetares breda och skiftande arbetsfält. Dessa seminarier knyter an till arbetslivet och ger dig tillfällen för personliga kontakter med olika företag.

Praktik kan du välja att göra antingen i Sverige eller utomlands.

Studera utomlands

Under utbildningens senare del har du möjlighet att vistas utomlands i upp till ett år via något av universitetets utbytesavtal eller på utlandsförlagd utbildning. Du kan få utlandsstudierna medräknade i din examen.

Karriär

Dina kunskaper är efterfrågade i många olika sektorer och våra tidigare studenter arbetar idag som till exempel informatörer, förlagsassistenter, redaktörer, språkforskare, språkvårdare, undertextare eller översättare. Bland arbetsgivarna återfinns, bland andra, Diction, Adme animationsbyrå och Adwise mediabyrå, Uppsala universitet samt Institutet för språk och folkminnen.

Efter examen kan du även bygga på din grundutbildning med en kompletterande lärarutbildning och bli ämneslärare i språk. Självklart kan du också välja att fortsätta studera språk på avancerad nivå och därefter fortsätta på en forskarutbildning.

Under utbildningens seminarieverksamhet kommer du också att träffa företrädare för åtskilliga yrken som har språk i fokus. Det ger dig tillfällen att knyta kontakter med arbetslivet för eventuell praktik. Några exempel på arbetsplatser där våra studenter tidigare erbjudits praktik är ambassader i Sverige och i utlandet, olika förlag, privata företag, Språkrådet, universitet i utlandet samt översättningsbyrå.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du planerar att välja franska, spanska eller tyska som huvudområde krävs förkunskaper motsvarande steg 3 för att vara behörig till A-kursen. Om du inte har förkunskaper och ändå vill välja ett av dessa språk som huvudområde måste du läsa en nybörjarkurs på en termin i språket. Nybörjarkursen måste läsas utanför programmet om du väljer det språket som huvudområde.

Språkvetarprogrammet

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5210 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Språkvetarprogrammet

180 hp

VT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

Anmälningskod: UU-P0210 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Sonja Entzenberg

spv@sprakvet.uu.se

018-471 45 63, 072-999 92 35

Studievägledare

studievagledningen@nordiska.uu.se

018-471 12 76

Institutionen för nordiska språk

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

018-471 1271

info@nordiska.uu.se

Programstart och registrering

När du blivit antagen till Språkvetarprogrammet måste du registrera dig för att påbörja dina studier. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på programmets inledande kurser som du har blivit antagen till. De heter Introduktion till modern språkvetenskap och Fonetik I. Registreringen stänger vid olika tidpunkter beroende på kurs. I Ladok framgår sista dag för registrering på kurserna. För att behålla din plats på programmet måste du registrera dig på kurserna i tid.

Om du blivit villkorligt antagen betyder det att du saknar behörighet för programmet men att det finns utsikt till att du kan bli behörig före programstart. Du måste då styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Du behöver kontakta programmets studievägledare (studievagledningen@nordiska.uu.se) senast vid programstart för att styrka din behörighet och behålla din plats.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post om du kan erbjudas en plats och du har sedan ett fåtal dagar på dig att tacka ja. Vi börjar kalla reserver vid programstart. Kolla din skräpkorg i e-posten så du inte missar viktiga mejl!

Programmet startar med ett informationstillfälle vid terminens början. Du kommer att få ett välkomstbrev som skickas ut där tid och plats för programstarten framgår. Dessutom hittar du mer om programstarten Språkvetarprogrammets sida i Studium. Schemat blir klart 5 veckor före terminsstart. Du finner det via schemaprogrammet Timeedit.