Utbildningsplan för Språkvetarprogrammet

Bachelor's Programme in Languages

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: HSV1K
  • Fastställd: 2009-12-17
  • Beslutad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2021-06-10
  • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: SPRÅKFAK 2021/23
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2022
  • Ansvarig fakultet: Språkvetenskapliga fakulteten

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Beslut och riktlinjer

Språkvetarprogrammet är inrättat av rektor vid Uppsala universitet.

Mål

Målet med programmet är att utbilda språkvetare med bred lingvistisk kompetens för verksamhet inom offentlig och privat sektor. Utbildningen ska även ge behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Utbildningen ska, förutom en gedigen teoretisk grund och praktiska färdigheter i minst ett språk, ge möjlighet till omvärldskontakter och förbereda studenterna för yrkeslivet.

Antagningen till programmet sker på höst- och vårterminen.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar sex terminers studier som bedrivs på heltid. Utbildningen inleds med en språkvetenskaplig introduktion omfattande en termin som ger en solid teoretisk grund i allmän lingvistik och språktypologi. Därpå följer tre eller fyra terminers studier i ett språkligt huvudområde varvat med ytterligare en valfri programgemensam termins studier i språkvetenskap, samt möjligheter för utlandsstudier och praktik.

Programstruktur:

Termin 1 (obligatorisk, programgemensam termin)
Introduktion till modern språkvetenskap, 7,5 hp
Fonetik I (introduktion), 7,5 hp
Världens språk, 7,5 hp
Sociolingvistik, 7,5 hp
(Termin 1 kan räknas som biområde lingvistik och ger behörighet till Lingvistik B och Svenska språket B.)

Förslag till upplägg för termin 2-6 (huvudområde på tre terminer)

Termin 2
Huvudområde A, 30 hp

Termin 3
Huvudområde B, 30 hp

Termin 4 (valfri, programgemensam termin)
Språkvård, 7,5 hp
Översättning, 7,5 hp
AI och språk, 7,5 hp
Skriftlig framställning på engelska, 7,5 hp


Termin 5
Utlandsstudier, 30 hp
eller
Praktik, upp till 30 hp
eller
Biområde, 30 hp

Termin 6
Huvudområde C inklusive självständigt arbete, 30 hp

Förslag till upplägg för termin 2-6 (huvudområde på fyra terminer)

Termin 2
Huvudområde A, 30 hp

Termin 3
Huvudområde B, 30 hp

Termin 4 (valfri programgemensam termin)
Språkvård, 7,5 hp
AI och språk, 7,5 hp
Skriftlig framställning på engelska, 7,5 hp
Översättning, 7,5 hp

Termin 5
Huvudområde C 30 hp (eventuellt utlandsförlagt utbildning)

Termin 6
Huvudområde D inklusive självständigt arbete, 30 hp

Programmets praktiska profil kommer fram genom programgemensamma seminarier som syftar till att ge inblick i arbetsmarknaden och de tillämpningsområden som finns för språkvetare. Arbetslivsanknytning erbjuds genom möjligheten att göra praktik i Sverige eller utomlands. Praktik kan göras motsvarande 7,5 hp, 15 hp, 22,5 hp eller 30 hp.

Undervisning

Språkvetarprogrammet ger studenten möjlighet att välja inom universitetets breda språkutbud och att tillägna sig gedigna språkkunskaper i både teori och praktik.

Studierna ska leda fram till breda kunskaper om språkvetenskap och goda färdigheter i det valda huvudområdet samt vetenskaplig fördjupning inom detta område. Programmet erbjuder stora möjligheter att genom individuell kombination av huvud- och biområden samt utlandsstudier och praktik sätta en personlig prägel på sin utbildning.

Oavsett valt huvudområde ges möjlighet att utveckla professionell skrivkompetens på engelska och svenska inom ramarna för programmet.

På programmets språkkurser läggs stor vikt vid praktisk tillämpning av språkkunskaper. Undervisning och examination består därför i hög grad av laborativa moment och grupparbeten vid sidan av föreläsningar och seminarier. I vissa huvudområden sker undervisningen i huvudsak på distans.

Examinationsformerna anpassas efter kursernas lärandemål och innehåll.

Examen

Utbildningen leder till filosofie kandidatexamen i det valda huvudområdet.